W nie wszystkich sytuacjach będzie możliwość wypłacenia Tobie lub Twoim bliskim świadczenia, dlatego też zapoznaj się z tymi sytuacjami, wskazanymi w tabeli na początku OWU. Poniżej przykładowe wyłączenia.

Ubezpieczenie nie obejmuje zgonu m.in. w następstwie próby samobójczej w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, usiłowania lub dokonania przestępstwa.

Ubezpieczenie nie obejmuje Trwałej i całkowitej niezdolność do pracy w tym w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania m.in. w wyniku:

  • pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, zażycia środków odurzających (w tym leków) lub środków psychotropowych, narkotyków, chyba że Ubezpieczony przyjmował te środki w ramach zaleconej przez lekarza terapii medycznej;
  • leczenia lub innych zabiegów o charakterze medycznym, którym dobrowolnie poddał się Ubezpieczony, prowadzonych poza kontrolą osób posiadających właściwe uprawnienia;
  • czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach lub w aktach terroryzmu bądź innych aktach przemocy;

Pełna lista sytuacji i zdarzeń, o których mowa powyżej oraz wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia Moje Życie24.Przeczytaj Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z zasadami działania ubezpieczenia. Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz termin jej rozpoczęcia dla poszczególnych zdarzeń – informacje dostępne w WU.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj