Kupując ubezpieczenie Moje Życie 24 w serwisie iPKO samodzielnie wybierasz ryzyka, z listy poniżej, przed którymi chcesz się zabezpieczyć.

Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo Tobie i bliskim na wypadek:

 • Śmierci, w tym również w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW) ubezpieczonego
  • Karencja: w okresie pierwszych 30 dni świadczenie będzie mogło być wypłacone jedynie za Zgon, którego przyczyną był Nieszczęśliwy Wypadek.
  • Ważne: Zgon NW to śmierć spowodowana wystąpieniem Nieszczęśliwego Wypadku, w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia tego wypadku.
 • Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, w tym również w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Obejmuje: stan zdrowia, który zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie rokuje poprawy, orzeczony w okresie odpowiedzialności, powodujący całkowitą niezdolność do pracy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (przy czym niezdolności trwające krócej niż 12 miesięcy nie podlegają sumowaniu) albo znaczny stopień niepełnosprawności.
  • Karencja: w okresie pierwszych 90 dni od daty zawarcia umowy świadczenie zostanie wypłacone za to zdarzenie, wyłącznie wówczas, gdy jego przyznaną był nieszczęśliwy wypadek.
  • Ważne: Świadczenie będzie mogło być wypłacone tylko wówczas jeżeli Trwała i całkowita niezdolność do pracy nie ma związku z chorobą zdiagnozowaną w okresie ostatnich 12 m-cy lub wypadkiem mającym miejsce w ostatnich 12 m-cach
 • Poważnego zachorowania
  • Obejmuje:
        - przeprowadzoną w okresie odpowiedzialności transplantację któregokolwiek głównych narządów (serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki lub szpiku kostnego, którą przebył chory w charakterze biorcy),
        - zdiagnozowany w okresie odpowiedzialności Udar mózgu,
        - zdiagnozowany w okresie odpowiedzialności Zawał serca.
  • Karencja: w okresie pierwszych 90 dni od daty zawarcia umowy świadczenie zostanie wypłacone za to zdarzenie, wyłącznie jeżeli jego przyznaną był nieszczęśliwy wypadek.
  • Ważne: z każdego rodzaju Poważnego Zachorowania możesz otrzymać jedno świadczenie - czyli łącznie możesz otrzymać aż 3 świadczenia.
Drukuj