• wypłata odszkodowania w sytuacjach określonych w warunkach ubezpieczenia
  • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia
  • Klient może dokonać ubezpieczenia kilku mieszkań
  • bezpłatne ubezpieczenie Assistance Dom ( np. zapewniony jest pobyt w hotelu, gdy mieszkanie ubezpieczone uległo zniszczeniu)

Z dniem 1 stycznia 2013 roku ubezpieczenie zostało wycofane z oferowania. Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia przed tą datą – mogą kontynuować ubezpieczenie.

Przeznaczenie

Ubezpieczeniem objęte są:

  • Ruchomości domowe wraz ze stałymi elementami mieszkania, znajdujące się w ubezpieczonym mieszkaniu oraz w piwnicy w domach jednorodzinnych (wolnostojących, szeregowych)
  • Ruchomości domowe - znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem
  • Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w miejscu zamieszkania.

Na podstawie umowy ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w następstwie:

  • Kradzieży z włamaniem i rabunku (napad poza domem z użyciem przemocy)
  • Zdarzeń losowych w postaci ognia, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsuwania się ziemi
  • Zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, z wyłączeniem jednak szkód w postaci zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i platyny, znaczków filatelistycznych, monet i biżuterii
  • Zdarzenia, w związku z którym ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
Dla kogo?
Minimalna wpłata
Informacje dodatkowe