• możliwość korzystania z różnych produktów bankowych w ramach jednej umowy w terminie dogodnym dla klienta
  • szybki dostęp poprzez maksymalne uproszczenie procedur
  • ułatwienie długofalowego planowania finansowego
Przeznaczenie

Finansowanie bieżących potrzeb klientów związanych z prowadzoną działalnością.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta
Warunki wypowiedzenia umowy

Opłaty i prowizje

  1. Bank pobiera prowizje i opłaty związane z limitem kredytowym wielocelowym oraz z obsługą produktów wykorzystanych w ramach limitu kredytowego wielocelowego, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA, bezpośrednio przed realizacją czynności, której dotyczy prowizja albo opłata lub w terminach określonych w umowie.
  2. Prowizje i opłaty pobierane są w formie bezgotówkowej, przez obciążenie rachunku bieżącego klienta.

Oprocentowanie

  1. Warunki oprocentowania ustalane są dla każdego produktu wchodzącego w skład limitu odrębnie. 
  2. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej odpowiedniej dla waluty kredytu (WIBOR, LIBOR, EURIBOR) określonej w umowie powiększonej o marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. 
  3. Wysokość marży Banku zmienna, uzależniona od wysokości wpływów na rachunek bieżący.