Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa to zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji wskazanej w gwarancji kwoty - w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania

Poręczenie bankowe

Bank poręcza weksel Twojej firmy (zleceniodawcy poręczenia) i zobowiązuje się do jego spłaty wierzycielowi, gdy Ty nie możesz tego zrobić. Do poręczeń wekslowych stosuje się jednakowe lub podobne prawo wekslowe w wielu krajach – to upraszcza dochodzenie roszczeń

Poręczenia wekslowe

Bank poręcza weksel Twojej firmy (zleceniodawcy poręczenia) i zobowiązuje się do jego spłaty wierzycielowi, gdy Ty nie możesz tego zrobić. Do poręczeń wekslowych stosuje się jednakowe lub podobne prawo wekslowe w wielu krajach – to upraszcza dochodzenie roszczeń

Dyskonto weksli

Bank poręcza weksel Twojej firmy (zleceniodawcy poręczenia) i zobowiązuje się do jego spłaty wierzycielowi, gdy Ty nie możesz tego zrobić. Do poręczeń wekslowych stosuje się jednakowe lub podobne prawo wekslowe w wielu krajach – to upraszcza dochodzenie roszczeń

Inkaso

Zyskaj komfort wygodnego rozliczenia i zabezpieczenia transakcji handlowych Twojej firmy

Akredytywa

Akredytywa bankowa to nieodwołalne zobowiązanie banku importera do zrealizowania wypłaty dla eksportera (beneficjenta) w określonym terminie.