Stawiamy na zrównoważony rozwój. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny odpowiadamy na potrzeby różnych grup interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności i partnerów biznesowych.

W dialogu kierujemy się wiarygodnością, satysfakcją klienta, ciągłym doskonaleniem i przedsiębiorczością. Oprócz dostępu do kompetentnych pracowników oraz bogatej i innowacyjnej oferty, oznacza to również możliwość rozwiązywania problemów w sposób satysfakcjonujący obie strony.

Dlatego powołaliśmy Rzecznika Klienta PKO Banku Polskiego.

RZECZNIK KLIENTA W PKO BANKU POLSKIM

Moim głównym zadaniem, jako instancji odwoławczej, jest wsparcie Klientów w kontaktach z Bankiem oraz rozpatrywanie odwołań od przekazanych im odpowiedzi na reklamacje udzielonych przez inne jednostki organizacyjne Banku (zasady składania reklamacji przedstawiono na stronie „Zgłaszanie reklamacji”).

Reprezentuję Państwa stanowisko, jako Klientów w Banku, uwzględniając Wasze sugestie i propozycje zmian w dalszym rozwoju instytucji.

Zależy mi na kształtowaniu procesów bankowych i postaw pracowników tak, aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom.

Paweł Anyszewski
Rzecznik Klienta PKO Banku Polskiego S.A.

ZASADY ZGŁASZANIA SPRAW DO RZECZNIKA KLIENTA

Wsparcie Rzecznika Klienta w rozwiązaniu sprawy można uzyskać po spełnieniu następujących kryteriów:

  • prośba o wsparcie powinna być wyrażona na piśmie,
  • sprawa dotyczy reklamacji, która była już rozpatrywana przez Bank, a otrzymana odpowiedź Banku jest niesatysfakcjonująca,
  • korespondencja powinna stanowić odwołanie od decyzji Banku, ze wskazaniem okoliczności sprawy i oczekiwanego od Banku rozwiązania,
  • odwołanie musi zawierać dane identyfikacyjne klienta (imię, nazwisko i PESEL w przypadku osoby fizycznej albo nazwę i REGON lub NIP w przypadku przedsiębiorcy) oraz ewentualnie numer rachunku.

KONTAKT Z RZECZNIKIEM KLIENTA

Do Rzecznika Klienta odwołanie można zgłosić:

  • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Biuro Rzecznika Klienta, PKO BANK POLSKI KANCELARIA, 22-411 Zamość, ul. Partyzantów 15,
  • w serwisie internetowym bankowości elektronicznej iPKO,
  • pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klienta@pkobp.pl
  • za pośrednictwem dowolnego Oddziału Banku.

Klient, po złożeniu pisemnego odwołania, może umówić się na spotkanie z Rzecznikiem Klienta w siedzibie w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 - tel. +48 22 521 89 23; numer czynny w dni robocze w godzinach 09:00-16:00.

ROZPATRYWANIE SPRAW PRZEZ RZECZNIKA KLIENTA

Rzecznik Klienta rozpatruje odwołania (spełniające wyżej wymienione wymogi) niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia sprawy w podanym terminie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.

Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia sprawy w formie papierowej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Klienta. Odpowiedź może zostać udzielona tylko na adres, w tym adres elektroniczny posiadany w bazie Banku.

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia Rzecznika Klienta oraz zgłaszania uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania Banku.

Dzięki Państwa opiniom dowiadujemy się, które obszary naszej działalności wymagają usprawnień.

Drukuj