W związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych PKO Bank Polski przyjmuje następujące świadczenia pieniężne i niepieniężne (dalej „zachęty”):

  • świadczenia pieniężne – otrzymywane od PKO TFI S.A. za wykonywanie przez Bank, zgodnie z postanowieniami umów dystrybucyjnych zawartych z PKO TFI usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI na rzecz Klientów czynności mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług takich jak: przyjmowanie dyspozycji aktualizacji danych, obsługa osób uposażonych i spadkobierców, ustanowienie i odwołanie blokady, przyjmowanie pełnomocnictw, w tym:
Za rok 2023

Zachęty przyjęte przez Bank

PKO Bank Polski informuje, że w  okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. odbyły się szkolenia finansowane przez PKO TFI w kwocie 238 632,87 zł dla pracowników banku oraz klientów i potencjalnych klientów banku.

Za rok 2022
Za rok 2021
Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Drukuj