W związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych PKO Bank Polski przyjmuje następujące świadczenia pieniężne i niepieniężne (dalej „zachęty”):

  • świadczenia pieniężne – otrzymywane od PKO TFI S.A. za wykonywanie przez Bank, zgodnie z postanowieniami umów dystrybucyjnych zawartych z PKO TFI usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI na rzecz Klientów czynności mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług takich jak: przyjmowanie dyspozycji aktualizacji danych, obsługa osób uposażonych i spadkobierców, ustanowienie i odwołanie blokady, przyjmowanie pełnomocnictw, w tym:
Za 2021

Bank świadczył następujące czynności mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług: dodanie osoby uprawnionej, zmiana danych osobowych, odkupienie z rejestru osoby zmarłej, powiadomienie o śmierci uczestnika, instrukcja płatnicza – zmiana/,odwołanie, odwołanie osoby uprawnionej, wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, zamówienie listu do Klienta, transfer spadkowy, odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu, odwołanie blokady, wypłata środków z IKZE po śmierci Uczestnika, wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci Uczestnika, ustanowienie blokady.

Za 2021 Bank przyjął od PKO TFI zachęty za świadczenie tych usług w wysokości: 932 255,85 zł.

Za rok 2020
Za rok 2019
Za rok 2018
Drukuj