MiFID

Aby wzmocnić ochronę klientów korzystających z usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych, w przepisach wewnętrznych i w procesie obsługi stosujemy się do wymogów MiFID II.

Definicja

MiFID II to pakiet regulacji przyjętych przez Parlament Europejski w 2014 roku. Obejmuje Dyrektywę oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz europejskie i krajowe przepisy wykonawcze

Cel

Podstawowym celem MiFID II jest zapewnienie klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Informacje o PKO Banku Polskim

Bank świadczy usługi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bezpośrednio w komórkach organizacyjnych Centrali Banku, Oddziałach Banku, Centrach Korporacyjnych, w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego oraz za pomocą kanałów bankowości elektronicznej iPKO, Inteligo, Supermakler - więcej

Zachęty

W związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych PKO Bank Polski przyjmuje następujące świadczenia pieniężne i niepieniężne (dalej „zachęty”) - więcej

Wymogi MiFID II

Bank funkcjonuje zgodnie z wymogami MiFID II:

 • działa uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami najlepiej pojętego interesu klienta,
 • dostarcza klientom właściwe i kompletne informacje - rzetelne, jednoznaczne i niewprowadzające w błąd,
 • oferuje klientom produkty inwestycyjne i świadczy usługi dostosowane do ich wiedzy, doświadczenia i indywidualnych potrzeb.

W kontekście wymogów MiFID II bank wykonuje dwa rodzaje czynności:

1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi:

 • klasyfikuje klienta, aby określić poziom przysługującej mu ochrony inwestycyjnej,
 • ocenia odpowiedniość produktów i usług,
 • dostarcza klientowi informacje o instrumentach finansowych i usługach inwestycyjnych,
 • zawiera z klientem właściwą umowę o usługę inwestycyjną.

2. W trakcie świadczenia usługi inwestycyjnej:

 • za każdym razem przy sprzedaży produktu weryfikuje czy klient znajduje się w grupie docelowej określonego produktu,
 • gdy realizuje zlecenia, działa w najlepiej pojętym interesie klienta,
 • przekazuje klientowi potwierdzenia zawartych transakcji i zestawienia  przechowywanych lub rejestrowanych aktywów,
 • zarządza potencjalnymi konfliktami interesów, związanymi transakcjami lub usługami na rzecz klienta,
 • rozpatruje reklamacje.

Klasyfikacja i ocena odpowiedniości

 • Klasyfikacja to przypisanie klientom (potencjalnym i aktualnym) jednej z następujących kategorii:
  • Klient detaliczny,
  • Klient profesjonalny,
  • Uprawniony kontrahent.

  Każda z tych kategorii różni się poziomem ochrony inwestycyjnej. Najszerszy zakres ochrony przysługuje klientom detalicznym. Ochrona klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów jest ograniczona. 

  Zasady klasyfikacji klientów PKO Banku Polskiego, poziomy ochrony poszczególnych kategorii klientów i warunki ewentualnej zmiany kategorii znajdują się w Broszurze informacyjnej MiFID.

 • Aby oferować instrumenty finansowe i świadczyć usługi inwestycyjne, trzeba ocenić odpowiedniość usług i instrumentów finansowych dla danego klienta.
  Dlatego prosimy klientów o wypełnienie ankiety. Ankieta zawiera pytania o m.in.:

  • wiedzę i doświadczenie klienta na temat usług inwestycyjnych i usług finansowych,
  • cele inwestycyjne klienta,
  • poziom akceptowalnego ryzyka inwestycji,
  • sytuację finansową klienta.

  Przy ocenie odpowiedniości usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych bank zakłada, że uprawniony kontrahent i klient profesjonalny mają konieczną wiedzę i doświadczenie inwestycyjne i są w stanie ponieść finansowo wszelkie ryzyko odpowiadające ich celom i potrzebom. Dlatego formularz oceny odpowiedniości dla klienta profesjonalnego różni się od formularza oceny klienta detalicznego.

  Na życzenie klienta możemy w każdej chwili ponownie ocenić odpowiedniość usług.

Zasady świadczenia usług

 • Za każdym razem klient otrzymuje od banku potwierdzenie zawarcia transakcji albo informację o warunkach realizacji zlecenia. Bank przekazuje to potwierdzenie niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji lub realizacji zlecenia.

  Gdy bank tylko przyjmuje zlecenie klienta, ale realizuje je podmiot trzeci, to bank przekazuje klientowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia a ten podmiot potwierdzenie jego realizacji.

  Na potwierdzeniu zawarcia transakcji/realizacji zlecenia, klient otrzymuje szczegółowe informacje o transakcji/wykonanym zleceniu, m.in.: czas zawarcia transakcji, miejsce wykonania zlecenia, łączną wartość transakcji oraz kwotę pobranych opłat i prowizji.

  Zgodnie z wymogami MiFID II bank przekazuje klientowi okresowo zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych w banku aktywów klienta.

 • Bank zapobiega występowaniu konfliktów interesów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na obsługę klientów. Bank szczególnie unika przedkładania interesów jednych klientów lub własnych interesów nad interesy pozostałych klientów. Dodatkowo, bank określił i wdrożył zasady przyjmowania i przekazywania korzyści i prezentów. Podstawowe zasady zarządzania konfliktami interesów oraz przyjmowania i przekazywania korzyści i prezentów  określa wyciąg z „Zasad zarządzania konfliktami interesów w PKO Banku Polskim".

  Pytania o zasady zarządzania konfliktem interesów klienci mogą zadawać pisemnie w oddziale, Centrum Korporacyjnym lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego.

 • Bank przechowuje środki klientów odrębnie od własnych środków.

  Dodatkowym mechanizmem ochronnym klientów jest System Rekompensat. prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. System Rekompensat umożliwia:

  • częściową rekompensatę środków należnych inwestorom od biura maklerskiego z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności objętych ochroną Systemu Rekompensat,
  • rekompensatę utraconych instrumentów finansowych, jeżeli zostały zbyte bez zgody i wiedzy klienta.
 • Bank realizuje zlecenia klienta uczciwie, zgodnie z „Zasadami działania w najlepiej pojętym interesie Klienta PKO Banku Polskiego” oraz „Polityką wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego”.

  Bank realizuje zlecenia klientów niezwłocznie, w kolejności, w jakiej wpływają. Bank niezwłocznie informuje klienta o wszystkich istotnych okolicznościach, które uniemożliwiają realizację zlecenia. Na żądanie klienta, bank przekazuje mu informacje o stanie realizacji zleceń.

  Szczegółowe informacje o trybie i warunkach realizacji zleceń zawierają umowy i regulaminy.

Produkty objęte MiFID

 • obligacje Skarbu Państwa,
  • akcje,
  • bony skarbowe i bony pieniężne,
  • nieskarbowe dłużne papiery wartościowe (w tym: obligacje korporacyjne i komunalne),
  • jednostki uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych,
  • instrumenty pochodne,
  • certyfikaty inwestycyjne,
  • inne emisje emitenta zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
  • jednostki rozrachunkowe dobrowolnych funduszy emerytalnych,
  • ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.


  Dodatkowo w ofercie Banku znajdują się lokaty strukturyzowane (w tym lokaty inwestycyjne).

  Szczegółowe informacje o ryzykach związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych oraz tych produktów znajdują się na stronach internetowych o tych produktach oraz w Broszurze informacyjnej MiFID II.

  • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • nabywania lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
  • doradztwo inwestycyjne,
  • oferowanie instrumentów finansowych.

Systematyczna internalizacja oraz jakość wykonywanych zleceń

Wyszukiwarka dokumentów z zakresu systematycznej internalizacji i jakości wykonywania zleceń, takich jak informacja dotycząca działalności PKO BP jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje, lista instrumentów, dla których PKO BP działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje oraz raporty z jakości wykonywania zleceń.

Przejdź do wyszukiwarki


Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE ze zm. („Dyrektywa MiFID”).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ze zm. („Rozporządzenie MiFIR”).

Rozporządzenia delegowane Komisji UE uzupełniające Dyrektywę.