Kredyt lub pożyczka ze stałą stopą procentową przez 5 lat 

Jeżeli chcesz mieć pewność, że oprocentowanie kredytu lub pożyczki hipotecznej nie zmieni się przez 5 lat (ze względu na zmianę WIBOR), to może zainteresuje Cię  kredyt ze  stałą stopą.

Po tym okresie kredyt będzie oprocentowany z wykorzystaniem WIBOR. Wysokość Twoich rat będzie zatem zależna od jego wysokości .   

Masz jednak możliwość zmiany sposobu oprocentowania. Jeśli złożysz wniosek i podpiszesz aneks do umowy kredytu, będziesz mógł ponownie korzystać ze stałej stopy bazowej na nowych warunkach przez kolejne 5 lat. 

Wysokość stałej stopy procentowej ustala się jako suma 5-letnia stałej stopy bazowej i marży banku.

Pamiętaj: w okresie obowiązywania 5 letniej stałej stopy bazowej nie będziesz mieć możliwości zmiany oprocentowania na zmienne.

Sprawdź szczegóły 

Informacje o stałej stopie procentowej


Mam już kredyt lub pożyczkę hipoteczną i chcę zmienić jego oprocentowanie

Chcesz zmniejszyć przez 5 lat  ryzyko zmienności stopy procentowej? Możesz zmienić oprocentowanie swojego kredytu Własny Kąt hipoteczny, kredytu hipotecznego MIX* lub pożyczki hipotecznej* na stałą stopę przez 5 lat. Po tym czasie automatycznie powróci oprocentowanie zmienne z wykorzystaniem WIBOR. Wtedy możesz ponownie złożyć wniosek o zmianę na oprocentowanie z wykorzystaniem stałej stopy na nowych warunkach na kolejne 5 lat. 

Aby złożyć wniosek o zmianę oprocentowania swojego kredytu lub pożyczki, wystarczy że podpiszesz aneks do swojej umowy w dowolnym oddziale banku, bez żadnych dodatkowych opłat. 

Możesz zmienić oprocentowanie, jeżeli:

  • Twój wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki został złożony po 27 sierpnia 2018 r.
  • kredyt/pożyczka zostały wypłacone w całości,
  • masz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie,
  • zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty (od dnia zawarcia aneksu).

*nie dotyczy PKO Banku Hipotecznego SA

Wskaźniki referencyjne i 5-letnia stała stopa bazowa (w %)

Sprawdź dotychczasowe wysokości WIBOR i 5-letniej stałej stopy bazowej w przykładowym okresie 02.01.2015 r. – 22.10.2020 r. i rozważ wybór sposobu oprocentowania kredytu. Przy podejmowaniu decyzji weź pod uwagę ryzyka i konsekwencje jakie wynikają z oprocentowania z wykorzystaniem WIBOR lub stałej stopy. Szczegółowe informacje znajdują się: (Informacja o Informacja ostałej stopie / o ryzyku)

Prezentowane poniżej wartości wskaźników referencyjnych oraz 5-letniej stałej stopy bazowej stanowią jedynie dane historyczne, mogą w przyszłości przyjmować zupełnie inne wartości oraz podlegać istotnym wahaniom, zależnym m.in. od kształtowania się poziomu inflacji, stóp referencyjnych NBP oraz zmian wartości PKB (produktu krajowego brutto). Pamiętaj, że wysokość stałej stopy bazowej określa Bank, zaś wskaźnik referencyjny WIBOR administrator tego wskaźnika, którym aktualnie jest GPW Benchmark S.A.

 

Sprawdź szczegółowe informacje o stałej stopie procentowej dla kredytu Własny Kąt hipoteczny [PDF] lub zapytaj w placówce PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt. 

Wniosek o kredyt Własny Kąt hipoteczny składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być stroną umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej. 

Standardowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt i pożyczka hipoteczna z oprocentowaniem zmiennym związany są z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, jego istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. Zwiększa się wówczas całkowity koszt Twojego kredytu.

W przypadku kredytu lub pożyczki z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR. Udzielenie kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,28% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 227 000 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,3%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 1,73%/rok (w 1. roku oprocentowania), 2,8%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 0,63%/rok (wg stanu na dzień 27.11.2020 r.) i marża 1,1 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,17 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 4. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 2,8%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,63%/rok (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) i marża 2,17 p.p.; całkowity koszt kredytu 101 083,77 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 87 013,71 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 541,99 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 731,57 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 377,50 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 328, 083,77 zł, płatna w 300 równych ratach miesięcznych, przy czym pierwsza rata wynosi 1 099,05 zł, trzy kolejne 1 033,62zł oraz następne po 933,89 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 050,01 zł i ostatnia rata 989,81zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,25% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 304 910 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 74,70%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 1,73%/rok (w 1. roku oprocentowania), 2,83%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 0,63%/rok (wg stanu na dzień 27.11.2020 r.) i marża 1,10 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,20 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 2,83%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,63%/rok (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) oraz marża 2,20 p.p.; całkowity koszt kredytu 164 876,87 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 145 161,95 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 320,57 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR w PKO Banku Polskim); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 065,77 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 909,58 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 469 786,87 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych) przy czym pierwsza rata wyniesie 1 313,81 zł, trzy kolejne raty 1 225,93 zł oraz następne po 1 087,79 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 254,28 zł i ostatnia rata wyniesie 1 142,87 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego MIX w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,38% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 218 864 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 54,6%, oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 2,857%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 0,63%/rok (wg stanu na dzień 27.11.2020 r.) oraz marża 2,22%, marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 2. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 2,85%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,63% (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) oraz marża 2,22%; całkowity koszt kredytu 101 704,79 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 87 893,54 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 379,17 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 700 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 113,08 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 318 968,79 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) przy czym pierwsza rata wynosi 1 215,68 zł, druga 1 125,74 zł oraz następne po 1021,99 zł i ostatnia rata 989,81zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,42% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 155 500 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 36,5%, oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 4,79%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 0,63%/rok (wg stanu na dzień 27.11.2020 r.) oraz marża 4,16% (marża jest podwyższana o 0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); a następnie oprocentowanie zmienne 4,79%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,63% (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) oraz marża 4,16p.p; całkowity koszt kredytu 93 869,09 zł, w tym: prowizja 2,64%, tj. 4 105,20 zł, odsetki 86 855,53 zł, ubezpieczenie nieruchomości 2 489,36 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO BP), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); całkowita kwota do zapłaty 249 369,09zł, płatna w 240 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsza rata wynosi 1 183,93 zł, druga 1 086,97zł oraz następne po 1 009,40 zł i ostatnia rata 856,83 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.