Planuję wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem 

Jeżeli chcesz być pewien, że oprocentowanie kredytu nie zmieni się przez 5 lat, to możesz wybrać stałą stopę bazową.

Po tym okresie, kredyt będzie miał oprocentowanie zmienne, ale jeśli złożysz wniosek i podpiszesz aneks do umowy kredytu, będziesz mógł ponownie zmienić sposób oprocentowania na kolejne 5 lat. 

Twój kredyt może mieć oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat, jeśli:

  • nabywasz nieruchomość na rynku wtórnym,
  • spłacasz kredyt mieszkaniowy w innym banku,
  • chcesz zrefinansować poniesione koszty na cele mieszkaniowe

Sprawdź szczegóły 

Informacje o stałej stopie procentowej


Mam już kredyt i chcę zmienić jego oprocentowanie

Możesz zmienić oprocentowanie swojego kredytu hipotecznego ze zmiennego na stałe na 5 lat. Po 5 latach automatycznie powróci oprocentowanie zmienne z wykorzystaniem WIBOR, a Ty możesz ponownie złożyć wniosek o zmianę na oprocentowanie stałe przez kolejne 5 lat. 

Aby zmienić oprocentowanie swojego kredytu wystarczy, że podpiszesz aneks do swojej umowy w dowolnym oddziale banku, bez żadnych dodatkowych opłat. 

Możesz zmienić oprocentowanie kredytu Własny Kąt hipoteczny, jeżeli:

  • Twój wniosek o udzielenie kredytu został złożony po 27 sierpnia 2018 r.
  • kredyt został wypłacony w całości,
  • posiadasz zdolność kredytową i spłacasz kredyt w terminie,
  • zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty kredytu (od dnia zawarcia aneksu). 

Wskaźniki referencyjne i 5-letnia stała stopa bazowa (w %)

Sprawdź dotychczasowe wysokości WIBOR i 5-letniej stałej stopy bazowej w przykładowym okresie 02.01.2015 r. – 5.06.2020 r. i rozważ wybór sposobu oprocentowania kredytu.

Prezentowane poniżej wartości wskaźników referencyjnych oraz 5-letniej stałej stopy bazowej stanowią jedynie dane historyczne, mogą w przyszłości przyjmować zupełnie inne wartości oraz podlegać istotnym wahaniom, zależnym m.in. od kształtowania się poziomu inflacji, stóp referencyjnych NBP oraz zmian wartości PKB (produktu krajowego brutto).

Sprawdź szczegółowe informacje o stałej stopie procentowej dla kredytu Własny Kąt hipoteczny [PDF] lub zapytaj w placówce PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt. 

Wniosek o kredyt składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być stroną umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej. 

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, jego istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu.

W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR. Udzielenie kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,59% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 213 052 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 68,3%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 1,80%/rok (w 1. roku oprocentowania), 3,12%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 0,70%/rok (wg stanu na dzień 8.06.2020 r.) i marża 1,1 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,42 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 4. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 3,12%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,70%/rok (na potrzeby wyliczenia RRSO stosuje się wysokość stopy, która jest nie niższa niż stała stopa oprocentowania) i marża 2,42 p.p.; całkowity koszt kredytu 105 325,97 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 91 985,49 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 271,74 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 725,55 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6 924,19 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 318 377,97 zł, płatna w 300 równych ratach miesięcznych po 883,79 zł (w 1. roku oprocentowania po ustanowieniu zabezpieczenia), po 1 019,90 zł (od 2. do 5. roku oprocentowania) i po 1019,90 zł (od 6. roku do końca okresu oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Aktualna i historyczna wysokość 5-letniej stałej stopy bazowej dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce kursy walut/stała stopa bazowa.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,41% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 304 910 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 74,70%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 1,80%/rok (w 1. roku oprocentowania), 3,00%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 0,70%/rok (wg stanu na dzień 8.06.2020 r.) i marża 1,10 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,30 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 3,00%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,70% (na potrzeby wyliczenia RRSO stosuje się wysokość stopy, która jest nie niższa niż stała stopa oprocentowania) oraz marża 2,30 p.p.; całkowity koszt kredytu 175 005,15 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 155 284,75 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 333,27 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR w PKO Banku Polskim); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 058,55 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 909,58 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 479 915,15 zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1 098,43 zł (w 1. roku oprocentowania, po ustanowieniu zabezpieczenia), po 1 281,65 zł (od 2. do 5. roku oprocentowania) i po 1 281,65 zł (od 6. roku do końca okresu oprocentowania). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.