Planuję wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem 

Jeżeli chcesz być pewien, że oprocentowanie kredytu nie zmieni się przez 5 lat, to możesz wybrać stałą stopę bazową.

Po tym okresie, kredyt będzie miał oprocentowanie zmienne, ale jeśli złożysz wniosek i podpiszesz aneks do umowy kredytu, będziesz mógł ponownie zmienić sposób oprocentowania na kolejne 5 lat. 

Twój kredyt może mieć oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat, jeśli:

  • nabywasz nieruchomość na rynku wtórnym,
  • spłacasz kredyt mieszkaniowy w innym banku,
  • chcesz zrefinansować poniesione koszty na cele mieszkaniowe

Sprawdź szczegóły 

Informacje o stałej stopie procentowej


Mam już kredyt lub pożyczkę hipoteczną i chcę zmienić jego oprocentowanie

Możesz zmienić oprocentowanie swojego kredytu Własny Kąt hipoteczny, kredyt hipotecznego MIX* lub pożyczki hipotecznej* ze zmiennego na stałe na 5 lat. Po 5 latach automatycznie powróci oprocentowanie zmienne z wykorzystaniem WIBOR, a Ty możesz ponownie złożyć wniosek o zmianę na oprocentowanie stałe przez kolejne 5 lat. 

Aby wnioskować o zmianę rodzaju  oprocentowania swojego kredytu lub pożyczki wystarczy, że podpiszesz aneks do swojej umowy w dowolnym oddziale banku, bez żadnych dodatkowych opłat. 

Możesz zmienić oprocentowanie, jeżeli:

  • Twój wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki został złożony po 27 sierpnia 2018 r.
  • Kredyt/pożyczka został wypłacony w całości,
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie,
  • zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty (od dnia zawarcia aneksu).

*nie dotyczy PKO Banku Hipotecznego SA

Wskaźniki referencyjne i 5-letnia stała stopa bazowa (w %)

Sprawdź dotychczasowe wysokości WIBOR i 5-letniej stałej stopy bazowej w przykładowym okresie 02.01.2015 r. – 5.06.2020 r. i rozważ wybór sposobu oprocentowania kredytu.

Prezentowane poniżej wartości wskaźników referencyjnych oraz 5-letniej stałej stopy bazowej stanowią jedynie dane historyczne, mogą w przyszłości przyjmować zupełnie inne wartości oraz podlegać istotnym wahaniom, zależnym m.in. od kształtowania się poziomu inflacji, stóp referencyjnych NBP oraz zmian wartości PKB (produktu krajowego brutto).

Sprawdź szczegółowe informacje o stałej stopie procentowej dla kredytu Własny Kąt hipoteczny [PDF] lub zapytaj w placówce PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt. 

Wniosek o kredyt Własny Kąt hipoteczny składany jest do obu banków, a rozpatrywany jest w pierwszej kolejności przez PKO Bank Hipoteczny. Informacja, który z banków (PKO Bank Hipoteczny czy PKO Bank Polski) będzie mógł być stroną umowy kredytu, przekazywana jest w decyzji kredytowej. 

Standardowym zabezpieczeniem kredytu/pożyczki jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości.

Kredyt i pożyczka hipoteczna z oprocentowaniem zmiennym związany są z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, jego istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu.

W przypadku kredytu lub pożyczki z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR. Udzielenie kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 3,17% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 213 052 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 68,3%, oprocentowanie zmienne 1,39%/rok – w pierwszym roku oraz 2,71%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,29% wg stanu na dzień 8.06.2020 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,42% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 91 746,84 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 78 406,36 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 271,74 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 725,55 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6 924,19 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 304 798,84 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 842,39 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 974,68 zł w kolejnych latach. Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,99% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 304 910 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 74,70%, oprocentowanie zmienne 1,39%/rok – w pierwszym roku oraz 2,59%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,29% wg stanu na dzień 8.06.2020 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 2,30% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 151 054,339 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 131 333,93 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 333,27 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 058,55 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 909,58 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 455 964,33 zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1 037,86 zł (w pierwszym roku, po ustanowieniu zabezpieczenia) oraz 1 215,16 zł w kolejnych latach. Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu hipotecznego MIX w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,31% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 220 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 57%, oprocentowanie 2,83%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,29% wg stanu na dzień 8.06.2020 r. oraz marża 2,54% (marża jest podwyższana o 0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, ze nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 99 194,54 zł, w tym: prowizja 2,70%, tj. 5 940 zł, odsetki 88 124,45 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 411,09 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 700 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); całkowita kwota do zapłaty 319 194,54 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1024,95 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w PKO Banku Polskim zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,15% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 20 lat; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 160 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 37,7%, oprocentowanie zmienne 4,53%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,29% wg stanu na dzień 8.06.2020 r. oraz marża 4,24% (marża jest podwyższana o 0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 91 736,94 zł, w tym: prowizja 2,70%, tj. 4 320 zł, odsetki 84 429,87 zł, ubezpieczenie nieruchomości 2 568,07 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO BP), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); całkowita kwota do zapłaty 251 736,94 zł, płatna w 240 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1015,95 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 8.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.