Kod BIC (SWIFT)


ang. Business Identifier Code - międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT.

Kodem BIC PKO Banku Polskiego SA jest BPKOPLPW.

BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki); opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) oraz kod "XXX" oznaczający centralę.

IBAN

ang. International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. IBAN tworzy się poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL.

Drukuj