• Atrakcyjne oprocentowanie w porównaniu do długoterminowych kredytów komercyjnych,
 • Część kosztów pokrywana jest ze środków budżetu państwa (aż połowa odsetek),
 • O kredyt może ubiegać się student/doktorant albo kandydat na studia/studia doktoranckie,
 • Możliwość uzyskania kredytu przez studentów o niskiej zdolności kredytowej (bez dochodów),
 • Dowolność wyboru wysokości wypłacanych transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł a nawet 1000 zł miesięcznie,
 • Elastyczne dostosowanie okresu kredytowania do możliwości kredytobiorcy,
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu i odsetek, czyli odroczenia spłaty rat,
 • Brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy w przypadku posiadania dowolnego ROR w PKO Banku Polskim.
 • Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat nie są pobierane żadne opłaty
 • Możliwość umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów uczelni lub osób będących w trudnej sytuacji życiowej
 • RRSO: 2,67%
Formy zabezpieczenia

Stosowane są m.in. następujące formy zabezpieczenia kredytu:

 • poręczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • poręczenie na zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego
 • inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank.
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Informacje dodatkowe
Karencja w spłacie kredytu
Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu

Opłaty i prowizje

 1. Brak opłaty przygotowawczej  za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy w przypadku posiadania ROR w PKO Banku Polskim. Szczegóły w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 2. W przypadku, gdy kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK na zabezpieczenie spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.
 3. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana żadna opłata.
 4. Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 2% dla posiadaczy rachunku ROR w PKO Banku Polskim.

Opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego.
Dodatkowe opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego.

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej iloczynowi wartości stopy redyskontowej weksli NBP i współczynnika, o którym mowa w przepisach dotyczących warunków zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania  ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który na dzień 08.07.2016 r.  wynosi 1,20. Zmiana oprocentowania kredytu uzależniona jest od zmiany stopy redyskontowej weksli NBP oraz ww. współczynnika.


Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu  przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi  0,84%. Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto założenie, że kredyt został udzielony na okres studiów 5-letnich, wysokość kredytu  30.000 zł (kredyt wypłacony w  10 transzach w roku; wysokość transzy  600 zł); okres karencji w spłacie - 2 lata licząc od planowanego terminu ukończenia studiów; splata kredytu - w równych ratach kapitałowych  przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych transz; prowizja na rzecz PKO Banku Polskiego - za wypłatę transzy 2,0% od kwoty wypłacanej transzy; prowizja na rzecz BGK za poręczenie kredytu przez BGK - 1,5% od kwoty poręczonej transzy; redyskonto weksli NBP 1,75%; odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli.  Informacja wg stanu na dzień  08.10.2018 r.