• Uzyskanie finansowania na atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu studenci i doktoranci mogą skupić się na studiowaniu i prowadzeniu badań;
 • Możliwość wyboru wysokości wypłacanych transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł a nawet 1000 zł miesięcznie;
 • Pomoc państwa w spłacie odsetek (z Funduszu Kredytów Studenckich);
 • Dogodne raty w okresie spłaty – ze względu długi okres spłaty kredytu, który stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu;
 • Możliwość umorzenia części kredytu dla najlepszych absolwentów uczelni lub osób będących
  w trudnej sytuacji życiowej;
 • Brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku dla posiadaczy dowolnego ROR w PKO Banku Polskim;
 • Za wcześniejszą spłatę kredytu, jak również za dokonywanie nadpłat nie są pobierane żadne opłaty;
Formy zabezpieczenia

Wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu:

 • poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (dla Kredytobiorców, spełniających warunki objęcia tym poręczeniem),
 • poręczenie na zasadach ogólnych wg Kodeksu cywilnego,
 • inne formy zabezpieczenia akceptowane przez PKO Bank Polski.
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Waluta
Informacje dodatkowe
Karencja w spłacie kredytu
Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu

Opłaty i prowizje

 1. Brak opłaty przygotowawczej  za rozpatrzenie wniosku kredytowego dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim. Szczegóły w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.
 2. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu - pobierana jest prowizja na rzecz BGK - aktualnie 1,5% od każdej poręczanej transzy kredytu.
 3. Od kwoty każdej wypłacanej transzy kredytu pobierana jest prowizja w wysokości 2% dla posiadaczy rachunku ROR w PKO Banku Polskim.
 4. Za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana opłata.

Opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego.
Dodatkowe opłaty związane z obsługą Preferencyjnego kredytu studenckiego.

Oprocentowanie

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, równej iloczynowi wartości stopy redyskontowej weksli NBP i współczynnika, o którym mowa w przepisach dotyczących warunków zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania  ze środków Funduszu Kredytów Studenckich, który na dzień 01.09.2021 wynosi 1,20. Zmiana oprocentowania kredytu uzależniona jest od zmiany stopy redyskontowej weksli NBP oraz ww. współczynnika.

Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu  przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych transz kredytu.