Funkcja płatności zbliżeniowych

Karty płatnicze wydawane przez nas mogą mieć funkcję płatności zbliżeniowych.

 • Transakcje zbliżeniowe kartą bez podawania PIN-u mają zwiększony limit do 100 zł. Oznacza to możliwość dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych kartą płatniczą do kwoty 100 zł bez konieczności potwierdzania (autoryzowania) ich kodem PIN. Ze względów bezpieczeństwa możemy nadal czasem poprosić Cię o potwierdzenie PIN-em płatności zbliżeniowych również na kwoty poniżej 100 zł.
 • Transakcje płatnicze powyżej 100 zł należy potwierdzić kodem PIN (z wyjątkiem karty PKO Junior, gdzie limit ten wynosi 30 zł). 

Proces płatności

 • W Polsce można dokonywać pojedynczej płatności zbliżeniowej bez potwierdzania jej kodem PIN do kwoty 100 zł. (wyjątek stanowią karty PKO Junior, gdzie kwota ta wynosi 30 zł).

  Przy próbie dokonania płatności zbliżeniowej na kwotę wyższą niż 100 zł terminal wyświetli komunikat o konieczności potwierdzenia transakcji płatniczej kodem PIN.

 • Dla płatności zbliżeniowych dokonywanych w kraju kartami debetowymi wydanymi do dnia 4 sierpnia 2018 r.) ze znakiem akceptacji Visa, z wyjątkiem kart wydawanych do rachunku PKO Konto Pierwsze został również ustalony limit łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych, który można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną w wysokości 130 zł (w niektórych terminalach limit będzie dostępny na poziomie 150 zł).

  W przypadku kart debetowych ze znakiem akceptacji Visa po przekroczeniu limitu łącznej wartości zbliżeniowych transakcji w kraju (limit ten można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną), przy próbie płatności, której wartość przekracza limit, terminal poinformuje o konieczności dokonania płatności standardowej. Warunkiem odnowienia limitu zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych bez potwierdzania kodem PIN jest dokonanie płatności standardowej lub transakcji w bankomacie (np. sprawdzenie stanu rachunku) oraz posiadanie na rachunku dostępnych środków w wysokości wystarczającej na pokrycie wykonywanej transakcji oraz dodatkowo w wysokości co najmniej 150 złotych na pokrycie zbliżeniowych transakcji płatniczych. W ciągu jednego dnia możliwe jest dwukrotne odnowienie limitu dla  zbliżeniowych transakcji płatniczych.

  W przypadku kart kredytowych Visa limit  łącznej wartości zbliżeniowych transakcji płatniczych wynosi 150 zł. Limit ten można odnowić dokonując płatności metodą tradycyjną. Po osiągnięciu kwoty 150 zł kolejną transakcję płatniczą  należy wykonać  z potwierdzeniem kodem PIN, a limit zbliżeniowych transakcji płatniczych zostanie odnowiony. W ciągu jednego dnia możliwe jest dwukrotne odnowienie limitu dla zbliżeniowej transakcji płatniczych.

 • Tak, nowymi kartami kredytowymi i debetowymi można płacić zbliżeniowo za granicą, z tym, że w różnych krajach występują różne wartości maksymalnych kwot operacji dokonywanych zbliżeniowo, dla krajów w strefie EUR do 50,00 EUR, dla Wielkiej Brytanii - do 100 GBP.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie. Taką kartą można również dokonywać płatności w tradycyjny sposób (poprzez umieszczenie karty w czytniku); można także używać karty w bankomacie - transakcja płatnicza przebiega identycznie, jak dla karty nieposiadającej takiej funkcjonalności. Karty te mogą być również używane do płatności w internecie.
 • Porównując płatność zbliżeniową z innymi formami płatności jest to najszybszy sposób zapłaty za zakupy lub usługi o wartości do 100 zł (w przypadku karty PKO Junior - 30 zł) - wystarczy tylko zbliżyć kartę do czytnika i płatność jest dokonana - nie trzeba szukać drobnych. Można samodzielnie zbliżyć kartę do czytnika, bez konieczności oddawania jej sprzedawcy. Dlatego płatności kartami z funkcją płatności zbliżeniowych to:

  • oszczędność czasu,
  • wygoda,
  • bezpieczeństwo.
 • Karta posiadająca funkcję płatności zbliżeniowych w wyglądzie (wielkość i kształt) nie różni się od karty płatniczej nie posiadającej takiej funkcjonalności.

  Wyróżnia ją umieszczony na karcie znak graficzny przedstawiający falę radiową:

  symbol płatności zbliżeniowych, fala radiowa

  Znak ten jest symbolem płatności zbliżeniowej i oznacza że taką kartę można wykorzystać nie tylko do płatności w tradycyjny sposób, ale również przy szybkich płatnościach zbliżeniowych.

  Po za tym, w samej karcie umieszczona jest antena, umożliwiająca bezpieczne dokonanie płatności zbliżeniowej. Antena ta nie jest widoczna.

 • Płatność zbliżeniowa to przede wszystkim szybkość i wygoda w codziennych, drobnych płatnościach.

  Aby zapłacić, wystarczy zbliżyć kartę do terminala. Przy płatności zbliżeniowej nie ma potrzeby:

  • podawania karty sprzedawcy
  • umieszczania karty w czytniku terminala
  • dla operacji o wartości poniżej 100 zł, wprowadzania kodu PIN lub składania podpisu na wydruku z terminala, w celu dokonania weryfikacji

  Pozostałe etapy procesu niczym nie różnią się od tradycyjnej płatności.

 • Gdy sprzedawca aktywuje czytnik na terminalu płatniczym, należy sprawdzić kwotę na wyświetlaczu, a następnie zbliżyć do niego kartę. Akceptacja płatności następuje w ułamku sekundy. To wszystko.

  Dla płatności o wartości poniżej 100 zł nie trzeba wprowadzać kodu PIN ani podpisywać wydruku z terminala. Płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł dokonane kartą w formie tradycyjnej ze znakiem akceptacji Visa mogą spowodować przekroczenie limitu na karcie kredytowej lub przekroczenie dostępnych środków na rachunku, do którego wydana została karta debetowa.

  W celu ograniczenia wystąpienia tego typu przekroczeń Klient powinien kontrolować skalę płatności zbliżeniowych.

 • W punktach handlowo - usługowych akceptujących płatności zbliżeniowe na drzwiach placówki lub przy kasie, umieszczone są naklejki ze znakiem fali radiowej - informujące o możliwości dokonania płatności w tej formie.
 • Tak, ta technologia jest stosowana z powodzeniem na całym świecie i jest w pełni bezpieczna. Karty zbliżeniowe posiadają specjalne zabezpieczenia.

  Karta "sama z siebie" nie wysyła żadnych informacji - aktywuje się tylko na sygnał czytnika zbliżeniowego, uruchamianego przez sprzedawcę w momencie płatności. Czytnik z kolei jest aktywny (czyli czeka na zbliżenie karty) tylko przez pewien czas. Nie ma zatem możliwości dokonania "przypadkowej" płatności zbliżeniowej ani zapłacenia za cudze zakupy.

  Ponadto, w ramach dodatkowych zabezpieczeń, dla wybranych losowo płatności zbliżeniowych, wymagane jest co pewien czas przeprowadzenie tych płatności z wprowadzeniem przez klienta nr PIN - wtedy przy próbie płatności zbliżeniowej terminal wyświetli komunikat o konieczności przeprowadzenia operacji w standardowy sposób: sprzedawca umieszcza kartę w czytniku terminala, a w celu weryfikacji użytkownika karty konieczne jest potwierdzenie przez niego operacji wprowadzeniem PIN.

 • W przypadku utraty karty należy ją jak najszybciej zastrzec - zobacz jak

  Do chwili zgłoszenia tego faktu posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku nieautoryzowanych operacji dokonanych przy użyciu karty do równowartości 150 euro, w tym do 50 euro dla płatności zbliżeniowych nie potwierdzanych numerem PIN.

  Od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia karty, Bank ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane operacje zrealizowane przy jej użyciu, chyba że posiadacz lub użytkownik karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanych operacji.

 • Nie ma możliwości dokonania "przypadkowej" płatności zbliżeniowej ani zapłacenia za cudze zakupy. Klient nie musi mieć takich obaw. Aby czytnik zbliżeniowy umożliwił transakcję i wymienił informacje z kartą posiadającą funkcję płatności zbliżeniowej musi być spełnionych kilka warunków:

  • karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika zbliżeniowego,
  • czytnik jest uruchamiany przez sprzedawcę tylko w momencie danej płatności jakiej ma dokonać konkretny klient - tylko na moment otwiera się kanał przepływu informacji pomiędzy czytnikiem a kartą, którym są przekazywane dane dotyczące tej konkretnej transakcji,
  • karta musi znajdować się bardzo blisko czytnika - należy ją zbliżyć na odległość około 4 cm od czytnika (jeśli karta będzie trzymana w większej odległości, czytnik jej nie odczyta),
  • po przyjęciu płatności zbliżeniowej z jednej karty, czytnik od razu dezaktywuje się i nie ma możliwości dokonania operacji zbliżeniowej inną kartą zbliżeniową do czasu aktywacji czytnika do kolejnej operacji.

  Samo "przejście obok" nie spowoduje takiej sytuacji.

 • Nie, płacenie kartą przy wykorzystaniu funkcji płatności zbliżeniowych nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla użytkownika karty - tak jak przy tradycyjnych płatnościach kartą nie jest doliczana żadna prowizja, czyli Klient płaci dokładnie tyle, ile wynosi rachunek za zakupy.
 • Tak, nowymi kartami kredytowymi i debetowymi można płacić zbliżeniowo za granicą, z tym, że w różnych krajach występują różne wartości maksymalnych kwot operacji dokonywanych zbliżeniowo, np. w krajach strefy Euro można zapłacić zbliżeniowo jeżeli wartość transakcji nie przekracza 50 euro, a w Wielkiej Brytanii 100 funtów. 

 • Na mikroprocesorze karty zapisywane są i przechowywane informacje potrzebne do dokonania transakcji kartą.

  Umieszczony na karcie mikroprocesor zapewnia sprawniejszy przebieg operacji oraz poprawia jej bezpieczeństwo, a także umożliwia uruchomienie na karcie nowych funkcjonalności, np. nowych sposobów płatności za zakupy, takich jak płatności zbliżeniowe.

 • Karta posiadająca funkcję płatności zbliżeniowych umożliwia dokonywanie płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika terminala. Funkcja ta zapewnia szybki sposób zapłaty za codzienne zakupy o niskiej wartości (do 100 złotych), bez konieczności potwierdzania transakcji numerem PIN. W przypadku kart debetowych z logo MasterCard oraz kart kredytowych Visa i Mastercard możliwe jest dokonywanie transakcji zbliżeniowych powyżej kwoty 100 złotych, wówczas należy potwierdzić tę transakcję  kodem PIN.

  Karta wyposażona jest w mikroprocesor, który zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa transakcji oraz antenę umożliwiającą bezpieczne płatności zbliżeniowe.

  Funkcjonalność płatności zbliżeniowych i związana z nią technologia powstała z myślą o wygodnym i bezpiecznym zastąpieniu gotówki.

 • Wydawnictwo kart z mikroprocesorem posiadających funkcję płatności zbliżeniowych - dotyczy wszystkich kart debetowych wydawanych do rachunku osobistego i kart kredytowych zarówno Mastercard jak i Visa oferowanych klientom indywidualnym.

Aplikacja (mobilna) IKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.

Serwis (internetowy) iPKO

Definicja prawna

to określenie na usługę bankowości elektronicznej. Jest to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Co to dla Ciebie znaczy?

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.: sprawdzenie salda konta, zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą, zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku.