Przekształcenie kredytu w CHF na kredyt w PLN
MEDIACJE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM PRZY KNF

Przekształcenie kredytu w CHF na kredyt w PLN

Jaki kredyt walutowy w CHF można przekształcić na PLN?


Możesz przekształcić wyłącznie kredyt wzięty na cele mieszkaniowe (w tym kredyt hipoteczny MIX i kredyt pierwotnie zaciągnięty w PLN, a następnie przewalutowany na CHF) przynajmniej przez jednego kredytobiorcę (nie dotyczy m.in. pożyczek hipotecznych czy kredytów konsolidacyjnych)

Jak złożyć wniosek o mediację online w iPKO?

 • Upewnij się, że dane wszystkich kredytobiorców są aktualne. Poprawny nr telefonu, adres e-mail i korespondencyjny są potrzebne do obsługi wniosku. Każdy z kredytobiorców może zmienić swoje dane w iPKO, na infolinii lub w oddziale.

  • W serwisie iPKO przejdź do Moich spraw i wybierz kolejno: Dyspozycje i zaświadczenia → Nowa dyspozycja → Kredyty hipoteczne → Wniosek o mediację.
  • Wybierz kredyt hipoteczny do przekształcenia i potwierdź, czy zapisane w banku dane wszystkich kredytobiorców są poprawne.
  • Wskaż mediatora do postępowania mediacyjnego oraz oddział, w którym podpiszesz ugodę. Prezes Sądu Polubownego przy KNF sam wybierze mediatora, jeśli Ty i bank nikogo nie wybierzecie lub Wasze wybory będą różne, lub dany mediator będzie niedostępny. Jeżeli zrezygnujesz z wyboru mediatora, a bank nie - mediacje poprowadzi mediator wskazany przez bank.
  • Wyraź potrzebne zgody i podpisz narzędziem autoryzacji umowę o mediację

  Pozostali kredytobiorcy mają 14 dni na podpisanie złożonego przez Ciebie wniosku w swoim serwisie iPKO lub na specjalnej platformie banku, do której link dostaną emailem i SMS-em

Miniatura video 24603

Jak złożyć wniosek o przekształcenie kredytu w CHF na PLN w iPKO

Grafika do linku

Możesz też złożyć wniosek o mediację osobiście w oddziale banku, który obsługuje kredyty hipoteczne

Jak przebiega postępowanie mediacyjne?

 • Gdy podpisy Twoje i innych kredytobiorców są już złożone, bank podpisuje umowę o mediację i przekazuje ją do Sądu Polubownego przy KNF
  • o kolejnych krokach w procesie mediacji, w tym terminach spotkań, będzie Cię informował Sąd Polubowny w korespondencji mailowej lub bezpośrednio mediator - aktualny status mediacji sprawdzisz na stronie KNF
  • najpierw odbywasz spotkanie z mediatorem, a następne – z mediatorem i pełnomocnikiem banku
  • na kilka dni przed spotkaniem mediacyjnym z bankiem dostaniesz indywidualną propozycję przeliczenia kredytu na walutę polską stanowiącą podstawę ustalenia pozostałej do spłaty kwoty kredytu w PLN oraz wzór umowy ugody
  • koszty Sądu Polubownego, wynikające z regulaminu Sądu, pokrywa bank
  • spotkania co do zasady są przeprowadzane online, a postępowanie przed Sądem Polubownym jest poufne
  • jeżeli Ty i bank dojdziecie do porozumienia, kolejnym krokiem jest podpisanie ugody we wcześniej wybranym przez Ciebie oddziale
  • ugoda musi zostać podpisana przez wszystkich kredytobiorców w tym samym dniu
  • dostaniesz telefon od naszego konsultanta – wspólnie ustalicie termin podpisania ugody we wcześniej wskazanym przez Ciebie oddziale

  Sprawdź, czy nie masz zablokowanego numeru infolinii banku.

  WAŻNE!
  Na tym etapie nie możesz już zmieniać treści warunków i załączników. Wszystkie uwagi do treści tych dokumentów powinny zostać zgłoszone i wyjaśnione w trakcie mediacji. Jeśli jednak na tym etapie kredytobiorca będzie chciał dokonać zmian, to wówczas cały proces musi rozpocząć się od początku.
  • podpisanie ugody może wiązać się ze zmianami w księdze wieczystej nieruchomości – bank złoży wniosek w sądzie wieczystoksięgowym po podpisaniu ugody. Jeśli będzie potrzebne dostarczenie dodatkowych dokumentów, dowiesz się o tym w czasie mediacji,
  • jeśli wymagana będzie zmiana wpisu hipotecznego, a w księdze wieczystej nieruchomości będą figurować wpisy uniemożliwiające dokonanie ww. zmiany (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej) umowa o mediację i/lub ugoda nie będą mogły być zawarte przed zakończeniem ww. postępowań i uregulowaniem stanu księgi wieczystej poprzez wykreślenie ww. wpisów.  W przypadku kiedy bank będzie posiadał taką informację przed podpisaniem umowy o mediację, bank nie podpisze umowy o mediację, a Ty będziesz mógł ponownie złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym iPKO po uregulowaniu stanu księgi wieczystej. Jeżeli o wpisach uniemożliwiających dokonanie zmian w księdze wieczystej bank poweźmie wiedzę dopiero po podpisaniu umowy o mediację, cały proces musi rozpocząć się od początku po uregulowaniu stanu księgi wieczystej. 
Grafika do linku

Obowiązek podatkowy

W wyniku rozliczenia kredytu, bank może umorzyć Ci część zadłużenia, co zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego spowoduje powstanie po Twojej stronie przychodu, a po stronie banku wystąpienie obowiązków informacyjnych (sporządzanie PIT-11)

Kwestie podatkowe

 • Sytuacje, w których nie musisz płacić podatku od umorzenia kredytu, a bank nie wystawia Ci PIT-11, określa rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (dalej "RMF"). Żeby bank mógł zastosować preferencję podatkową z RMF, w czasie podpisywania ugody potrzebujesz podpisać oświadczenie:

  • o tym, że kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej;
  • nie korzystałeś z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

  WAŻNE!

  • RMF weszło w życie 15 marca 2022 roku i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
  • Umorzenie przypada proporcjonalnie na każdego kredytobiorcę zawierającego ugodę. Dlatego też weryfikacja spełnienia warunków RMF dokonywana jest w stosunku do każdego kredytobiorcy i każdy kredytobiorca składa oświadczenie.
  • Jeżeli na mocy ugody dochodzi do umorzenia kredytu, ewentualny obowiązek zapłaty podatku wystąpi w kolejnym roku.
  • Jeśli masz wątpliwości, co do możliwości skorzystania z RMF powinieneś zasięgnąć opinii doradcy podatkowego, urzędu skarbowego lub Krajowej Informacji Skarbowej.

  Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy analizie propozycji ugodowych banku?

  • efekt podatkowy może wpłynąć na wymiar ekonomiczny zawieranej ugody,
  • z uwagi na wysokość umorzenia możesz wejść w wyższy próg podatkowy (32% zamiast 12%), przez co należny podatek będzie wyliczony w oparciu o wyższy próg.
 • Jeżeli nie spełniasz warunków RMF (w szczególności skorzystałeś już z zaniechania poboru podatku od kwot umarzanych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej), bank wykaże przychód z tytułu umorzenia w informacji podatkowej (PIT-11) – bank wyśle ją do Ciebie oraz do Twojego urzędu skarbowego po zakończeniu roku, w którym zrealizowano umorzenie.

  Powinieneś uwzględnić ten przychód w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i zapłacić od niego podatek według skali podatkowej (tj. z zastosowaniem stawki podatku 12% lub 32%, w zależności od Twojej sytuacji podatkowej). Wykazany przychód może zwiększyć średni dochód przypadający na członka Twojej rodziny. Uwzględnij to, jeżeli korzystasz ze wsparcia, które zależy od wysokości tego dochodu.

  WAŻNE!

  Do sporządzenia PIT-11 bank wykorzysta Twój adres zamieszkania wskazany w umowie ugody. Jeżeli adres jest nieaktualny (inny niż zgłoszony w urzędzie skarbowym), zmień go w serwisie transakcyjnym iPKO lub w oddziale banku przed podpisaniem umowy ugody.

Ryzyko stopy procentowej

Miesięczna rata kredytu składa się z 2 części – kapitałowej i odsetkowej. Część odsetkowa, w przypadku zmiennej stopy procentowej, uzależniona jest od: 

 • wysokości kapitału do spłaty,
 • marży banku, 
 • wysokości ustalonego wskaźnika (np. WIBOR 3M).

W przypadku kredytu hipotecznego, przez ryzyko stopy procentowej rozumiemy niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego (np. wzrost wysokości wskaźnika WIBOR) na wysokość odsetkowej części raty kredytu i całkowity koszt kredytu. Wysokość wskaźnika referencyjnego zależy pośrednio od wielu czynników, np. wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaży pieniądza, cykli koniunkturalnych, wysokości PKB czy zmiany sposobu wyznaczania wskaźnika przez administratora wskaźnika referencyjnego. Nie można przewidzieć, jak będzie kształtował się wskaźnik referencyjny za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat. Nie można również przewidzieć górnej granicy wzrostu wysokości WIBOR, co oznacza, że ryzyko zmiany stopy procentowej jest nieograniczone.

Aby ograniczyć to ryzyko oferujemy kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody i aneksu będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy.

Ryzyko istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR

Zwróć uwagę, że konsekwencją zastosowania oprocentowania z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego WIBOR jest również możliwość wystąpienia istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego. W takim przypadku może go zastąpić wskaźnik zastępczy albo referencyjna (główna) stopa procentowa banku centralnego. To może oznaczać wzrost odsetkowej części raty kredytu i tym samym całkowity koszt kredytu.

Pytania i odpowiedzi

  • W jednym wniosku o mediację przed Sądem Polubownym przy KNF kredytobiorca może wskazać tylko jedną umowę kredytową.
  • Kredyty, które nie mogą zostać objęte procesem mediacji:
   • w całości wypłacone w CHF,
   • których spłata jest wspomagana środkami z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
   • przynajmniej jeden ze współkredytobiorców złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub ogłosił upadłość konsumencką
  • Czy każdy klient może skorzystać z tego rozwiązania?
   Rozwiązanie proponowane obecnie przez PKO Bank Polski dotyczy umów:
   • kredytów mieszkaniowych, w tym kredytów hipotecznych MIX (mediacje nie dotyczą m.in. pożyczek hipotecznych czy kredytów konsolidacyjnych) udzielonych klientom indywidulanym które:
    • od początku udzielone zostały w CHF lub
    • pierwotnie zaciągnięte były w PLN a następnie przewalutowane na CHF.
   • w przypadku których kredyt mieszkaniowy udzielony był w całości lub w części na finansowanie celu mieszkaniowego kredytobiorcy,
   • niespłaconych na dzień złożenia wniosku o ugodę, czyli takich, które są nadal spłacane przez klientów,
   • w przypadku, w których księga wieczysta dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie zawiera wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki, o ile ta zmiana jest wymagana (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej),
  • Na czym polega program ugód, czy jest on jednolity dla wszystkich banków?
   Propozycja przewodniczącego KNF zakłada dobrowolne zaoferowanie klientom przez banki ugody. Podstawowym założeniem ugody jest przewalutowanie kredytu na kredyt złotowy, przyjmując za podstawę ustalenia wysokości zadłużenia, że kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy /ostatniego przewalutowania na CHF był kredytem złotowym. Bank sam określa do jakich grup klientów skieruje propozycję, czy propozycją objęte są kredyty w CHF, czy też w innych walutach oraz możliwość włączenia w proces Sądu Polubownego przy KNF.
  • Mam kredyt mieszkaniowy w CHF wraz z rodzicami – kredyt był zaciągnięty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mojego gospodarstwa domowego. Jakie są tego konsekwencje?
   Jeżeli zaciągnąłeś kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swojego gospodarstwa domowego to zarówno Ty, jak i Twoi rodzice możecie skorzystać z proponowanego rozwiązania. Jednocześnie, jeżeli zostały spełnione przesłanki wynikające z przepisów prawa, możecie mieć prawo do skorzystania z zaniechania poboru podatku od umorzonych kwot. Więcej szczegółów w części „Podatki”.
  • Mam kredyt mieszkaniowy w CHF razem ze współkredytobiorcami. Kredyt był zaciągnięty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mojego gospodarstwa domowego. Czy współkredytobiorcy zapłacą podatek?
   Jeżeli zaciągnąłeś kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swojego gospodarstwa domowego to zarówno Ty, jak i pozostali współkredytobiorcy możecie skorzystać z proponowanego rozwiązania. Jednocześnie, jeżeli zostały spełnione przesłanki wynikające z przepisów prawa, możecie mieć prawo do skorzystania z zaniechania poboru podatku od umorzonych kwot. Więcej szczegółów w części „Podatki”.
  • Gdzie można uzyskać więcej informacji nt. programu ugód?
   Więcej informacji dostępnych jest na stronie www banku oraz Sądu Polubownego przy KNF.
  • Czy program ugód został przygotowany w związku z zaprzestaniem publikacji wskaźnika referencyjnego LIBOR od 1 stycznia 2022 roku?
   Nie. Propozycja ugód została wypracowana, aby w polubowny sposób rozwiązać problem kredytów walutowych.
  • Czy zawarcie ugody wiąże się z dokonaniem przez bank dodatkowych zapisów w BIK? Czy w przyszłości nie będzie to miało negatywnego wpływu na moją zdolność kredytową?
   Po zawarciu ugody w BIK pojawi się informacja o konwersji kredytu CHF na kredyt w PLN wraz z kwotą salda pozostałego do spłaty. Są to standardowe dane podawane przy każdej pożyczce/kredycie i nie niosą negatywnych konsekwencji, o ile kredyt spłacany jest terminowo.
  • Mam kredyt mieszkaniowy w CHF. Jeden ze współkredytobiorców złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy mogę wnioskować o mediację?
   Nie. Jeżeli przynajmniej jeden ze współkredytobiorców złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub ogłosił upadłość konsumencką nie można przystąpić do procesu mediacji.
  • Czy mogę znów złożyć wniosek o mediację, jeśli miałem mediację z bankiem, ale nie doszliśmy do porozumienia?
   Tak. Można złożyć ponownie wniosek o objęcie procesem mediacji za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub w oddziale banku, nawet jeżeli w przeszłości do ugody nie doszło.
  • Czy propozycja banku dotyczy tylko kredytobiorców aktualnie spłacających kredyt hipoteczny?
   Tak, obecnie propozycja skierowana jest do klientów posiadających hipoteczny kredyt walutowy w CHF (w tym kredyt hipoteczny MIX) i nadal go spłacających. Z rozwiązania mogą też skorzystać kredytobiorcy, których kredyt znajduje się obecnie na etapie restrukturyzacji lub windykacji.
  • Co z kredytobiorcami, którzy zakończyli już spłatę kredytu frankowego? Czy mogą wstecznie ubiegać się o wyrównanie ekwiwalentu?
   Obecnie rozwiązanie proponowane jest tylko tym klientom, którzy dotychczas nie spłacili kredytu.
  • Czy mogę wnioskować o przeliczenie kredytu, jeżeli został on już spłacony?
   Obecnie z rozwiązania mogą skorzystać kredytobiorcy, których kredyt nie jest spłacony.
  • Czy mogę wnioskować o konwersję na PLN kredytu, który został umorzony lub w całości spłacony?
   Z ugody może skorzystać tylko kredytobiorca, którego kredyt jest w trakcie spłaty. Jeżeli kredyt został już w całości spłacony albo umorzony, nie można złożyć na niego wniosku o objęcie procesem mediacji. Kredytobiorca, który posiada dwa kredyty walutowe w CHF może złożyć wniosek dla każdego z nich osobno, o ile każdy z nich jest w trakcie spłaty.
  • Mam umowę CHF w innym banku. Czy stanowi to przeszkodę do zawarcia umowy o mediację?
   Nie, o ile spełnione są podstawowe kryteria: kredyt w CHF, wciąż spłacany i co najmniej jeden z kredytobiorców wziął go na cele mieszkaniowe.
  • Czy kredyt hipoteczny jest kredytem konsumenckim? Czy można w tym przypadku wnioskować o objęcie procesem mediacji?
   Kredyt spełnia warunki kredytu konsumenckiego, jeżeli umowa została zawarta w jednym z dwóch przedziałów czasowych:
   • zawarcie umowy pomiędzy 20.02.2006 - 18.12.2011. Kwota umowy z dnia zawarcia w złotówkach wynosi 80 000 zł. lub mniej;
   • zawarcie umowy po 18.12.2011 r.
    Jeżeli kredyt jest kredytem konsumenckim można wnioskować o objęcie procesem mediacji.
  • Czy klient, który jest na ścieżce sądowej z bankiem może przystąpić do ugody?
   Tak, o ile spełnione są następujące kryteria:
   • kredyt hipoteczny w CHF (w tym kredyt hipoteczny MIX),
   • co najmniej jeden kredytobiorca wziął kredyt na cele mieszkaniowe,
   • kredyt czynny, czyli taki, które jest nadal spłacany przez klientów
   • księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie zawiera wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej) gdy zmiana ta jest wymagana.
   W jednym wniosku o mediację kredytobiorca może wskazać tylko jedną umowę kredytową.
  • Czy kredyt z historią powyżej 10 lat kwalifikuje się do ugody?
   Tak, o ile spełnione są podstawowe kryteria: kredyt w CHF, niespłacony, co najmniej jeden z kredytobiorców zaciągnął go na cele mieszkaniowe.
  • Czy kredyt w restrukturyzacji kwalifikuje się do postępowania ugodowego?
   Tak, przy spełnieniu pozostałych warunków, czyli:
   • kredyt mieszkaniowy w CHF (w tym kredyt hipoteczny MIX),
   • co najmniej jeden kredytobiorca wziął kredyt na cele mieszkaniowe,
   • księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie zawiera wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej) gdy zmiana ta jest wymagana.
  • Czy umowa wypowiedziana kwalifikuje się do postępowania ugodowego?
   Tak, przy spełnieniu pozostałych warunków, czyli:
   • kredyt udzielony w CHF (w tym kredyt hipoteczny MIX),
   • co najmniej jeden kredytobiorca wziął kredyt na cele mieszkaniowe,
   • księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie zawiera wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej) gdy zmiana ta jest wymagana.
  • Czy wszystkie formalności mogę dopełnić w oddziale? Nie posiadam bankowości elektronicznej.
   W oddziale kredytobiorcy będą podpisywali umowę ugody. Możesz złożyć wniosek o mediację w oddziale (wniosek składa jeden z kredytobiorców), natomiast cały proces do momentu podpisania ugody odbywa się zdalnie. Jeżeli nie posiadasz bankowości elektronicznej otrzymasz wszystkie dokumenty do podpisu na podany adres e-mail. Bank prześle wówczas na e-mail link do strony, na której będą znajdowały się dokumenty do podpisu. Dokument potwierdzisz kodem SMS, który bank wyśle na podany numer telefonu. Na podpisanie będziesz miał 14 dni. W ten sposób otrzymasz również inne dokumenty, m.in. szczegółowe wyliczenie dotyczące propozycji przewalutowania kredytu.
  • Czy mogę wnioskować o ugodę, jeżeli mój kredyt zaciągnąłem w złotych, a następnie go przewalutowałem na CHF?
   Tak. Od 6 września 2022 roku klienci, którzy mają kredyt hipoteczny pierwotnie zaciągnięty w PLN, a następnie przewalutowany na CHF mogą przystąpić do procesu mediacji.

  • Na czym polega proces zmiany waluty zadłużenia?
   Ugoda zakłada zmianę waluty zadłużenia z CHF na PLN. Kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF był udzielony w PLN. Zachowane zostają pozostałe parametry kredytu wynikające z umowy tj. okres kredytowania, forma spłaty kredytu w ratach malejących/annuitetowych oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe.
   Do wyliczenia równowartości kredytu w PLN przyjęta zostanie suma kwot w PLN, które bank wypłacił tytułem kredytu w CHF. Jeśli jakakolwiek część wypłaty nastąpiła w CHF, przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypłaty / ostatniego przewalutowania na CHF. W zestawieniu zostanie uwzględniony fakt, że wypłata kredytu nastąpiła w transzach lub jednorazowo w dniu ostatniego przewalutowania na CHF.
   Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN przyjęte zostanie oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.
  • Skąd bank pozyska informację o wysokości WIBOR 3M w tamtym czasie?
   Informacja o wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z dnia wypłaty kredytu / ostatniego przewalutowania na CHF lub wypłaty pierwszej transzy kredytu oraz o wysokości kolejnych WIBOR 3M, które mogą zmienić się po upłynięciu trzymiesięcznego okresu obowiązywania, dostępna jest w tabeli „Marża kredytów mieszkaniowych” opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na stronie internetowej www.knf.gov.pl pod tytułem „Dane statystyczne opisujące marżę ponad WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych” (dostęp do strony internetowej aktywny na dzień zawarcia Ugody). Informacja o wysokości dziennej wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M od roku 2021 określona jest w tabeli „Dane opóźnione” opublikowanej przez GPW Benchmark na stronie internetowej https://gpwbenchmark.pl/dane-opoznione.
  • Jaką wysokość marży bank przyjmie do swoich wyliczeń?
   Bank przyjmuje do kalkulacji marżę z miesiąca, w którym została zawarta umowa kredytu / dokonano ostatniego przewalutowania na CHF. Informacja o jej wysokości dostępna jest w tabeli „Marża kredytów mieszkaniowych” opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na stronie internetowej www.knf.gov.pl pod tytułem „Dane statystyczne opisujące marżę ponad WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych”. W przypadku braku informacji o wysokości marży z miesiąca, w którym została zawarta umowa kredytu / dokonano ostatniego przewalutowania na CHF, do wyliczenia marży stosuje się marżę opublikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego najbliższą miesiąca, w którym została zawarta umowa kredytu / dokonano ostatniego przewalutowania na CHF, dostępną w tabeli „Marża kredytów mieszkaniowych”.
  • W jaki sposób bank przeliczył kredyt z CHF na PLN?
   Każda dotychczasowa spłata kapitału i odsetek dokonana w PLN w pierwszej kolejności będzie przeznaczona na spłatę raty odsetkowej. Jeśli z danej spłaty zostanie nadwyżka to zostanie ona przeznaczana na spłatę raty kapitałowej. Powstała w ten sposób nadwyżka pomniejsza kapitał do spłaty kredytu. Jeśli jednak powstanie niedobór kapitał do spłaty kredytu będzie większy. Od tego salda kredytu naliczane zostaną kolejne odsetki. W przypadku spłaty kapitału i odsetek dokonanej w CHF przeliczenie na PLN nastąpi po średnim kursie NBP z dnia płatności. Przeliczenie salda zostanie dokonane po średnim kursie NBP z dnia wymagalności raty.
  • Czy bank po przeliczeniu umowy dokona zwrotu środków na wskazany rachunek?
   Tak, bank zwróci kwotę, jeżeli w wyniku przeliczenia okaże się, że wyliczony zgodnie z założeniami ugody kredyt w PLN zostałby już przez kredytobiorców spłacony.
  • Czy od złożenia wniosku do momentu podpisania ugody bank zawiesza spłatę rat kredytu?
   Aż do momentu podpisania ugody i otrzymania nowego harmonogramu spłaty spłacasz kredyt na dotychczasowych zasadach. Wszystkie dokonane przez Ciebie spłaty uwzględniane są w rozliczeniu kredytu  w PLN.
  • Jak będzie wyglądała rata kredytu po przeliczeniu umowy na PLN?
   Wysokość raty w PLN zależeć będzie od wysokości salda ustalonego w ugodzie, stąd bank będzie mógł ją ostatecznie wskazać dopiero po zawarciu ugody. W toku postępowania mediacyjnego pełnomocnik banku przedstawić może szacunkową wysokość raty.
  • Czy okres kredytowania może być skorygowany po przeliczeniu umowy?
   Tak, okres kredytowania może ulec zmianie.
  • Jakie będzie oprocentowanie mojego kredytu po przeliczeniu?
   Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.
   Informacja o przyjętej do kalkulacji marży z miesiąca, w którym została zawarta umowa / dokonano ostatniego przewalutowania na CHF, dostępna jest w tabeli „Marża kredytów mieszkaniowych” opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na stronie internetowej www.knf.gov.pl pod tytułem „Dane statystyczne opisujące marżę ponad WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych” (dostęp do strony internetowej aktywny na dzień zawarcia ugody). W przypadku braku informacji o wysokości marży z miesiąca, w którym została zawarta umowa kredytu / dokonano ostatniego przewalutowania na CHF, do wyliczenia marży stosuje się marżę opublikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego najbliższą miesiąca, w którym została zawarta umowa kredytu / dokonano ostatniego przewalutowania na CHF, dostępną w tabeli „Marża kredytów mieszkaniowych”.
   Informacja o wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF oraz o wysokości kolejnych WIBOR 3M, które mogą zmienić się po upłynięciu trzymiesięcznego okresu obowiązywania, dostępna jest w tabeli „Marża kredytów mieszkaniowych” opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na stronie internetowej www.knf.gov.pl pod tytułem „Dane statystyczne opisujące marżę ponad WIBOR® dla potrzeb ugód dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych” (dostęp do strony internetowej aktywny na dzień zawarcia Ugody) - informacja o wysokości dziennej wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M od roku 2021 określona jest w tabeli „Dane opóźnione” GPW Benchmark
  • Czy propozycje ugodowe prowadzą do uprzywilejowania kredytobiorców frankowych względem złotówkowych?
   Wypracowane przez bank wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego rozwiązanie nie będzie prowadzić do uprzywilejowania kredytobiorców frankowych wobec osób, które zdecydowały się na kredyt złotowy. Rozwiązanie to prowadzi do zrównania sytuacji kredytobiorców frankowych z sytuacją kredytobiorców złotówkowych. Daje ono kredytobiorcom frankowym możliwość odwrócenia podjętych przez nich przed laty decyzji finansowych i powrotu do sytuacji, w jakiej znaleźliby się zaciągając zamiast kredytu walutowego kredyt złotówkowy.
  • Na czym polega ryzyko stopy procentowej?
   Miesięczna rata kredytu składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. Odsetkowa część raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej zmienia się wraz ze zmianą wysokości pozostającego do spłaty kapitału kredytu, marży banku, a także z upływem okresu obowiązywania danej wysokości wskaźnika (np. wskaźnika WIBOR 3M – co 3 miesiące), w zależności od aktualnej wysokości tego wskaźnika. Przez ryzyko stopy procentowej, w przypadku kredytu hipotecznego, rozumie się niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego (np. wzrost wysokości wskaźnika WIBOR) na wysokość odsetkowej części raty kredytu i tym samym całkowitego kosztu kredytu.
   Wysokość wskaźnika referencyjnego zależy pośrednio od wielu czynników, takich jak na przykład wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacja, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, wysokość PKB czy zmiany sposobu wyznaczania wskaźnika przez administratora wskaźnika referencyjnego. Nie można przewidzieć, na jakim poziomie wskaźnik referencyjny będzie kształtował się za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat.
   Ryzyko stopy procentowej obejmuje ryzyko w okresie spłaty kredytu:
   • zmianę wysokości wskaźnika referencyjnego (np. wzrośnie wartość WIBOR),
   • zakończenia publikacji tego wskaźnika lub istotną zmianę sposobu jego wyznaczania, co może spowodować zmianę części odsetkowej raty kredytu i całkowitego kosztu kredytu.
   Jeżeli nastąpi istotna zmiana wskaźnika lub zakończona będzie jego publikacja, bank zastosuje rozwiązania przewidziane w aneksie umowy kredytu w części dotyczącej sposobu postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego.
  • Od 01.01.2022 r. został wycofany wskaźnik referencyjny LIBOR m.in. dla zobowiązań finansowych w CHF. Czy niesie to konsekwencje dla mojego wniosku o ugodę?
   Od 1 stycznia 2022 roku nie są opracowywane i publikowane wskaźniki referencyjne LIBOR, m.in. dla zobowiązań finansowych w CHF. Jest to skutek unijnej reformy wskaźników referencyjnych oraz decyzji brytyjskiego organu nadzoru (Financial Conduct Authority – FCA). Decyzja FCA spowodowała, że wskaźnik referencyjny LIBOR nie jest dłużej wykorzystywany do określania wysokości oprocentowania Twojego kredytu/pożyczki.
   Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie wykonawcze, w którym wyznaczyła zamienny wskaźnik referencyjny.
   Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej SARON zastępuje LIBOR CHF w umowach kredytu/pożyczki zgodnie z poniższym zestawieniem (źródło).

   LIBOR

   TERMIN ZAPADALNOŚCI (w miesiącach, M)

   Zamiennik

   Wartość spreadu korygującego (%)

   CHF

   1M

   1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)
   ISIN CH0477123886

   -0,0571

   CHF

   3M

   3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)
   ISIN CH0477123902

   0,0031

   CHF

   6M

   3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)
   ISIN CH0477123902

   0,0741

   CHF

   12M

   3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)
   ISIN CH0477123902

   0,2048

   Proces ugód toczy się równolegle – wycofanie wskaźnika referencyjnego nie ma wpływu na mediację.

  • Co z ubezpieczeniami? Czy wysokość ich składek zostanie zaktualizowana?
   W przypadku umów ubezpieczenia, zawartych przy udziale banku i odnoszących się do umowy kredytowej będącej przedmiotem mediacji:
   • jeśli w następstwie zawarciu ugody pozostanie jeszcze kredyt do spłaty, to wówczas ochrona ubezpieczeniowa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach. W przypadku kiedy suma ubezpieczenia jest uzależniona od aktualnego salda kredytu, to po zawarciu ugody suma ta zostanie dostosowana do nowej wysokości salda lub
   • jeśli w następstwie zawarcia ugody kredyt będzie spłacony w całości to ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie;
   W przypadku posiadania ubezpieczenia zawartego niezależnie od banku, parametry ubezpieczenia nie ulegną zmianie bez uprzedniego złożenia zakładowi ubezpieczeń stosownej dyspozycji ze strony klienta.
  • Czy bank po przeliczeniu umowy skoryguje saldo zadłużenia czy też trzeba o to zawnioskować?
   Bank samodzielnie skoryguje saldo zadłużenia.
  • Czy mogę nadpłacić kredyt? Kiedy nadpłata zostaje uwzględniona?
   Tak. Możesz nadpłacić kredyt. Każda nadpłata kredytu w CHF zostanie uwzględniona w propozycji nowej kalkulacji.
  • Dokonałem nadpłaty w okresie naliczenia pierwszej raty. Która kwota zostaje przyjęta do przygotowania kalkulacji przewalutowania: kwota z umowy kredytowej czy kwota pomniejszona o nadpłatę?
   Podstawę do sporządzenia kalkulacji stanowi kwota pozostała do spłaty, czyli uwzględniająca nadpłatę przed pierwszą ratą kredytu.
  • Jak oszacować wartość przewalutowania?
   Jeśli kredytobiorcy zdecydowali się na mediację przed Sądem Polubownym przy KNF, to bank prześle, przed terminem wspólnego spotkania obu stron z mediatorem, szczegółową informację o aktualnym stanie kredytu w CHF wraz z wyliczeniem, jaki byłby stan kredytu, gdyby klient zaciągnął go w PLN.
  • Jakie ryzyka dla klienta niesie ze sobą to rozwiązanie?
   W przypadku każdego kredytu hipotecznego złotówkowego - kredytobiorca ponosi ryzyko:
   • stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego, polegające na tym, że wzrost wysokości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, istotna zmiana sposobu jego ustalania lub zaprzestanie jego publikacji i zastąpienia go wskaźnikiem zastępczym, skutkować może potencjalnie nieograniczonym wzrostem odsetkowej części raty kredytu i tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Aby ograniczyć ryzyko zmian stopy procentowej, bank oferuje możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. To oznacza, że przez 5 lat wysokość oprocentowania oraz rat nie będą zmieniać się ze względu na zmianę wskaźnika WIBOR 3M. W przypadku gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy. Warunkiem zmiany oprocentowania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej, zawarcie ugody i aneksu oraz akceptacja okresu obowiązywania stałej stopy,
   • zmiany ceny rynkowej finansowanej nieruchomości – polegające na możliwym spadku wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania hipotecznego i zabezpieczenia spłaty kredytu nawet takiej, że kwota kredytu może w przyszłości przewyższyć wartość nieruchomości (ryzyko zmian cen rynkowych finansowanej nieruchomości kredytobiorca ponosi również przy kredycie walutowym).
    Zaproponowane przez bank rozwiązanie ma wyeliminować na stałe ryzyko walutowe po stronie klienta.
  • Na jaki okres ustalana jest wysokość stałej stopy procentowej?
   Wysokość stałej stopy procentowej ustala się jako suma 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku. Wysokość ta jest określona w ugodzie i aneksie do umowy kredytu. W czasie gdy kredyt jest oprocentowany według stałej stopy, nie można zmienić sposobu oprocentowania oraz nie można podwyższyć kwoty kredytu. Po 5 latach, w przypadku gdy pozostały okres spłaty kredytu będzie dłuższy niż 5 lat, kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej (WIBOR + marża banku). Kredytobiorca może wystąpić o aneks do umowy o zmianę oprocentowania na stałą stopę procentową zgodnie z ofertą banku, która będzie wtedy obowiązywała.
  • Czy skorzystanie ze stałej stopy procentowej przez 5 lat niesie za sobą jakieś ryzyka?
   Istnieje ryzyko, że skumulowany wzrost lub spadek wartości WIBOR w okresie gdy obowiązywała stała stopa procentowa może prowadzić do skokowego wzrostu bądź spadku raty kredytu po okresie stosowania stałej stopy (aktualnie bank oferuje możliwość stosowania stałej stopy procentowej na okres 5 lat). W okresie obowiązywania stałej stopy zmiana wysokości WIBOR nie ma wpływu na wysokość raty kredytu.
  • Czy informacja o wysokości stałej stopy bazowej jest gdzieś dostępna?
   5-letnia stała stopa bazowa jest publikowana na stronie internetowej PKO Banku Polskiego. W aneksie do umowy kredytu wskazywana jest wartość 5-letniej stałej stopy bazowej z dnia sporządzenia symulacji porównawczej przekazanej klientowi przed pierwszym wyznaczonym terminem spotkania mediacyjnego.
  • Czy po zawarciu ugody mogę złożyć wniosek o zmianę oprocentowania na 5-letnią stałą stopę bazową lub odwrotnie?
   Po podpisaniu ugody klient może wnioskować o zmianę sposobu oprocentowania ze zmiennego na stałe (z 5-letnią stałą stopą bazową) na standardowych warunkach.
  • Kiedy można złożyć wniosek o mediację?
   Wniosek możesz złożyć w każdej chwili od momentu uruchomienia programu w serwisie transakcyjnym iPKO (link) lub osobiście w oddziale banku.
  • Czy mogę złożyć wniosek o mediację na drugi kredyt?
   Tak, o ile spełnione są podstawowe kryteria: kredyt w CHF, wciąż spłacany, co najmniej jeden z kredytobiorców wziął go na cele mieszkaniowe.
  • Czy wniosek muszą złożyć wszyscy kredytobiorcy?
   Pod umową o mediację muszą się podpisać wszyscy kredytobiorcy. Jeśli umowa jest zawierana za pośrednictwem iPKO wniosek o mediację wypełnia i akceptuje jeden z kredytobiorców, a następnie pozostali kredytobiorcy akceptują go w systemach banku (za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub nadesłanego mailem linku, który otrzymują wraz z instrukcją podpisania wniosku).
  • Czy bank będzie się komunikował z każdym kredytobiorcą osobno tak, aby przedstawić swoją ofertę?
   Nie, bank nie będzie podejmował takich działań. O szczegółach procesu bank informuje na swojej stronie internetowej.
  • Czy wszystkie formalności mogą zostać dopełnione w oddziale – nie posiadam bankowości elektronicznej?
   W oddziale kredytobiorcy będą podpisywali umowę ugody. Możliwe jest również złożenie wniosku o mediację (wniosek składa jeden z kredytobiorców), natomiast podpisanie umowy o mediację możliwe jest zdalnie, nawet jeśli ktoś nie posiada bankowości elektronicznej. Bank prześle wówczas na e-mail link do strony, na której będą znajdowały się dokumenty do podpisu. Dokument klient potwierdzi kodem SMS, który bank wyśle na jego numer telefonu. Na podpisanie będzie miał 14 dni. W ten sam sposób do kredytobiorcy będą przesyłane przez bank inne dokumenty, w tym umowa o mediację czy szczegółowe wyliczenia dotyczące propozycji przewalutowania kredytu.
  • Co w przypadku kiedy jeden z kredytobiorców nie żyje, jest zagranicą lub kredytobiorcy są po rozwodzie?
   Umowa o mediację musi zostać podpisana przez wszystkich kredytobiorców, bądź ich następców prawnych. W postępowaniu mediacyjnym muszą uczestniczyć wszyscy kredytobiorcy niezależnie od łączących ich relacji i miejsca zamieszkania. Ugodę z załącznikami oraz aneks do umowy z załącznikami muszą podpisać w oddziale wszyscy kredytobiorcy, bądź ich następcy prawni, przy czym następstwo prawne musi zostać odpowiednio udokumentowane. Należy równocześnie pamiętać o aktualizacji wpisów dotyczących właścicieli nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu, w księdze wieczystej.
  • Kredytobiorcy przebywają zagranicą, czy można dopełnić wszystkich formalności zdalnie?
   Do złożenia wniosku i podpisania umowy o mediacje wystarczy dostęp do iPKO oraz aktualny numer telefonu i adresu email w zasobach banku. Spotkania w Sądzie Polubownym także mogą odbywać się zdalnie. Jednak ugoda podpisywana jest osobiście w oddziale banku przez wszystkich kredytobiorców w tym samym dniu. Kredytobiorcy mogą skorzystać z usług pełnomocników.  W przypadku, gdy pełnomocnictwo nie jest składane w obecności pracownika banku wymaga formy pisemnej z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Pełnomocnictwo do zawarcia ugody musi zawierać szczegółowe warunki, na których zawierana jest ugoda. Jeżeli klienta będzie reprezentował pełnomocnik obliczając czas postępowania należy uwzględnić konieczność zweryfikowania pełnomocnictwa przez Sąd Polubowny i bank.
  • W jakim czasie bank przekaże wniosek o mediację do Sądu Polubownego?
   Od momentu wypełnienia wniosku przez jednego z kredytobiorców i podpisania przez niego umowy o mediację, pozostali kredytobiorcy mają 14 dni na podpisanie umowy o mediację. Są o tym informowani przez bank poprzez email i sms. Po skompletowaniu wszystkich podpisów kredytobiorców umowę podpisuje bank i przekazuje ją niezwłocznie w formie elektronicznej do Sądu Polubownego.
  • Nie udało mi się dokończyć rejestracji wniosku. Czy mogę ponownie złożyć wniosek o mediację w iPKO?
   Jeżeli nie dokończyłeś składania wniosku o mediację w iPKO lub pozostali kredytobiorcy nie podpisali umowy o mediację w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania, wniosek zostanie anulowany. Możesz ponownie złożyć wniosek o mediację w serwisie bankowości elektronicznej iPKO.
  • Kto udzieli mi informacji na jakim etapie procesowania jest moja sprawa?
   Do momentu przekazania umowy o mediację do Sądu, informacji o tym co dzieje się z umową o mediację udziela bank, m.in. na Infolinii. Od chwili przekazania umowy o mediację to Sąd informuje Cię o aktualnym etapie sprawy. Status mediacji możesz sprawdzić na bieżąco na stronie: https://statusmediacji.knf.gov.pl
  • Czy postępowaniu ugodowemu podlegają tylko kredytu w CHF czy też inne waluty?
   Rozwiązanie jest skierowane obecnie do klientów, którzy posiadają kredyt w CHF i nadal go spłacają.
  • Czy przystąpienie do procesu mediacji wiąże się dla mnie z dodatkowymi kosztami?
   Przystąpienie do procesu mediacji co do zasady nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta. Bank ponosi koszt opłaty za mediację i wynagrodzenia mediatora. Jeśli jednak klient ustanowi pełnomocnika do mediacji, jego wynagrodzenie pokrywa we własnym zakresie. Dodatkowych kosztów nie powoduje też zawarcie ugody. Należy jednak pamiętać, że jeśli w wyniku zawarcia ugody część kwoty zadłużenia zostałaby kredytobiorcom umorzona, to powstanie po ich stronie przychód, od którego mogą być zobowiązani zapłacić podatek dochodowy. Więcej szczegółów w tym zakresie w części „Podatki”. W przypadku całkowitej spłaty kredytu w wyniku ugody klient, analogicznie jak ma to miejsce przy standardowej spłacie kredytu, ponosi koszt zmiany w księdze wieczystej i wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz banku.
  • Gdzie mogę złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji?
   Wniosek o mediację przed Sądem Polubownym przy KNF można złożyć w iPKO (https://www.ipko.pl/), ewentualnie w oddziale banku.
  • Jak złożyć wniosek o mediację jeżeli nie chcę podawać adresu e-mail?
   Bez podania aktualnego adresu e-mail bank nie będzie mógł rozpatrzeć wniosku o objęcie procesem mediacji. Dalej możesz starać się o zawarcie ugody, jednak wniosek o mediację należy złożyć bezpośrednio do Sądu Polubownego.
  • Czy przed złożeniem wniosku o mediację można otrzymać szczegóły warunków ugody proponowanych przez bank dot. kredytu?
   Szczegółową spersonalizowaną propozycję ugodową, w tym przeliczenie kredytu z CHF na PLN, bank przekaże kredytobiorcom przed pierwszym wspólnym spotkaniem przed Sądem Polubownym (bank wystawi te materiały, w tym propozycję umowy ugody, w serwisie transakcyjnym iPKO, a do osób nieposiadających iPKO - bank prześle dedykowany link, analogicznie jak w przypadku podpisywania umowy o mediację).
  • Czy po podpisaniu umowy o mediację przez wszystkich kredytobiorców sprawa trafi bezpośrednio do Sądu Polubownego?
   Tak, umowa o mediację zostaje przekazana w formie elektronicznej do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF po jej podpisaniu przez wszystkich kredytobiorców oraz bank.
  • Czy zawarcie umowy o mediację muszą zainicjować wszyscy kredytobiorcy?
   Wniosek o umowę mediację składa jeden z kredytobiorców, działając w porozumieniu z pozostałymi. Wszyscy muszą natomiast podpisać umowę o mediację w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Każdy z kredytobiorców podpisuje umowę w serwisie transakcyjnym iPKO lub za pomocą otrzymanego mailem linku. Istnieje możliwość podpisania umowy osobiście w oddziale banku – wtedy wszyscy kredytobiorcy podpisują dokumenty w tym samym czasie równocześnie ze złożeniem wniosku o mediację.
  • Czy złożenie wniosku do Sądu Polubownego oznacza wejście na drogę sądową z bankiem?
   Nie, nie oznacza to wejścia na drogę sądową. Celem mediacji przed Sądem Polubownym przy KNF jest zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu porozumienia. Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest wyrażenie zgody na postępowanie mediacyjne przez obie strony sporu. Na każdym etapie prowadzonego postępowania mediacyjnego uczestnicy mediacji mają prawo zakończyć mediację bez zawarcia ugody. Mediacja jest w pełni dobrowolna i poufna.
  • Kim jest mediator?
   Mediator to przedstawiciel Sądu Polubownego, który pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia w trakcie postępowania mediacyjnego. Nie rozstrzyga on sporu, nie reprezentuje żadnej ze stron. Celem mediacji jest dojście przez strony do porozumienia i zawarcie ugody pomiędzy stronami sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediatora, na czteroletnią kadencję, powołuje Przewodniczący KNF.
  • Jak mogę wybrać mediatora?
   W przypadku rozwiązania przedstawionego przez bank, mediatora wybierasz w trakcie wypełniania wniosku o mediację. Jeśli nie wybierzesz mediatora, może go wybrać bank.  Jeżeli żadna ze stron nie wskazała mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego
  • Jest jakiś termin, w którym mediator skontaktuje się z klientem? Czy klient może się skontaktować w jakiś sposób z mediatorem? W jaki sposób mediator poinformuje strony o terminach itp.?
   Pierwszy kontakt mediatora z kredytobiorcami następuje w momencie przekazania informacji o terminie pierwszego spotkania mediacyjnego. Kredytobiorcy otrzymają taką informację telefonicznie lub e-mailem.
  • Kto udzieli mi informacji na jakim etapie procesowania jest sprawa?
   Do momentu przekazania umowy o mediację do Sądu, informacji o tym co dzieje się z umową o mediację udziela bank, m.in. na Infolinii. Od chwili przekazania umowy o mediację to Sąd informuje o aktualnym etapie sprawy. Status mediacji można sprawdzić na bieżąco na stronie: https://statusmediacji.knf.gov.pl
  • Gdzie mogę otrzymać szczegóły i dokumenty warunków ugodowych proponowanych przez bank?
   Szczegółowe warunki tego rozwiązania, w tym przeliczenie kredytu z CHF na PLN, przekażemy kredytobiorcom przed pierwszym wspólnym spotkaniem przed Sądem Polubownym (bank wystawi te materiały, w tym wzór projektu ugody, w serwisie transakcyjnym iPKO, a do osób nieposiadających iPKO - bank prześle dedykowany link, analogicznie jak w przypadku podpisywania umowy o mediację).
  • Jakie koszty ponosi klient?
   Cały proces mediacji przez Sądem Polubownym jest bezpłatny dla klienta. Koszty postępowania mediacyjnego pokrywa bank. W przypadku wyznaczenia przez klienta pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym, bank nie pokrywa kosztów tego pełnomocnika. W przypadku umorzenia części kredytu, możesz być zobowiązany do zapłaty podatku. Więcej szczegółów w części „Podatki”.
  • Jak długo potrwa cała procedura?
   Zgodnie z regulaminem Sądu Powszechnego mediator dąży do zakończenia mediacji w terminie 3 miesięcy od otrzymania umowy o mediację.  Nie jest to jednak obligatoryjne i nie daje gwarancji, że w takim terminie ugoda zostanie zawarta.
  • Czy możliwa jest obecność online na mediacjach czy trzeba się stawić osobiście?
   Cały proces został przygotowany w ten sposób, aby spotkania mediacyjne odbywały się zdalnie. Spotkania osobiste nie są wykluczone.
  • Co w przypadku kiedy jeden z kredytobiorców nie żyje, jest zagranicą lub kredytobiorcy są po rozwodzie?
   Umowa o mediację musi zostać podpisana przez wszystkich kredytobiorców, bądź ich następców prawnych. W postępowaniu mediacyjnym muszą uczestniczyć wszyscy kredytobiorcy niezależnie od łączących ich relacji i miejsca zamieszkania. Ugodę z załącznikami oraz aneks do umowy z załącznikami muszą podpisać w oddziale wszyscy kredytobiorcy, bądź ich następcy prawni, przy czym następstwo prawne musi zostać odpowiednio udokumentowane.
  • Czy w spotkaniu mediacyjnym oprócz kredytobiorcy może wziąć udział także pełnomocnik klienta?
   Kredytobiorca może wziąć udział w spotkaniu mediacyjnym wraz z pełnomocnikiem, o ile został on formalnie umocowany do reprezentowania kredytobiorcy w mediacji. Pełnomocnictwo do udziału w mediacji powinno zostać przekazane do Sądu Polubownego.
  • Czy w spotkaniach muszą brać udział wszyscy kredytobiorcy czy np. tylko pełnomocnik?
   W spotkaniach mogą brać udział wszyscy kredytobiorcy osobiście, kredytobiorcy z pełnomocnikiem lub pełnomocnik działający w imieniu kredytobiorców. Jeżeli klienta będzie reprezentował pełnomocnik obliczając czas postępowania należy uwzględnić konieczność zweryfikowania pełnomocnictwa przez Sąd Polubowny i bank.
  • Czy na każdym etapie procesu ugody mogę się wycofać?
   Na każdym etapie prowadzonego postępowania mediacyjnego uczestnicy mediacji mają prawo zakończyć mediację bez zawarcia ugody. Mediacja jest całkowicie dobrowolna.
  • Umowa o mediację trafiła już do Sądu Polubownego przy KNF. Czy w dalszym ciągu mogę zrezygnować z procesu?
   Jeżeli umowa o mediację została już podpisana przez Ciebie, pozostałych kredytobiorców oraz bank i przekazana do Sądu Polubownego przy KNF, w każdej chwili możesz zrezygnować z procesu. Ponowne złożenie wniosku będzie możliwe w Sądzie Polubownym, przez serwis transakcyjny iPKO  lub w oddziale banku.   
  • Kiedy bank bada zdolność kredytową klienta?
   Bank analizuje kredytową klienta w przypadku wzrostu raty kredytu po przewalutowaniu.
  • Jakie dokumenty należy złożyć przy badaniu zdolności kredytowej? 
   Do oceny zdolności kredytowej bank będzie potrzebował:
   • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
    • deklarację PIT za ostatni rok kalendarzowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie Skarbowym (UPO) lub ostatnią decyzję ustalającą wysokość podatku (w przypadku karty podatkowej)
    • oświadczenie klienta na specjalnym formularzu
   • W przypadku innych niż działalność gospodarcza źródeł dochodu:
    • historię wpływów na ROR z 6 miesięcy z tyt. wynagrodzenia lub uzyskiwanego źródła dochodu (nie jest to wymagane, jeżeli dochód wpływa na rachunek w PKO Banku Polskim) lub deklarację PIT za ostatni rok kalendarzowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie Skarbowym (UPO);
    • oświadczenie klienta na specjalnym formularzu
   • W przypadku braku źródła dochodu należy dostarczyć oświadczenie klienta na specjalnym formularzu.
   Dokumenty można złożyć za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub przesłać mailem zabezpieczonym przekazanym przez bank hasłem na adres mailowy. Hasło zostanie przekazane SMS-em.
   O sposobie przekazania dokumentów poinformuje klienta pełnomocnik.
  • W jaki sposób bank informuje klienta o konieczności badania zdolności kredytowej? 
   O konieczności przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej klient zostanie poinformowany przez pełnomocnika banku, mailowo i za pomocą SMS.
  • Jeśli klient nie zdecyduje się na przystąpienie do ugody, to co stanie się z jego umową kredytową?
   Jeśli klient nie zdecyduje się na przystąpienie do ugody to umowa kredytowa będzie kontynuowana przez bank na dotychczasowych warunkach.
  • Czy bank będzie zmuszał/może zmusić klientów do podpisywania ugód?
   Nie. Ugody są dobrowolnym rozwiązaniem proponowanym kredytobiorcom.
  • Czy podpisanie ugody kończy proces ugodowy?
   Po podpisaniu ugody przez strony, bank złoży wniosek o zatwierdzenie ugody w sądzie powszechnym. Złożenie wniosku nie wymaga uzyskania zgody kredytobiorców. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem powszechnym.
  • Jakie są wymagane dokumenty do zawarcia ugody?
   Klienci na podpisanie ugody powinni stawić się w oddziale z dowodami osobistymi. Lista dokumentów potrzebnych do zawarcia ugody będzie różna dla różnych umów kredytowych (jest ona zależna głównie od treści wpisów  w księdze wieczystej lub indywidualnej sytuacji kredytobiorców). Klienci otrzymają w toku mediacji kompletną informację o dokumentach koniecznych do zawarcia ugody.
  • Co w przypadku kiedy jeden z kredytobiorców nie żyje, jest zagranicą lub kredytobiorcy są po rozwodzie?
   Umowa o mediację musi zostać podpisana przez wszystkich kredytobiorców, bądź ich następców prawnych. W postępowaniu mediacyjnym muszą uczestniczyć wszyscy kredytobiorcy niezależnie od łączących ich relacji i miejsca zamieszkania. Ugodę z załącznikami oraz aneks do umowy z załącznikami muszą podpisać w oddziale wszyscy kredytobiorcy, bądź ich następcy prawni, przy czym następstwo prawne musi zostać odpowiednio udokumentowane.
  • Kredytobiorcy przebywają zagranicą, czy możemy dopełnić wszystkich formalności zdalnie?
   Do złożenia wniosku i podpisania umowy o mediacje wystarczy dostęp do iPKO oraz aktualny numer telefonu i adresu email w zasobach banku. Spotkania w Sądzie Polubownym także mogą odbywać się zdalnie. Jednak ugoda podpisywana jest osobiście w oddziale banku przez wszystkich kredytobiorców w tym samym dniu. Kredytobiorcy mogą skorzystać z usług pełnomocników.  W przypadku, gdy pełnomocnictwo nie jest składane w obecności pracownika banku wymaga formy pisemnej z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Pełnomocnictwo do zawarcia ugody musi zawierać szczegółowe warunki, na których zawierana jest ugoda. Jeżeli klienta będzie reprezentował pełnomocnik obliczając czas postępowania należy uwzględnić konieczność zweryfikowania pełnomocnictwa przez Sąd Polubowny i bank.
  • Kiedy i w jaki sposób pełnomocnik reprezentujący kredytobiorcę dostarcza pełnomocnictwo
   Pełnomocnictwo powinno być złożone przed dokonaniem czynności, do której jest umocowany pełnomocnik.
   Jeżeli pełnomocnik ma podpisać umowę o mediację, to pełnomocnictwo powinno być dostarczone przed podpisaniem tej umowy – w tym przypadku do oddziału.
   Jeżeli pełnomocnik ma podpisać ugodę, to pełnomocnictwo powinno być dostarczone przed podpisaniem ugody – w tym przypadku do oddziału.  
   Natomiast jeżeli pełnomocnictwo uprawnia do udziału w postępowaniu mediacyjnym lub reprezentowania klienta w tym postępowaniu, to powinno być dostarczone przed pierwszą czynnością, której pełnomocnik zamierza dokonać w postępowaniu mediacyjnym. W takiej sytuacji skan pełnomocnictwa powinien być przesłany mediatorowi, najlepiej kilka dni przed udziałem pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym, czyli np. przed posiedzeniem mediacyjnym. Oryginał pełnomocnictwa powinien być w tym wypadku dostarczony do Sądu Polubownego przy KNF.
  • W jakiej formie należy złożyć pełnomocnictwo?
   Jeżeli pełnomocnik ma podpisać umowę o mediację lub ugodę to pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej, a jeżeli wraz z pełnomocnikiem nie stawia się klient osobiście, to wskazane jest, aby pełnomocnictwo miało formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym.
   Jeżeli pełnomocnik ma brać udział w postępowaniu mediacyjnym lub reprezentować klienta w tym postępowaniu, pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
  • W jakiej formie powinno być złożone pełnomocnictwo osoby, która jest właścicielem nieruchomości, ale nie zaciągnęła kredytu?
   Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej wraz z osobą reprezentującą lub podpisem notarialnie poświadczonym.
  • Posiadam kilka kredytów w CHF banku, czy mogę podpisać ugodę do każdego z nich?
   Tak, o ile w każdym przypadku spełnione są wszystkie warunki kwalifikujące kredyt do tego rozwiązania, w tym co najmniej jeden z kredytobiorców wziął go na cele mieszkaniowe.
  • Czy po podpisaniu ugody z bankiem mogę w dalszym ciągu skierować sprawę do Sądu?
   Zamiarem banku i kredytobiorcy jest polubowne rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ważności umowy lub niedozwolonego charakteru jej postanowień, a tym samym uchylenie niepewności co do roszczeń wynikających z umowy poprzez przyjęte w ugodzie rozwiązania, w tym zmianę waluty, wysokości i zasad spłaty wierzytelności kredytowej wynikającej z Umowy. Zakładamy, że zgodnym zamiarem stron powinno być zaniechanie dochodzenia w przyszłości roszczeń w zakresie związanym z postanowieniami dotyczącymi zawarcia i wykonywania umowy w walucie obcej w brzmieniu sprzed zawarcia ugody.
 • Ugoda zakłada zmianę waluty zadłużenia z CHF na PLN. Kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF był udzielony w PLN. Zachowane zostają pozostałe parametry kredytu wynikające z umowy tj. okres kredytowania, forma spłaty kredytu w ratach malejących/annuitetowych oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe.

  Do wyliczenia równowartości kredytu w PLN przyjęta zostanie suma kwot w PLN, które bank wypłacił tytułem kredytu w CHF lub z dnia ostatniego przewalutowania na CHF. Jeśli jakakolwiek część wypłaty nastąpiła w CHF, przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypłaty / ostatniego przewalutowania na CHF. W zestawieniu zostanie uwzględniony fakt, że wypłata kredytu nastąpiła w transzach.

  Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN przyjęte zostanie oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży. Więcej szczegółów znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach.

  • Czy zabezpieczanie kredytu może ulec zmianie?
   Bank nie będzie wymagał żadnych dodatkowych zabezpieczeń kredytu. Niezbędne będzie natomiast dostosowanie istniejących zabezpieczeń do zmian wierzytelności, wynikających z zawartej ugody. W tym celu konieczne będzie np. podpisanie oświadczeń o zmianie treści hipoteki i wyrażeniu zgody na zmianę zabezpieczonej wierzytelności przez właściciela/ współwłaściciela nieruchomości. W indywidualnych przypadkach bank może podjąć decyzję o rezygnacji z części zabezpieczeń kredytu. Dodatkowo, jeśli wymagana będzie zmiana wpisu hipotecznego, a w księdze wieczystej nieruchomości będą figurować wpisy lub wzmianki uniemożliwiające dokonanie ww. zmiany (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej) umowa o mediację i/lub ugoda nie będą mogły być zawarte przed zakończeniem ww. postępowań i uregulowaniem stanu księgi wieczystej poprzez wykreślenie ww. wpisów. W przypadku kiedy bank będzie posiadał taką informację przed podpisaniem umowy o mediację, bank nie podpisze umowy o mediację, a Ty będziesz mógł ponownie złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym iPKO lub w oddziale banku po uregulowaniu stanu księgi wieczystej. Jeżeli o wpisach uniemożliwiających dokonanie zmian w księdze wieczystej bank poweźmie wiedzę dopiero po podpisaniu umowy o mediację cały proces musi rozpocząć się od początku. W takiej sytuacji, po uregulowaniu stanu księgi wieczystej niezbędne będzie złożenie nowego wniosku o mediację do Sądu Polubownego, w serwisie transakcyjnym IPKO lub w oddziale banku.
  • Co z wekslem, który podpisałem?
   Jeśli bank podejmie decyzję o rezygnacji z zabezpieczenia kredytu w formie weksla, zaproponuje Ci możliwość zniszczenia weksla przez bank. Ten sposób nie wymaga ponownej wizyty w oddziale banku w celu odbioru weksla. W sytuacji jeśli weksel był poręczony i bank podejmie decyzję o utrzymaniu tego zabezpieczenia, konieczne będzie ponowne złożenie w oddziale deklaracji wekslowej przez wystawcę weksla i zgody poręczycieli wekslowych.
  • Co w przypadku gdy sprzedałem mieszkanie będące zabezpieczeniem kredytu?
   Zawarcie ugody z bankiem nadal jest możliwe, o ile spełnione są podstawowe kryteria, tj. kredyt w CHF znajduje się w spłacie i co najmniej jeden z kredytobiorców zaciągnął go na cele mieszkaniowe. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku przy podpisaniu ugody konieczna jest obecność aktualnego właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, który nie jest jednocześnie kredytobiorcą, w celu podpisania oświadczeń o zmianie treści hipoteki i wyrażeniu zgody na zmianę zabezpieczonej wierzytelności. W ramach programu ugód bank nie planuje możliwości zmiany zabezpieczenia hipotecznego.
  • Po czyjej stronie jest obowiązek dokonania wpisu w KW?
   Po podpisaniu ugody, jeżeli umowa kredytu jest kontynuowana, wniosek w sądzie wieczystoksięgowym składa bank. Jeśli będzie to wymagać dostarczenia przez kredytobiorców dodatkowych dokumentów, zostaną oni o tym poinformowani w trakcie mediacji. W przypadku, gdy wierzytelność zostanie całkowicie spłacona w wyniku zawartej ugody, wniosek do sądu składa klient.
   Dodatkowo, jeśli wymagana będzie zmiana wpisu hipotecznego, a w księdze wieczystej nieruchomości będą figurować wpisy lub wzmianki uniemożliwiające dokonanie ww. zmiany (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej) umowa o mediację i/lub ugoda nie będą mogły być zawarte przed zakończeniem ww. postępowań i uregulowaniem stanu księgi wieczystej poprzez wykreślenie ww. wpisów. W przypadku kiedy bank będzie posiadał taką informację przed podpisaniem umowy o mediację, bank nie podpisze umowy o mediację, a Ty będziesz mógł ponownie złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym iPKO lub oddziale banku po uregulowaniu stanu księgi wieczystej. Jeżeli o wpisach uniemożliwiających dokonanie zmian w księdze wieczystej bank poweźmie wiedzę dopiero po podpisaniu umowy o mediację cały proces musi rozpocząć się od początku. W takiej sytuacji, po uregulowaniu stanu księgi wieczystej niezbędne będzie złożenie nowego wniosku o mediację do Sądu Polubownego, w serwisie transakcyjnym IPKO lub w oddziale banku.
  • Czy muszę dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty związane z ewentualnymi zmianami w Księdze Wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu?
   Wniosek w sądzie wieczystoksięgowym składa bank, po podpisaniu ugody. Jeśli będzie to wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, zostaniesz o tym poinformowany w trakcie mediacji. Kredytobiorcy chcący kontynuować spłatę kredytu jako kredytu w PLN oprocentowanego  stopą WIBOR + marża, będą musieli przedłożyć oświadczenia o zgodzie na zmianę waluty lub kwoty hipoteki. Konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów pojawi się także w sytuacji, gdy właścicielami nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie są strony umowy kredytowej.

   Gdy stroną ugody lub jednym ze współwłaścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu jest osoba małoletnia, konieczne będzie przed przystąpieniem do procesu mediacji uzyskanie zgody sądu rodzinnego na podpisanie umowy. Również podpisanie ugody w imieniu małoletniego będzie wymagało zgody sądu rodzinnego. Dodatkowo, jeśli wymagana będzie zmiana wpisu hipotecznego, a w księdze wieczystej nieruchomości będą figurować wpisy lub wzmianki uniemożliwiające dokonanie ww. zmiany (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej) umowa o mediację i/lub ugoda nie będą mogły być zawarte przed zakończeniem ww. postępowań i uregulowaniem stanu księgi wieczystej poprzez wykreślenie ww. wpisów. W przypadku kiedy bank będzie posiadał taką informację przed podpisaniem umowy o mediację, bank nie podpisze umowy o mediację, a Ty będziesz mógł ponownie złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym iPKO lub oddziale banku po uregulowaniu stanu księgi wieczystej. Jeżeli o wpisach uniemożliwiających dokonanie zmian w księdze wieczystej bank poweźmie wiedzę dopiero po podpisaniu umowy o mediację cały proces musi rozpocząć się od początku. W takiej sytuacji, po uregulowaniu stanu księgi wieczystej niezbędne będzie złożenie nowego wniosku o mediację do Sądu Polubownego, w serwisie transakcyjnym IPKO lub w dowolnym oddziale banku.
  • Czy w przypadku hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu (ZUS, US) mogę zawnioskować o ugodę?
   Tak, o ile spełnione są podstawowe kryteria, tj. kredyt w CHF znajduje się w spłacie i co najmniej jeden z kredytobiorców zaciągnął go na cele mieszkaniowe, a także jeśli księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie zawiera wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki (np. postępowania egzekucyjne, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, postępowania podziałowe lub scaleniowe, niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej), gdy zmiana ta jest wymagana
  • Jakie wpisy w księdze wieczystej uniemożliwiają dokonanie zmian w treści hipoteki?
   Wpisy, które uniemożliwiają dokonanie zmian w treści hipoteki to głównie wpisy, które pojawiają się  w dziale III lub IV  księgi wieczystej i mogą dotyczyć:
   • postępowania egzekucyjnego: zajęcie przez komornika nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu, które mają na celu spieniężenie zajętego majątku na poczet spłaty należności wobec wierzycieli,
   • ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością: zakaz zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w wyniku np. zajęcia dokonanego w postępowaniu sądowym w związku z prowadzoną sprawą cywilną (tzw. skarga Paulińska), czy postępowaniem karnym gdzie nieruchomość stanowi zabezpieczenie grożących kar grzywien itp.,
   • postępowania podziałowe lub scaleniowe:  w księdze pojawia się informacja o postępowaniu w sprawie zmiany granic administracyjnych działki/działek w wyniku połączenia lub podziału działki/działek dotychczas ujawnionej w księdze wieczystej,
   • niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej, czyli wpisanie ostrzeżenia o niezgodności treści wpisu w KW ze stanem rzeczywistym, np.:  niewpisaniu lub błędnym wpisaniu określonego prawa albo wpisaniu nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia. Zgodnie z art. 8 u.k.w.h. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wyłącza działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Na podstawie art. 62613 § 1 k.p.c. wpisu ostrzeżenia sąd dokonuje z urzędu, jeżeli dostrzeże taką niezgodność.
    Rozbieżność może wynikać z różnych przyczyn np. nieujawnionej w księdze wieczystej zmiany w zakresie właścicieli nieruchomości mimo zakończonego postępowania spadkowego.
  • Czy mogę złożyć wniosek, jeżeli postępowanie związane z wpisanym ostrzeżeniem zostało zakończone, ale w księdze wieczystej nadal widnieje wpis o tym postępowaniu?
   Nie. Wniosek o mediację można złożyć po wykreśleniu z księgi wieczystej informacji o postępowaniu egzekucyjnym / podziałowym / scaleniowym / ograniczeniu w rozporządzaniu nieruchomością.
  • Dlaczego bank nie podpisał umowy o mediację, chociaż postępowanie egzekucyjne/podziałowe/scaleniowe/ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością zostało już w rzeczywistości zakończone?
   Bank nie może podpisać umowy o mediację dopóki wpisy w księdze wieczystej nie zostaną zaktualizowane. Jest to konieczne z uwagi na zmianę waluty kredytu, gdyż taka zmiana wymaga zmiany treści wpisu dotychczasowej hipoteki. Sąd oddali wniosek o zmianę treści wpisu hipoteki przed prawomocnym wykreśleniem wpisu z księgi wieczystej o np. egzekucji. Umowę o mediację będzie można podpisać po wykreśleniu wpisów uniemożliwiających dokonanie zmiany treści hipoteki (dotyczących postępowania egzekucyjnego/podziałowego/scaleniowego/ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością).
  • Gdzie należy się udać, aby sąd wykreślił wpisy z księgi wieczystej, które uniemożliwiają bankowi podpisanie umowy mediacji?
   Wniosek o wykreślenie określonego rodzaju wpisów w księdze wieczystej należy złożyć w Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Do wniosku należy dołączyć dokument, który jest podstawą do wykreślenia danego wpisu, wydany przez instytucję/podmiot, na którego wniosek dokonano wpisu ostrzeżenia/ograniczenia w księdze wieczystej.  
  • Gdzie otrzymam dokładne informacje o zabezpieczeniach mojego kredytu na temat:
   • niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
   • ujawnionych w księdze wieczystej wpisów dotyczących trwającego postępowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości,
   • ujawnionych w księdze wieczystej wpisów dotyczących trwającego postępowania podziałowego lub scaleniowego dotyczącego nieruchomości,
   • ujawnionych w księdze wieczystej ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością?
   Po informacje o wpisach w księdze wieczystej nieruchomości, można zwrócić się do:
   • sądu - wydziału ksiąg wieczystych - jeżeli wpis nie zgadza się ze stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
   • komornika - jeżeli wpis dotyczy ujawnionych w księdze wieczystej wpisów co do trwającego postępowania egzekucyjnego nieruchomości,
   • sądu - wydziału ksiąg wieczystych – jeżeli wpis dotyczy ujawnionych w księdze wieczystej wpisów co do trwającego postępowania podziałowego lub scaleniowego nieruchomości,
   • sądu - wydziału ksiąg wieczystych, jeżeli wpis dotyczy ujawnionych w księdze wieczystej ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, która jest zabezpieczeniem.
  • Sprawa wpisów, które blokują podpisanie umowy mediacji jest już dawno zakończona, to nie moja wina, że sąd ich jeszcze nie wykreślił. Kiedy te wpisy zostaną wykreślone?
   Sąd, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości udziela informacji na jakim etapie jest wykreślenie wpisów z księgi po zakończeniu toczących się postępowań związanych z nieruchomością.
  • Jakie są skutki podatkowe zawarcia ugody?
   W sytuacji, gdy w wyniku ugody dojdzie do umorzenia części zadłużenia z tytułu kredytu, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego umorzone kwoty spowodują powstanie po stronie kredytobiorcy przychodu, który bank jest zobowiązany ująć w stosownej informacji (PIT-11) przesyłanej kredytobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu po zakończeniu roku, w którym doszło do umorzenia. Co do zasady każdy kredytobiorca powinien uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, co może oznaczać obowiązek zapłaty przez każdego kredytobiorcę podatku dochodowego od umorzonej mu części kredytu. 
  • Jaki zapłacę podatek od umorzenia?
   Przychód z tytułu umorzenia zadłużenia z tytułu kredytu traktowany jest w świetle przepisów prawa, jako przychód z innych źródeł, a więc opodatkowany jest z zastosowaniem skali podatkowej, tj. z zastosowaniem stawki podatku wynoszącej 12% lub 32% (w zależności od sytuacji podatkowej danego kredytobiorcy). W przypadku kilku kredytobiorców, przyjmuje się, że przychód powstaje proporcjonalnie po stronie każdego z kredytobiorców.
  • Czy jest możliwość niezapłacenia podatku od umarzanej kwoty?
   Kwestia zapłacenia podatku, w tym zastosowania istniejących w przepisach prawa zwolnień, wyłączeń, czy umorzeń (np. o których mowa w art. 67a Ordynacji podatkowej) jest zagadnieniem leżącym po stronie kredytobiorcy i zgodnie z przepisami prawa bank nie może udzielać informacji, czy porad podatkowych. W tym zakresie kredytobiorca powinien zasięgnąć porady organów podatkowych, czy profesjonalnego doradcy podatkowego.
  • Jakie są warunki zaniechania poboru podatku od umorzenia kredytu na cele mieszkaniowe?
   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów, pod warunkiem, że spełniane są łącznie następujące warunki:
   • umorzenie dotyczy kredytu mieszkaniowego, tj. kredytu spełniającego łącznie następujące warunki:
    • udzielony przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, których działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania,
    • zabezpieczony w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości lub udziale w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania gruntu lub udziale w takim prawie, lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub udziale w takim prawie, lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziale w takim prawie,
    • zaciągnięty na wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na:
      a/ nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
      b/ nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
      c/ nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
      d/ budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 
      e/ rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
    • kredy mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej a w przypadku więcej niż jednego kredytu mieszkaniowego – gdy kredyty mieszkaniowe zostały zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej,
    • osoba, której dokonywane jest umorzenie nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej, niż ta, której dotyczy umarzany kredyt,
   • umorzenie dotyczy:
    • kwoty kredytu (kapitału);
    • odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, i prowizji;
    • opłat, jeżeli ich poniesienie przez kredytobiorcę było niezbędne do zawarcia umowy kredytu, z wyjątkiem kosztów usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń.
   Rozporządzenie określa zatem, w jakich sytuacjach od przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia nie jest pobierany podatek, a w konsekwencji bank nie ma obowiązku wystawienia PIT-11.
   W celu identyfikacji tego, czy zostały spełnione warunki wynikające z rozporządzenia, aby bank nie ujął umorzonych kwot na informacji PIT-11 niezbędne jest oświadczenie kredytobiorców o zaciągnięciu kredytu na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, w którym potwierdzają oni, że m.in. nie skorzystali z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej. Oświadczenie to jest składane w momencie podpisywania ugody.
  • Ugodę podpisałem w styczniu 2022 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego. Czy będę mógł skorzystać z preferencji?
   Tak. Preferencją objęte są wszystkie ugody zawarte od 1 stycznia 2022 r. (o ile spełniają warunki określone w nowym rozporządzeniu). 
  • Co oznacza sformułowanie: realizacja jednej inwestycji mieszkaniowej?
   Pod zwrotem „jedna inwestycja mieszkaniowa” rozumie się inwestycję, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych:
   • jednego gospodarstwa domowego,
    albo
   • więcej niż jednego gospodarstwa domowego, w przypadku gdy osoby fizyczne zajmujące wspólnie jeden budynek mieszkalny, nie mniej jednak niż jedna osoba fizyczna z każdego takiego gospodarstwa, są osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043).

    Przez jedno gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę fizyczną zajmującą jeden lokal mieszkalny albo jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi.

    Z kolei do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.  

    Z powyższego wynika zatem, że warunkiem skorzystania z preferencji wynikających z rozporządzenia jest umarzanie kwot kredytu związanego z realizacją inwestycji, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jednego gospodarstwa domowego (przy czym nie jest istotne, czy osoba chcąca skorzystać z preferencji tworzy to gospodarstwo) albo ewentualnie więcej niż jednego, w przypadku gdy nie mniej niż jedna osoba z każdego takiego gospodarstwa zalicza się do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.  

    Podkreślenia wymaga, że ocena, czy kredyt został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej leży w gestii konkretnego kredytobiorcy.
    Przykład: jest 4 kredytobiorców – małżonkowie, oraz rodzice jednego z nich. Kwota umorzenia 100 000 zł. Kredyt finansował inwestycję mieszkaniową gospodarstwa domowego prowadzonego przez małżonków. Każdy z kredytobiorców może korzystać z preferencji (pod warunkiem oczywiście, że spełnione są pozostałe warunki rozporządzenia, w szczególności kredytobiorcy nie korzystali z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej, niż ta, której dotyczy umarzany kredyt inwestycji mieszkaniowej).

  • Czy bank weryfikuje oświadczenie o zaciągnięciu kredytu na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej?
   Bank nie ma możliwości zweryfikowania, w szczególności czy dany kredytobiorca nie miał umorzenia kredytu na inną inwestycję mieszkaniową lub czy kredyt został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej. Dlatego też bank opiera się na treści złożonego przez każdego kredytobiorcę oświadczenia. Pamiętajmy jednak, że urząd skarbowy w ramach posiadanych kompetencji może być zainteresowany weryfikacją, czy dany kredytobiorca spełnił warunki z rozporządzenia.
  • Jakie są skutki podatkowe umorzenia w sytuacji, gdy korzystałem wcześniej z ulgi odsetkowej?
   Jeżeli kredytobiorca, któremu umorzono cześć wierzytelności kredytowej korzystał wcześniej z tzw. ulgi odsetkowej, może być zobowiązany do dokonania korekty swoich deklaracji podatkowych. Zgodnie jednak z przepisami prawa bank nie może udzielać informacji, czy porad podatkowych. W tym zakresie kredytobiorca powinien zasięgnąć porady organów podatkowych, czy profesjonalnego doradcy podatkowego.
  • Czy pomimo zastosowania rozporządzenia do umarzanych kwot, możliwe jest, że bank sporządzi dla mnie PIT-11?
   Tak. Jeżeli umorzeniem zostaną objęte kwoty, które nie mieszczą się w kwotach mogących zgodnie z rozporządzeniem być objęte zaniechaniem poboru podatku (tj. kapitale, odsetkach, prowizjach, opłatach związanych z uruchomieniem kredytu) lub powstaną po stronie klienta przychody z innych tytułów, bank – zgodnie z obowiązującymi przepisami – będzie zobowiązany do wykazania tych kwot w informacji PIT-11. Kwestie te są zależne od indywidualnej sytuacji każdego kredytobiorcy.
  • Czy w przypadku, gdy zawrę ugody do więcej niż jednego kredytu CHF posiadanego w banku, do każdego będzie mogła być zastosowana preferencja wynikająca z rozporządzenia?
   Rozporządzenie zakłada, że zaniechaniem poboru podatku możliwe jest objęcie umarzonych wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej. Jeżeli zatem zaciągnąłeś kredyty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej (np. jeden kredyt dotyczył zakupu działki, a drugi budowy domu) – możesz skorzystać z preferencji w odniesieniu do tych kredytów, o ile oczywiście spełniasz pozostałe warunki rozporządzenia, w szczególności nie miałeś wcześniej umorzeń kredytów zaciągniętych na realizację innych inwestycji mieszkaniowych (także w innych bankach).
  • Jakie dane bank wykorzysta do sporządzenia PIT-11?
   Dla sporządzenia informacji PIT-11 bank wykorzysta adres zamieszkania wykazany w treści ugody. Na podstawie tego adresu bank wyznaczy również urząd skarbowy, do którego wyśle drugi egzemplarz informacji PIT-11. Jeżeli adres zamieszkania wykazany w treści ugody jest nieaktualny przed podpisaniem ugody należy dokonać jego aktualizacji. Czynność tę można przeprowadzić z doradcą w oddziale PKO Banku Polskiego.
  • Kiedy otrzymam PIT-11 z banku?
   Dla klientów bank będzie przekazywał PIT-11 do końca lutego roku następującego po roku, w którym miało miejsce umorzenie. PIT-11 będą przekazywane przez bank również do urzędów skarbowych właściwych dla klientów według ich miejsca zamieszkania oraz będą widoczne w usłudze „Twój e-PIT”.
  • Czy w przypadku podpisania ugody i ewentualnej nadpłaty zapłacę podatek od nadpłaty i odsetek?
   Jeżeli w wyniku zawartej ugody powstanie nadpłata, którą bank zwróci wraz z odsetkami, to wówczas również zapłacą Państwo podatek od tych odsetek. Zwracany przez bank kapitał jest neutralny podatkowo, ale wypłacone odsetki od tego kapitału będą stanowić przychód do opodatkowania. Przychód z tytułu odsetek nie jest wymieniony w RMF, wobec czego bank wykaże przychód z tego tytułu w informacji podatkowej (PIT-11) nawet jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o spełnieniu warunków RMF.   

  • Gdzie/na jaki rachunek mam wpłacić należny podatek?
   Podatek należy zapłacić na swój mikrorachunek podatkowy, który jest indywidualnym rachunkiem podatkowym, przypisanym do konkretnego podatnika. W celu uzyskania swojego mikrorachunku skorzystaj z generatora znajdującego się na stronie internetowej podatki.gov.pl, bądź udaj się do dowolnego Urzędu Skarbowego.
  • W przypadku umorzenia kredytu, jaki dokument otrzyma współkredytobiorca mieszkający zagranicą?
   Jeżeli nastąpi umorzenie części kredytu i klient nie będzie spełniał przesłanek do zaniechania opodatkowania, to bank wystawi klientowi informację podatkową PIT-11 bez względu na to, czy klient będzie posiadał adres zamieszkania w Polsce, czy w innym kraju.
   Formularz PIT11 przewiduje możliwość wyboru, czy uzyskującym przychód jest osoba posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent), czy też osoba posiadająca ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent).
   Kwalifikacji rezydent/nierezydent dokonuje się na podstawie danych kraju zamieszkania.
   Formularz PIT11 dla nierezydenta jest kierowany z banku do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście dedykowanego do obsługi nierezydentów (drugi egzemplarz jest wysyłany do klienta na jego adres korespondencyjny z OZSI).