24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek francuskich

 • PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania koszyka akcji spółek francuskich. Do koszyka zostały wybrane spółki: BNP Paribas SA (Spółka 1), TotalEnergies SE (Spółka 2), Pernod Ricard SA (Spółka 3), Orange SA (Spółka 4), Sanofi SA (Spółka 5).

  Charakterystyka spółek:

  • BNP Paribas SA: grupa kapitałowa, a zarazem bank francuski powstały w 2000 roku z połączenia banków Banque Nationale de Paris (BNP) i Paribas. Siedzibą banku jest Paryż. Spółka wchodzi w skład indeksu CAC 40.
  • TotalEnergies SE: francuskie przedsiębiorstwo petrochemiczne, którego działalność obejmuje wydobycie i przeróbkę ropy naftowej i gazu ziemnego, a także ich transport, dystrybucję i marketing. Total jest także producentem wyrobów chemicznych. Spółka jest właścicielem marki Elf (popularny w Polsce olej silinkowy).
  • Pernod Ricard SA: francuska kompania notowana na giełdzie Euronext, producent szerokiego asortymentu alkoholi, z których produkty sztandarowe stanowią pastis, anyżowe nalewki Pernod Anise oraz Ricard Pastis. Spółka jest właścicielem takich marek jak Wyborowa, Pan Tadeusz i Ostoya.
  • Orange SA: grupa kapitałowa francuskiej spółki publicznej, stanowiąca jeden z największych w Europie holdingów przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Działa na rynkach 35 krajów, świadcząc w większości z nich usługi w zakresie dostarczania Internetu, telewizji i telefonii komórkowej.
  • Sanofi SA: przedsiębiorstwo biofarmaceutyczne z siedzibą w Paryżu, specjalizujące się w badaniach, rozwoju, produkcji i sprzedaży leków innowacyjnych, leków dojrzałych, szczepionek, leków bez recepty oraz suplementów diety.

  Dlaczego koszyk akcji spółek francuskich?

  • Koszyk spółek francuskich jest zdywersyfikowany sektorowo, co pozwala na dobrą absorbcję specyficznych ryzyk sektorowych oraz dobrze odzwierciedla koniunkturę całej gospodarki francuskiej
  • Rekomendacje analityków wskazują na ponad 15% potencjał wzrostu wskazanego koszyka spółek francuskich
  • Francuski sektor energetyczny jest oparty głównie o elektrownie atomowe, co czyni go dobrze przygotowanym do wyzwań transformacji energetycznej (co może przełożyć się na niższe koszty energii dla firm w porównaniu do innych krajów).

  Charakterystyka Lokaty strukturyzowanej

   

  Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany wartości koszyka akcji spółek francuskich. Zysk ograniczony do poziomu:

  - 74,99% w skali 24 miesięcy (czyli 32,28% w skali roku przy kapitalizacji rocznej) - dla Klientów segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

  Potencjalne odsetki za okres umowny (inwestycji) będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).

   Warunki inwestycji

  • okres subskrypcji: od 7 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r.,
  • okres umowny (inwestycji) – trwa 24 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału po upływie okresu umownego (inwestycji),
  • minimalna wpłata - 10 000 zł,
  • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 1,5% w skali roku.

  Zysk z inwestycji (odsetki za okres umowny (inwestycji) i okres subskrypcji) jest opodatkowany  podatkiem od zysków kapitałowych. Zysk uwzględnia marżę Banku, ale nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

  Ryzyko 

  Inwestycja w lokatę strukturyzowaną obarczona jest różnymi rodzajami ryzyka, w szczególności takimi jak:

  Ryzyko rynkowe – ryzyko utraty wartości części aktywów lub nieuzyskania oczekiwanego wyniku finansowego z inwestycji w rezultacie zmiany parametrów rynkowych
  (cen na rynku), w tym wypadku koszyka akcji spółek francuskich będących instrumentem bazowym.

  Ryzyko zmiany regulacji prawnych lub podatkowych – ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu - zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników rynku.

  Ryzyko utraty części kapitału w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej – ryzyko utraty potencjalnych odsetek i części zainwestowanych środków z powodu potrącenia opłaty likwidacyjnej w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej.  

  Ryzyka związane z koszykiem akcji spółek francuskich:

  • Eskalacja wojny na Ukrainie, co może negatywnie wpłynąć na wyceny spółek w Europie
  • Ryzyko wprowadzenia zmian w przepisach prawnych we Francji, które spowodują wyższe koszty dla francuskich firm

  Ogólny wskaźnik ryzyka:

  Nadaliśmy temu produktowi wskaźnik ryzyka równy 2 ( w 7 stopniowej skali) oznaczający drugi najniższy poziom ryzyka, ponieważ tylko w przypadku wycofania środków z lokaty przed terminem, na który została zawarta, Klient poniesie opłatę likwidacyjną, a tym samym może stracić część wpłaconych na lokatę strukturyzowaną środków.

  Ogólny wskaźnik ryzyka pozwala na porównanie poziomu ryzyka tego produktu z innymi produktami. Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że produkt przyniesie straty wynikające ze zmian na rynkach albo z tego, że nie będzie możliwości wypłaty wpłaconych na produkt środków pieniężnych.

  PKO Bank Polski SA stosuje przepisy wynikające z pakietu regulacyjnego MiFID/PRIIP i z Prawa Bankowego w zakresie informowania i oceny odpowiedniości produktu oferowanego Klientowi skutkującymi koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji Klienta i testu odpowiedniości, a także poinformowania Klienta o ryzykach związanych z tym produktem. Więcej informacji znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dostępnej na http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid/

   

 • 24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek francuskich to produkt skierowany do Klientów:

  • Oczekujących potencjalnie większych zysków niż na rachunku lokaty terminowej,
  • Akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z konieczności poniesienia opłaty likwidacyjnej, a co za tym idzie utraty części kapitału, w przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej w okresie umownym (inwestycji)

  - 2,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 29 maja 2024 r. do 28 maja2025 r.

  - 1,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 29 maja 2025 r. do 28 maja 2026 r.

  • Zamierzających ulokować środki na okres umowny (inwestycji) długości 24 miesięcy wydłużony o okres subskrypcji,
  • Posiadających odpowiednią nadwyżkę finansową umożliwiającą inwestycję w lokatę strukturyzowaną,
  • Mających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie ukończyli 75 lat,
  • którzy zgodnie z wynikiem ankiety „Profil Inwestora” znajdują się w grupie docelowej produktu,
  • Wobec, których zostały wypełnione obowiązki związane z pakietem regulacyjnym MiFID/PRIIP.
 • Minimalna wpłata

  10 000 zł 

  Dyspozycje do produktu

  Posiadacz lokaty strukturyzowanej, mający pełną zdolność do czynności prawnych może:

  • udzielić pełnomocnictwa do dysponowania lokatą strukturyzowaną,
  • złożyć dyspozycję na wypadek śmierci. 

  Dysponowanie środkami

  W okresie subskrypcji:

  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej,
  • można założyć więcej niż jedną lokatę strukturyzowaną,
  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat.

  W okresie umownym (inwestycji):

  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat,
  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej, jednakże decyzja taka wiąże się z obowiązkiem poniesienia opłaty likwidacyjnej w wysokości określonej
   w Dyspozycji oraz Potwierdzeniu otwarcia 24 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek francuskich, dostępnej w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  Okres umowy

  Lokat strukturyzowanych obejmuje 1 subskrypcję:

  • Okres subskrypcji: 7 maja 2024 r. - 28 maja 2024 r.
  • Okres umowny (inwestycji) lokaty strukturyzowanej1trwa 24 miesięcy i jest liczony od następnego dnia po zakończeniu danego okresu subskrypcji:
   • okres umowny (inwestycji): 29 maja 2024 r. – 28 maja 2026 r.
  • Dzień początkowej obserwacji: 29 maja 2024 r.
  • Dzień końcowej obserwacji: 18 maja 2026 r.
  • Dzień wypłaty środków: 29 maja 2026 r.

  1Informacja na temat możliwości skrócenia okresu umownego (inwestycji) przez PKO Bank Polski znajduje się w dokumencie: Dyspozycja oraz Potwierdzenie otwarcia 24 miesięcznej opartej na koszyku akcji spółek francuskich, dostępnym w oddziałach PKO Banku Polskiego.

 • Opłaty i prowizje

  Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim  

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie w okresie subskrypcji jest stałe i wynosi 1,5% w skali roku. 

  Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

  W przypadku rezygnacji w trakcie okresu subskrypcji, odsetki zostaną naliczone za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim.

  Odsetki należne za okres subskrypcji nie podlegają kapitalizacji i zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Klienta po zakończeniu okresu umownego (inwestycji).


  Potencjalny zysk z inwestycji w lokatę strukturyzowaną

  Potencjalny zysk z Lokaty Strukturyzowanej obliczany będzie wg następujących zasad:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek francuskich. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 100% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 30%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%

  gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 spółka z koszyka akcji spółek francuskich

  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek francuskich. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:

  średnia arytmetyczna =(stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4+stopa zwrotu spółki 5)/5

  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  1. powyżej 0% – Posiadacz rachunku lokaty strukturyzowanej otrzyma odsetki za okres umowny (inwestycji), w wysokości odpowiadającej iloczynowi Partycypacji i ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 74,99% w skali 24 miesięcy, czyli 32,28% w skali roku przy kapitalizacji rocznej- dla Partycypacji wynoszącej 75%) i kwoty lokaty strukturyzowanej. Partycypacja wynosi minimum 75%,
  2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty strukturyzowanej nie otrzyma odsetek za okres umowny (inwestycji);

  Odsetki za okres umowny (inwestycji) zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych

 • Zawarcie umowy

  24 miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na koszyku akcji spółek francuskich można otworzyć w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  Likwidacja lokaty strukturyzowanej

  W przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej:

  • w okresie subskrypcji

  Kwota wypłaty z lokaty strukturyzowanej stanowi wartość odsetek należnych za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim, oraz wartość środków pieniężnych wpłaconych na poczet lokaty strukturyzowanej,

  • w okresie umownym (inwestycji)

  Warunki funkcjonowania produktu gwarantują otrzymanie 100% wpłaconego kapitału po zakończeniu okresu umownego (inwestycji). Likwidacja lokaty strukturyzowanej przed zakończeniem okresu umownego (inwestycji) wiąże się z utratą części kapitału związaną z obowiązkiem poniesienia opłaty likwidacyjnej w wysokości:

  - 2,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 29 maja 2024 r. do 28 maja 2025 r.

  - 1,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 29 maja 2025 r. do 28 maja 2026 r.

  Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w produkty strukturyzowane znajduje się w Broszurze MiFID dostępnej na stronie http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid/ oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  Informacje dodatkowe

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, rekomendacja inwestycyjna, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył starań aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Zawieranie transakcji, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane, może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów z inwestycji w lokaty strukturyzowane, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

  Niezależnie od informacji  przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien dokonać całościowej  oceny  jej  ryzyka,  potencjalnych  korzyści  i  ewentualnych  strat, warunków  i  skutków  prawnych, księgowych i podatkowych transakcji, wpływu czynników rynkowych na wartość inwestycji i wynik transakcji oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć ryzyko związane z daną transakcją. Instrumenty finansowe oraz transakcje, których są przedmiotem mogą być nieodpowiednie do indywidualnej sytuacji niektórych Klientów. Przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu pełnego zrozumienia warunków transakcji i dokonania niezależnej oceny jej skutków i odpowiedniości w świetle jego własnych celów  i  uwarunkowań  rynkowych,  a  w  szczególności  możliwego  ryzyka  i  korzyści  wynikających  z  jej  zawarcia.

  PKO Bank Polski, oferując lokatę strukturyzowaną, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja o zawarciu transakcji, okresu umownego (inwestycji) oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.