24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III

 • PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania koszyka akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III. Do koszyka zostały wybrane spółki: QUALCOMM (Spółka 1), Newmont Mining Corp. (Spółka 2), Shell PLC (Spółka 3), Inditex (Spółka 4)

  Charakterystyka spółek:

  • QUALCOMM: amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w San Diego, w stanie Kalifornia, specjalizujące się w komunikacji bezprzewodowej. Od początku zajmowało się technikami satelitarnymi, stało się znane m.in. z techniki CDMA używanej w telefonach komórkowych i satelitarnych.
  • Newmont Mining Corp.: największe na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem złota. Posiada kopalnie w Nevadzie, Kolorado, Ontario, Quebec, Meksyku, Dominikanie, Australii, Ghanie, Argentynie, Peru oraz Surinamie. Spółka wydobywa również miedź, srebro, cynk i ołów. Wchodzi w skład indeksu S&P 500
  • Shell PLC: brytyjski koncern petrochemiczny, zajmujący się głównie wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą.
  • Inditex: hiszpański holding odzieżowy, mający swoją siedzibę w Arteixo, w Hiszpanii. Sztandarową marką Inditexu jest Zara, której pierwszy sklep powstał w 1975 roku. Pozostałe marki to Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti oraz Uterqüe. 

  Charakterystyka Lokaty strukturyzowanej

  Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany wartości koszyka akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III. Zysk ograniczony do poziomu:

  - 53,59% w skali 24 miesięcy (czyli 23,97% w skali roku przy kapitalizacji rocznej) - dla Klientów segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

  Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).


  Warunki inwestycji

  • okres subskrypcji: od 29 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r.,
  • okres umowny (inwestycji) – trwa 24 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału po upływie okresu umownego,
  • minimalna wpłata - 10 000 zł,
  • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 1,5% w skali roku.

  Zysk z inwestycji (odsetki za okres inwestycji i okres subskrypcji) jest opodatkowany  podatkiem od zysków kapitałowych. Zysk uwzględnia marżę Banku, ale nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.


  Ryzyko
   

  Inwestycja w lokatę strukturyzowaną obarczona jest różnymi rodzajami ryzyka, w szczególności takimi jak:

  Ryzyko rynkowe – ryzyko utraty wartości części aktywów lub nieuzyskania oczekiwanego wyniku finansowego z inwestycji w rezultacie zmiany parametrów rynkowych
  (cen na rynku), w tym wypadku koszyka akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III będących instrumentem bazowym.

  Ryzyko zmiany regulacji prawnych lub podatkowych – ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu - zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników rynku.

  Ryzyko utraty części kapitału w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej – ryzyko utraty potencjalnych odsetek i części zainwestowanych środków z powodu potrącenia opłaty likwidacyjnej w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej.

  Ogólny wskaźnik ryzyka:

  Nadaliśmy temu produktowi wskaźnik ryzyka równy 2 ( w 7 stopniowej skali) oznaczający drugi najniższy poziom ryzyka, ponieważ tylko w przypadku wycofania środków z lokaty przed terminem, na który została zawarta, Klient poniesie opłatę likwidacyjną, a tym samym może stracić część wpłaconych na lokatę strukturyzowaną środków.

  Ogólny wskaźnik ryzyka pozwala na porównanie poziomu ryzyka tego produktu z innymi produktami. Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że produkt przyniesie straty wynikające ze zmian na rynkach albo z tego, że nie będzie możliwości wypłaty wpłaconych na produkt środków pieniężnych.

  PKO Bank Polski SA stosuje przepisy wynikające z pakietu regulacyjnego MiFID/PRIIP i z Prawa Bankowego w zakresie informowania i oceny odpowiedniości produktu oferowanego Klientowi skutkującymi koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji Klienta i testu odpowiedniości, a także poinformowania Klienta o ryzykach związanych z tym produktem. Więcej informacji znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dostępnej na www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid

  Wartości spółek z 13 lutego 2024 r. (dzień początkowej obserwacji) dla 24 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III:

  Nazwa

   Wartość indeksu z 13 lutego 2024 r. (dzień początkowej obserwacji)

  Spółka 1: QUALCOMM

  150,04 USD

  Spółka 2: Newmont Mining Corp.

  32,04 USD

  Spółka 3: Shell PLC

  29,635 EUR

  Spółka 4: Inditex

  39,11 EUR

 • 24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III to produkt skierowany do Klientów:

  • Oczekujących potencjalnie większych zysków niż na rachunku lokaty terminowej,
  • Akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z konieczności poniesienia opłaty likwidacyjnej, a co za tym idzie utraty części kapitału, w przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej w okresie umownym (inwestycji)

  - 2,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 13 lutego 2024 r. do 12 lutego 2025 r.

  - 1,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 13 lutego 2025 r. do 12 lutego 2026 r.

  • Zamierzających ulokować środki na okres umowny (inwestycji) długości 24 miesięcy wydłużony o okres subskrypcji,
  • Posiadających odpowiednią nadwyżkę finansową umożliwiającą inwestycję w lokatę strukturyzowaną,
  • Mających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie ukończyli 75 lat,
  • który zgodnie z wynikiem ankiety „Profil Inwestora” znajduje się w grupie docelowej produktu,
  • Wobec, których zostały wypełnione obowiązki związane z pakietem regulacyjnym MiFID/PRIIP.
 • Minimalna wpłata

  10 000 zł 

  Dyspozycje do produktu

  Posiadacz lokaty strukturyzowanej, mający pełną zdolność do czynności prawnych może:

  • udzielić pełnomocnictwa do dysponowania lokatą strukturyzowaną,
  • złożyć dyspozycję na wypadek śmierci. 

  Dysponowanie środkami

  W okresie subskrypcji:

  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej,
  • można założyć więcej niż jedną lokatę strukturyzowaną,
  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat.

  W okresie inwestycji:

  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat,
  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej, jednakże decyzja taka wiąże się z obowiązkiem poniesienia opłaty likwidacyjnej w wysokości określonej
   w Dyspozycji oraz Potwierdzeniu otwarcia 24 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III, dostępnej w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  Okres umowy

  Lokat strukturyzowanych obejmuje 1 subskrypcję:

  • Okres subskrypcji: 29 stycznia 2024 r. - 12 lutego 2024 r.
  • Okres umowny (inwestycji) lokaty strukturyzowanej* trwa 24 miesięcy i jest liczony od następnego dnia po zakończeniu danego okresu subskrypcji:
   • okres umowny: 13 lutego 2024 r. – 12 lutego 2026 r.
  • Dzień początkowej obserwacji: 13 lutego 2024 r.
  • Dzień końcowej obserwacji: 2 lutego 2026 r.
  • Dzień wypłaty środków: 13 lutego 2026 r.

  *Informacja na temat możliwości skrócenia okresu umownego przez PKO Bank Polski znajduje się w dokumencie: Dyspozycja oraz Potwierdzenie otwarcia 24 miesięcznej opartej na koszyku akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III, dostępnym w oddziałach PKO Banku Polskiego.

 • Opłaty i prowizje

  Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim  

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie w okresie subskrypcji jest stałe i wynosi 1,5% w skali roku. 

  Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

  W przypadku rezygnacji w trakcie okresu subskrypcji, odsetki zostaną naliczone za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim.

  Odsetki należne za okres subskrypcji nie podlegają kapitalizacji i zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Klienta po zakończeniu okresu umownego.


  Potencjalny zysk z inwestycji w lokatę strukturyzowaną

  Potencjalny zysk z Lokaty Strukturyzowanej obliczany będzie wg następujących zasad:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty strukturyzowanej Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek liderów zrównoważonego rozwoju III. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 80% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 10%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%

  gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 spółka z koszyka akcji spółek liderów zrównoważonego rozwoju III

  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek liderów zrównoważonego rozwoju III. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:

  średnia arytmetyczna =(stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4)/4

  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 67% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 53,59% w skali 24 miesięcy (czyli 23,97% w skali roku przy kapitalizacji rocznej)) i kwoty lokaty strukturyzowanej,
  2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty strukturyzowanej nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

  Odsetki za okres inwestycji zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych

 • Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, rekomendacja inwestycyjna, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył starań aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Zawieranie transakcji, których przedmiotem są lokaty strukturyzowane, może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów z inwestycji w lokaty strukturyzowane, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

  Niezależnie od informacji  przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien dokonać całościowej  oceny  jej  ryzyka,  potencjalnych  korzyści  i  ewentualnych  strat, warunków  i  skutków  prawnych, księgowych i podatkowych transakcji, wpływu czynników rynkowych na wartość inwestycji i wynik transakcji oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć ryzyko związane z daną transakcją. Instrumenty finansowe oraz transakcje, których są przedmiotem mogą być nieodpowiednie do indywidualnej sytuacji niektórych Klientów. Przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu pełnego zrozumienia warunków transakcji i dokonania niezależnej oceny jej skutków i odpowiedniości w świetle jego własnych celów  i  uwarunkowań  rynkowych,  a  w  szczególności  możliwego  ryzyka  i  korzyści  wynikających  z  jej  zawarcia.

  PKO Bank Polski, oferując lokatę strukturyzowaną, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja o zawarciu transakcji, okresu inwestycji oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.