24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek motoryzacyjnych

 • PKO Bank Polski wprowadził do oferty lokatę strukturyzowaną, w której wartość odsetek jest uzależniona od zachowania koszyka akcji spółek motoryzacyjnych. Do koszyka zostały wybrane spółki: Hyundai Motor Co. (Spółka 1), General Motors Co. (Spółka 2), Toyota Motor Co. (Spółka 3), Volkswagen AG PFD (Spółka 4). 

  Charakterystyka Lokaty

  Lokata strukturyzowana daje możliwość potencjalnego zysku, którego wartość będzie uzależniona od zmiany wartości koszyka akcji spółek motoryzacyjnych. Zysk ograniczony do poziomu:

  - 22,39% w skali 24 miesięcy - dla klientów segmentu Podstawowego,

  - 27,99% w skali 24 miesięcy - dla klientów segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

  Potencjalne odsetki za okres inwestycji będą należne Posiadaczowi lokaty strukturyzowanej tylko w przypadku dotrzymania środków do końca okresu umownego (inwestycji).

   Warunki inwestycji

  • okres subskrypcji: od 15 września 2023 r. do 27 września 2023 r.,
  • okres umowny (inwestycji) – trwa 24 miesięcy i rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • gwarancja zwrotu wpłaconego kapitału po upływie okresu umownego,
  • minimalna wpłata - 10 000 zł,
  • oprocentowanie w okresie subskrypcji – stałe 2,0% w skali roku.

  Zysk z inwestycji (odsetki za okres inwestycji i okres subskrypcji) jest opodatkowany  podatkiem od zysków kapitałowych.

  Wartość indeksu z 29 września 2023 r. (dzień początkowej obserwacji) dla 24-miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek motoryzacyjnych:

  NazwaWartość indeksu z 29 września 2023 r. (dzień początkowej obserwacji)
  Spółka 1: Hyundai Motor Co.

  190 800,00 KRW

  Spółka 2: General Motors Co.32,97 USD
  Spółka 3: Toyota Motor Co.2 677,50 JPY
  Spółka 4: Volkswagen AG PFD

  108,94 EUR
 • 24 miesięczna lokata strukturyzowana oparta na koszyku akcji spółek motoryzacyjnych to produkt skierowany do Klientów:

  • Oczekujących potencjalnie większych zysków niż na rachunku lokaty terminowej,
  • Akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z konieczności poniesienia opłaty likwidacyjnej, a co za tym idzie utraty części kapitału, w przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej w okresie inwestycji
   - 3,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 28 września 2023 r. do 27 września 2024 r.
   - 1,5% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 28 września 2024 r. do 27 września 2025 r.
  • Zamierzających ulokować środki na okres umowny (inwestycji) długości 24 miesięcy wydłużony o okres subskrypcji
  • Posiadających odpowiednią nadwyżkę finansową umożliwiającą inwestycję w lokatę
  • Mających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie ukończyli 75 lat,
  • który zgodnie z wynikiem ankiety „Profil Inwestora” znajduje się w grupie docelowej produktu,
  • Wobec, których zostały wypełnione obowiązki związane z pakietem regulacyjnym MiFID/PRIIP.
 • Minimalna wpłata

  10 000 zł

  Dyspozycje do produktu

  Posiadacz lokaty strukturyzowanej, mający pełną zdolność do czynności prawnych może:

  • udzielić pełnomocnictwa do dysponowania lokatą,
  • złożyć dyspozycję na wypadek śmierci,

  Dysponowanie środkami

  W okresie subskrypcji:

  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej,
  • można założyć więcej niż jedną lokatę strukturyzowaną,
  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat.

  W okresie inwestycji:

  • nie ma możliwości dopłat ani częściowych wypłat,
  • można zrezygnować z lokaty strukturyzowanej, jednakże decyzja taka wiąże się z obowiązkiem poniesienia opłaty likwidacyjnej w wysokości określonej
   w Dyspozycji oraz Potwierdzeniu otwarcia 24 miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek motoryzacyjnych, dostępnej w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej – iPKO (zakładka: Oszczędności).

  Okres umowy

  Lokat strukturyzowanych obejmuje 1 subskrypcję:

  • Okres subskrypcji: 15 września 2023 r. - 27 września 2023 r.
  • Okres umowny (inwestycji) lokaty strukturyzowanej* trwa 24 miesięcy i jest liczony od następnego dnia po zakończeniu danego okresu subskrypcji:
   • okres umowny: 28 września 2023 r. – 27 września 2025 r.
  • Dzień początkowej obserwacji: 29 września 2023 r.
  • Dzień końcowej obserwacji: 17 września 2025 r.
  • Dzień wypłaty środków: 28 września 2025 r.

  *Informacja na temat możliwości skrócenia okresu umownego przez PKO Bank Polski znajduje się w dokumencie: Dyspozycja oraz Potwierdzenie otwarcia 24 miesięcznej opartej na koszyku akcji spółek motoryzacyjnych, dostępnym w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej - iPKO.

 • Opłaty i prowizje

  Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie w okresie subskrypcji jest stałe i wynosi 2,0% w skali roku. 

  Odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

  W przypadku rezygnacji w trakcie okresu subskrypcji, odsetki zostaną naliczone za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim.

  Odsetki należne za okres subskrypcji nie podlegają kapitalizacji i zostaną przekazane zgodnie z dyspozycją Klienta po zakończeniu okresu umownego.


  Potencjalny zysk z inwestycji w lokatę strukturyzowaną

  Potencjalny zysk z Lokaty Strukturyzowanej obliczany będzie wg następujących zasad:

  Klient z segmentu Podstawowego:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek motoryzacyjnych. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 56% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 6%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%

  gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 spółka z koszyka akcji spółek motoryzacyjnych

  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek motoryzacyjnych. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady: 

  średnia arytmetyczna = (stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4)/4

   

  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 40% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 22,39% w skali 24 miesięcy) i kwoty lokaty,
  2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

   

  Klient z segmentu Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej:

  Za dotrzymanie do końca okresu umownego (inwestycji) lokaty Klient otrzyma odsetki obliczane wg następującej zasady:

  • najpierw obliczana jest stopa zwrotu każdej ze spółek motoryzacyjnych. Stopa zwrotu obliczana jest według następującej zasady:
   • jeżeli cena akcji spółki (i) w którymkolwiek dniu pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji (z dniem końcowej obserwacji włącznie), w odniesieniu do ceny akcji tej spółki z dnia początkowej obserwacji wzrosła o 56% lub więcej stopa zwrotu spółki (i) = 6%.
   • w pozostałych przypadkach:
    stopa zwrotu spółki (i) = [(cena akcji spółki (i) z dnia końcowej obserwacji – cena akcji spółki (i) z dnia początkowej obserwacji)/ cena akcji spółki(i) z dnia początkowej obserwacji]*100%

  gdzie i=1 lub 2 lub 3 lub 4 spółka z koszyka akcji spółek motoryzacyjnych

  • następnie na podstawie wyliczonych, według metodologii opisanej w punkcie 1, stóp zwrotów obliczana jest średnia arytmetyczna stóp zwrotu spółek motoryzacyjnych. Średnia arytmetyczna obliczana jest według następującej zasady:

  średnia arytmetyczna =(stopa zwrotu spółki 1+ stopa zwrotu spółki 2+ stopa zwrotu spółki 3+ stopa zwrotu spółki 4)/4

  • jeżeli obliczona średnia arytmetyczna wyniesie:
  1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi 50% ww. średniej arytmetycznej (ale nie więcej niż 27,99% w skali 24 miesięcy) i kwoty lokaty,
  2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty nie otrzyma odsetek za okres inwestycji;

  Odsetki za okres inwestycji zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych

 • Zawarcie umowy
  24 miesięczną lokatę strukturyzowaną opartą na koszyku akcji spółek brytyjskich można otworzyć w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej - iPKO.

  Likwidacja lokaty
  W przypadku likwidacji lokaty strukturyzowanej:

  • w okresie subskrypcji
   Kwota wypłaty z lokaty strukturyzowanej stanowi wartość odsetek należnych za okres, przez jaki środki były ulokowane w PKO Banku Polskim, oraz wartość środków pieniężnych wpłaconych na poczet lokaty strukturyzowanej,
  • w okresie umownym
   Warunki funkcjonowania produktu gwarantują otrzymanie 100% wpłaconego kapitału po zakończeniu okresu umownego (inwestycji). Likwidacja lokaty strukturyzowanej przed zakończeniem okresu umownego wiąże się z utratą części kapitału związaną z obowiązkiem poniesienia prowizji likwidacyjnej w wysokości:
   - 3,0% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 15 września 2023 r. do 14 września 2024 r.
   - 1,5% kwoty lokaty strukturyzowanej zlikwidowanej od 15 września 2024 r. do 14 września 2025 r.

  Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w produkty strukturyzowane znajduje się w Broszurze MiFID dostępnej na stronie http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid/ oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego.

  Informacje dodatkowe

  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył starań aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

  Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych, oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoim doradcą podjąć takie ryzyko.

  PKO Bank Polski, oferując lokatę strukturyzowaną, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowania środków należy wyłącznie do Klienta.

 • Inwestycja w lokatę strukturyzowaną obarczona jest różnymi rodzajami ryzyka, w szczególności takimi jak:

  Ryzyko rynkowe – ryzyko utraty wartości części aktywów lub nieuzyskania oczekiwanego wyniku finansowego z inwestycji w rezultacie zmiany parametrów rynkowych
  (cen na rynku), w tym wypadku koszyka akcji spółek motoryzacyjnych będącego instrumentem bazowym.

  Ryzyko zmiany regulacji prawnych lub podatkowych– ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu - zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników rynku.

  Ryzyko utraty części kapitału w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej – ryzyko utraty potencjalnych odsetek i części zainwestowanych środków z powodu potrącenia opłaty likwidacyjnej w przypadku przedterminowego wycofania środków z lokaty strukturyzowanej

  Ogólny wskaźnik ryzyka:

  Nadaliśmy temu produktowi wskaźnik ryzyka równy 2 ( w 7 stopniowej skali) oznaczający najniższy poziom ryzyka, ponieważ tylko w przypadku wycofania środków z lokaty przed terminem, na który została zawarta, Klient poniesie opłatę likwidacyjną, a tym samym może stracić część wpłaconych na lokatę strukturyzowaną środków.

  Ogólny wskaźnik ryzyka pozwala na porównanie poziomu ryzyka tego produktu z innymi produktami. Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że produkt przyniesie straty wynikające ze zmian na rynkach albo z tego, że nie będzie możliwości wypłaty

  PKO Bank Polski SA objął produkty strukturyzowane zasadami wynikającymi z pakietu regulacyjnego MiFID/PRIIP w zakresie informowania i oceny odpowiedniości produktu oferowanego klientowi skutkującymi koniecznością przeprowadzenia klasyfikacji klienta i testu odpowiedniości, a także poinformowania klienta o ryzykach związanych z tym produktem. Więcej informacji znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dostępnej na http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/pko-bank-polski/mifid/