Czynniki ryzyka związanego z usługą doradztwa inwestycyjnego

Sprawdź główne ryzyka związane z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego:

  • ryzyko nieodpowiednich rekomendacji – rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych nam przez klienta poprzez wypełnienie ankiety MiFID oraz innych informacji; istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji; ryzyko powstające np.: w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania nas o niej;
  • ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena dotyczącą kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych; w szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
  • ryzyko dezaktualizacji rekomendacji – istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi, szczególnie przy przyjętym przez nas 10 dniowym okresie ważności rekomendacji.