Korzyści dla klienta związane z korzystaniem z Rachunku dynamicznego:

  • W pełni automatyczne lokowanie środków z wielu rachunków jednocześnie o ustalonej godzinie oraz ich powrót na rachunki zasilające w następnym dniu roboczym, na podstawie jednej umowy.
  • Maksymalizacja wyniku odsetkowego dzięki możliwości zastosowania preferencyjnego oprocentowania progowego.
  • Wykorzystanie efektu skali przy lokowaniu środków (kumulacja sald wielu rachunków na Rachunku dynamicznym).
  • Możliwość uzyskania stałego dostępu do środków zgromadzonych na Rachunku dynamicznym w bankowości elektronicznej iPKO biznes.
Szczegóły oferty

Rachunek dynamiczny jest bieżącym rachunkiem pomocniczym spełniającym funkcję lokacyjną. Może być prowadzony w PLN, EUR i USD.

Jeżeli na rachunkach zasilających osiągnięta zostanie określona dla każdego z nich kwota minimalna, Bank automatycznie przeksięguje z nich środki na Rachunek dynamiczny, na koniec dnia roboczego lub o ustalonej godzinie.

W następnym dniu roboczym środki zostaną zwrócone na rachunki zasilające.

Wypracowane odsetki mogą pozostać na Rachunku dynamicznym albo zostać przeksięgowane na wskazany rachunek.

Okres kapitalizacji jest uzgadniany z Klientem indywidualnie.

Oprocentowanie Rachunku dynamicznego jest każdorazowo ustalane indywidualnie. Możemy zaproponować jedną stawkę dla całego salda Rachunku dynamicznego albo zastosować oprocentowanie progowe, w zależności od wolumenu zgromadzonych na nim środków.

Kumulacja nadwyżek środków na Rachunku dynamicznym przyczynia się do uzyskania korzystnego wyniku odsetkowego.

Opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji PKO Banku Polskiego SA.