Zasady dotyczące zleceń płatniczych realizowanych przez dostawców usług płatniczych „w imieniu” oraz „na rzecz” osób lub podmiotów trzecich obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

Poniższy dokument powstał na podstawie standardów przygotowanych przez grupę składającą się z przedstawicieli banków, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności oraz Związku Banków Polskich, w wyniku międzysektorowych uzgodnień.

Wyjaśnienia skrótów
Zlecenia płatnicze „w imieniu” osób lub podmiotów trzecich
Zlecenia płatnicze „na rzecz” osób lub podmiotów trzecich

Rules of payment orders executed by Payment Service Providers „on behalf of” and „for” third parties or entities effective from January 1, 2024.

The following document is based on standards developed by a group consisting of representatives of banks, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności and Związku Banków Polskich, as a result of cross-sectoral agreements.

Clarification of abbreviations
Payment orders „on behalf of” third parties or entities
Payment orders „for” the third parties or entities