1. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w ramach grupy kapitałowej lub w ramach wielu rachunków należących do jednego podmiotu, 
  2. Redukcja kosztów i maksymalizacja przychodów odsetkowych związanych z bieżącą obsługą finansową, osiąganych zarówno na szczeblu grupy jako całości jak i na szczeblu każdego z poszczególnych jej uczestników, 
  3. Osiągnięcie wyniku odsetkowego zbliżonego do tego, który zostałby osiągnięty przy rzeczywistym przekazywaniu środków pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, 
  4. Brak konieczności rozpatrywania kwestii natury podatkowej, którą byłoby obciążone rzeczywiste przekazywanie środków między poszczególnymi uczestnikami.
Przeznaczenie

Możliwość obniżenia ponoszonych przez Państwo kosztów odsetkowych .
Efektywne zarządzanie płynnością w ramach grupy kapitałowej. Korzyści z odsetek uzyskuje się poprzez powiązanie dodatnich i ujemnych sald rachunków biorących udział w tym procesie. Kredyty na rachunkach bieżących zaciągane przez jednych uczestników są kompensowane depozytami bankowymi zgromadzonymi na rachunkach innych uczestników .

Dla kogo?
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Warunki wypowiedzenia umowy

Opłaty i prowizje

Warunki cenowe prowadzenia rachunku skonsolidowanego są każdorazowo indywidualnie negocjowane z Klientem.

Odsetki

W pierwszym dniu roboczym po upływie miesiąca, za który należne są odsetki, PKO BP uzna/obciąży kwotą odsetek rachunki podstawowe tych Uczestników, na których rachunkach pomocniczych w ciągu rozliczanego miesiąca wystąpiło przynajmniej raz saldo dodatnie/ujemne.

Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunków pomocniczych (rachunków cash pooling)uczestniczących w wirtualnej konsolidacji sald jest jednakowe dla sald WN i MA, i opierać się będzie o czytelną stawkę bazową (np. WIBOR 1M).