Głównym profitem korzystania z produktu rachunek skonsolidowany jest scentralizowane dysponowanie środkami zgromadzonymi na wielu rachunkach oraz usprawnienie, kontrola i optymalizacja przepływów oraz redukcja kosztów odsetkowych. Efektywne zarządzanie płynnością (konsolidacja) odbywa się poprzez:

  • przekazanie całości salda
  • ustanowienie salda na przyszły dzień operacyjny
  • zarządzanie finansowaniem
  • zarządzanie wydatkami
Informacje dodatkowe

Każdego dnia roboczego, o określonej godzinie, automatycznie zostaną ustalone salda rachunków jednostek organizacyjnych Klienta (rachunków powiązanych) biorących udział w procesie konsolidacji, uwzględniające transakcje przeprowadzone w tym dniu, a następnie, w przypadku sald dodatnich, dokonane zostanie przeksięgowanie środków z rachunków powiązanych/współpracujących na rachunek podstawowy /główny/ Klienta, w wysokości i na warunkach określonych przez Klienta i ustalonych w umowie rachunku skonsolidowanego. Zarządzanie przepływami odbywa się na podstawie zdefiniowania następujących parametrów:

  • Udostępnienia finansowania na rachunku do kwoty wyznaczonego limitu realizowanego w ciężar innego rachunku.
  • Udostępnienia finansowania grupie rachunków do kwoty wskazanego limitu w ciężar innego rachunku.
  • Udostępnienie finansowania grupie rachunków gdzie kwotę limitu wyznacza suma sald rachunków, którym limit został przyznany

W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego salda ujemnego na którymkolwiek z rachunków współpracujących Klienta, w procesie konsolidacji następuje automatyczne przeksięgowanie środków z rachunku głównego Klienta na rachunki o saldzie ujemnym.

Dzięki automatycznemu procesowi zarządzania płynnością możliwe jest efektywne zarządzanie wynikiem odsetkowy.

Skumulowana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku głównym po procesie konsolidacji może służyć np. do otwarcia lokaty negocjowanej lub depozytu automatycznego przez Klienta.
Oprocentowanie rachunków biorących udział w konsolidacji jest określona w umowach o prowadzenie rachunków bieżących/pomocniczych Klienta.

Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Bankowych.