Korzyści związane z implementacją usługi u klienta:

  • Efektywne wykorzystanie środków w ramach grupy kapitałowej.
  • Możliwość włączenia do usługi rachunków w różnych walutach obcych.
  • Redukcja kosztów i maksymalizacja  przychodów odsetkowych związanych z bieżącą obsługą bankową.
Szczegóły oferty

Wielowalutowy Cash Pooling Odsetkowy (XCPO) polega na wirtualnej konsolidacji środków zgromadzonych na rachunkach uczestniczących w usłudze i zarządzaniu zgromadzoną kwotą przy wykorzystaniu korzyści skali. Rachunki mające zostać włączone do usługi Wielowalutowy Cash Pooling Odsetkowy (XCPO) mogą być prowadzone w różnych walutach tj. w walucie krajowej lub walutach obcych. Dopuszczalne są następujące waluty obce: USD, EUR, CHF, GBP. Przewalutowanie środków na walutę salda grupy odbywa się po kursie średnim NBP. 

Usługa przeznaczona jest dla podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej o rozbudowanej strukturze oddziałowej lub powiązanych ekonomicznie.

Poziom oprocentowania wyznaczany jest na podstawie wskaźników rynkowych oraz udziału środków w poszczególnych walutach obcych w ogólnym saldzie grupy. Wysokość opłat uzależniona jest m.in. od stopnia współpracy klienta z Bankiem. Zarówno oprocentowanie jak i opłaty ustalane są indywidualnie z klientem.