Korzyści związane z implementacją usługi u klienta:

  • Dodatkowa korzyść odsetkowa z tytułu lepszego oprocentowania skumulowanych nadwyżek finansowych.
  • Redukcja  kosztów odsetkowych.
  • Pełna informacja z procesu wirtualnej konsolidacji.
Szczegóły oferty

Wirtualny Rachunek skonsolidowany (WRS) polega na wirtualnej konsolidacji środków zgromadzonych na rachunkach uczestniczących w usłudze i zarządzaniu zgromadzoną kwotą przy wykorzystaniu korzyści skali. Rachunki przeznaczone do włączenia do usługi Wirtualny Rachunek skonsolidowany (WRS) powinny być prowadzone w jednej, uzgodnionej z Bankiem walucie. Istnieje możliwość wyboru waluty: PLN, USD, EUR, CHF, GBP.

Usługa dedykowana jest dla:

  1. Podmiotów gospodarczych o rozbudowanej strukturze organizacyjnej w postaci np. sieci oddziałów lub posiadających wiele regionów i filii. Wymienione jednostki nie są oddzielnymi podmiotami gospodarczymi.
  2. Sektora publicznego wraz z podległymi im jednostkami okołobudżetowymi.

Poziom oprocentowania wyznaczany jest codziennie na podstawie wskaźników rynkowych oraz wolumenu salda Grupy. Wysokość opłat uzależniona jest m.in. od stopnia współpracy klienta z Bankiem. Zarówno oprocentowanie jak i opłaty ustalane są indywidualnie z klientem.