1. Przejęcie przez bank otwierający akredytywę ryzyka niewypłacalności kupującego (akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę, a nie zleceniodawcy).
 2. Wzrost płynności finansowej - poprzez zdyskontowanie przez PKO Bank Polski należności z akredytywy dokumentowej.
  PKO Bank Polski oferuje swoim klientom - beneficjentom akredytyw - usługę dyskonta należności z akredytywy dokumentowej. Usługa ta polega na tym, że w przypadku złożenia przez beneficjenta prawidłowych dokumentów do akredytywy oraz w przypadku złożenia przez niego wniosku o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej obcej, bank może dokonać wypłaty środków pieniężnych przed terminem płatności ustalonym w akredytywie.
 3. W przypadku potwierdzenia akredytywy przez PKO Bank Polski - nasz Bank zobowiązuje się dokonać zapłaty kwoty akredytywy na rzecz beneficjenta, za dokumenty zgodne z warunkami akredytywy w przypadku, gdy bank otwierający akredytywę nie przekaże środków w terminie płatności.
 4. Ograniczenie ryzyka wycofania się kupującego z umowy. 
 5. Ograniczenie ryzyka kursowego. W przypadku, gdy akredytywa z odroczonym terminem płatności wyrażona jest w walucie innej niż waluta, w której eksporter prowadzi swoje rozliczenia, może on, w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego, zawrzeć z PKO Bankiem Polskim umowę terminowego kursu wymiany walut.
 6. Szybkość– obsługa transakcji przy wykorzystaniu systemu SWIFT.
 7. W przypadku Klientów PKO Banku Polskiego (beneficjentów akredytyw) korzystających z internetowego kanału komunikacji z PKO Bankiem Polskim TradeService, beneficjent ma możliwość, bez konieczności wizyty w siedzibie PKO Banku Polskiego:
  - komunikowania się z PKO Bankiem Polskim w zakresie dotyczącym obsługi akredytyw obcych (przekazywanie do PKO Banku Polskiego dyspozycji i otrzymywanie informacji z PKO Banku Polskiego,
  - generowania sprawozdań dotyczących akredytyw obcych danego Klienta.
Dla kogo?

Odbiorcami produktu są klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa  klienci sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

Przeznaczenie
Warunki otrzymania
Waluta
Termin realizacji
Zasady anulowania akredytywy
Realizacja akredytywy
Formularze dot. akredytywy dokumentowej obcej

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji i opłat bankowych, związanych z obsługą akredytywy dokumentowej obcej, mogą być indywidualnie ustalane z klientem.