• przejęcie ryzyka niewypłacalności kupującego przez bank dyskontujący - bank, dyskontując weksel bez regresu, rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń o zapłatę weksla od podawcy;
  • jednakowe lub podobne w szeregu krajach prawo wekslowe ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń z weksla.
Przeznaczenie

Refinansowanie przez Bank wierzytelności wekslowych.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Wniosek o udzielenie kredytu
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Waluta
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Wykorzystanie spłaconej kwoty kredytu

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty pobierane są jednorazowo, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP

Oprocentowanie

  1. Odsetki dyskontowe naliczane są według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym, będącej sumą odpowiedniej stawki referencyjnej i marży banku wyrażonej w punktach procentowych. 
  2. W przypadku dyskonta weksla wystawionego w walucie polskiej, stawką referencyjną jest stawka WIBOR, natomiast w przypadku dyskonta weksla wystawionego w walucie wymienialnej, stawka referencyjna odnoszona jest do stawki EURIBOR dla EUR lub do stawki LIBOR dla USD, CHF i GBP. 
  3. Odsetki pobierane są jednorazowo i z góry.