Przeznaczenie

Kredyt technologiczny udzielany jest przez bank kredytujący (PKO BP) na realizację inwestycji technologicznej, może być przeznaczony jedynie na wydatki kwalifikowane.

Kredyt technologiczny jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej przyznawanej przedsiębiorcy do wysokości i na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług
    albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia - to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług.

Udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5, 6 i 6a ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Dla kogo?
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Informacje dodatkowe
Karencja w spłacie kredytu

Opłaty i prowizje

Pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP

Oprocentowanie

Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej (określonej w umowie kredytu) powiększonej o marżę Banku wyrażoną w punktach procentowych.