1. Dysponowanie elastycznym źródłem finansowania wydatków - samorząd określa strukturę emisji, maksymalne terminy wykupu, okres karencji, możliwość rolowania zadłużenia.
  2. Niskie koszty emisji i atrakcyjne oprocentowanie - konkurencyjne do kredytów bankowych.
  3. Brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń.
  4. Swoboda w dysponowaniu środkami z emisji - maksymalnie uproszczone rozliczanie.
  5. Ze środków z emisji obligacji komunalnych, jednostka samorządu terytorialnego może sfinansować realizacje inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
Przeznaczenie

Finansowanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) jednostek samorządu terytorialnego oraz refinansowanie spłat dotychczasowego zadłużenia.

Limit transakcji
Zawarcie umowy
Warunki otrzymania
Informacje dodatkowe
Termin realizacji
Formy zabezpieczenia
Realizacja transakcji

Bank ma prawo do wynagrodzenia za wykonane zlecenie objęte umową organizacji emisji obligacji. Wypłata prowizji następuje jednorazowo lub proporcjonalnie do kwot emitowanych obligacji, na podstawie faktury wystawionej emitentowi przez bank.
Podstawą do wystawienia faktury jest wpłata na rachunek emitenta środków z tytułu objęcia przez bank pierwszej emitowanej serii obligacji.