Jak skorzystać z obligacji komunalnych?

 

1. Przeprowadzenie emisji obligacji jest możliwe po podjęciu uchwały emisyjnej przez Radę lub Sejmik oraz uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji.
Z uwagi na pandemię w określonych przypadkach opinia RIO nie jest konieczna.

2. PKO Bank Polski świadczy kompleksowe usługi związane z przeprowadzeniem emisji: pełni rolę agenta emisji, przygotowuje dokumentację emisyjną, zobowiązuje się do nabycia obligacji na rachunek własny oraz pełni rolę agenta płatniczego i rozlicza płatności z tytułu odsetek i wykupu obligacji.

Rola agenta emisji polega na weryfikacji dokumentacji emisyjnej oraz rejestracji obligacji w imieniu emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

3. Emisja obligacji może być przeprowadzona nawet w ciągu 2 tygodni od podjęcia uchwały przez Radę lub Sejmik, a środki mogą być pozyskane w ciągu kilku dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez samorząd.