Warunki dopłaty do odsetek

  • projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją FG POIR został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego
  • kredyt objęty gwarancją FG POIR stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR został wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego, a w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis udzielanych w związku z działaniami związanymi z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP - został wykorzystany zgodnie z celem kredytu określonym w umowie kredytu
  • nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień złożenia wniosku o dopłatę był w sytuacji regularnej.

Stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi:

  • dla kredytu objętego gwarancją FG POIR udzieloną do dnia 31 grudnia 2021 r. - 5%
  • dla kredytu objętego gwarancją FG POIR udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. - w pierwszym roku kredytowania objętym dopłatą - 8%, w kolejnych dwóch latach - 4%.

Wniosek o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu zabezpieczonego FG POIR należy złożyć w PKO BP SA. Z dopłat można skorzystać, jeśli kredyt został objęty gwarancją do dnia 31.12.2023 r.

PKO BP SA przyjmuje wnioski o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu zabezpieczonego FG POIR do dnia 31 grudnia 2027 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytu, w zależności o tego, który z tych terminów będzie wcześniejszy.