Cedentowi:

  • poprawia płynności finansową firmy,
  • zwiększa konkurencyjność firmy - w wyniku wcześniejszego uzyskania środków umożliwia odroczenie płatności za realizowane transakcje.

Dłużnikowi: w określonych przypadkach pozwala na optymalizację terminów spłaty kwoty wierzytelności.

Przeznaczenie

Nabywanie przez Bank wierzytelności pieniężnych, powstałych na rzecz cedenta przy realizacji zawartych przez niego umów.

Dla kogo?
Na czym polega usługa?
Spłata odsetek i prowizji
Formy zabezpieczenia

Prowizje i opłaty

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA w terminie wypłaty z tytułu nabytej wierzytelności lub w terminach określonych w umowie cesji wierzytelności.

 Oprocentowanie

Odsetki dyskontowe naliczane są według stopy dyskontowej nabywanej wierzytelności  odpowiadającej wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę Banku. Odsetki naliczane są i pobierane za okres od dnia następnego po nabyciu wierzytelności do dnia jej wymagalności.