• bezpieczeństwo inwestycji w przypadku zakupu polskich papierów skarbowych (Skarb Państwa gwarantuje zwrot pożyczki);
 • możliwość wykorzystania skarbowych papierów dłużnych jako zabezpieczenia różnych zobowiązań;
 • wysoka płynność zainwestowanych środków pieniężnych poprzez możliwość odsprzedaży papieru dłużnego przed terminem jego wykupu;

Uwaga:

 • nabywca dłużnych papierów wartościowych samodzielnie ocenia i ponosi ryzyko kredytowe emitenta papierów dłużnych;
 • PKO Bank Polski nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za zobowiązania emitenta papierów dłużnych, będących przedmiotem transakcji;
 • występuje możliwość niekorzystnej dla Klienta zmiany rynkowej ceny papierów dłużnych w momencie ich sprzedaży przez Klienta w ramach transakcji bezwarunkowej, dokonywanej przed terminem wykupu papierów wartościowych przez emitenta;

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków papierów wartościowych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Przeznaczenie

Inwestycje w skarbowe papiery dłużne stanowią ciekawą alternatywę dla Klientów pragnących lokować posiadane nadwyżki finansowe w instrumenty bezpieczne, tak jak w przypadku polskich obligacji i bonów skarbowych, i dające jednocześnie atrakcyjne stopy zwrotu.

Bony skarbowe to krótkoterminowe papiery wartościowe Skarbu Państwa sprzedawane z dyskontem. W dniu wykupu Klient otrzymuje wartość nominalną. Dochód nabywcy stanowi różnica między wartością nominalną a kosztem zakupu. Rentowność inwestycji obliczana jest zwyczajowo na bazie 360 dni (w przypadku transakcji bezwarunkowych), a więc w sposób korzystniejszy niż w przypadku lokat terminowych.

Bony skarbowe to instrumenty dyskontowe emitowane na okres od 1 tygodnia do 1 roku. Wartość nominalna jednego bonu to 10 000 PLN.

Obligacje skarbowe - to średnio- i długoterminowy dłużny papier wartościowy, emitowany przez Skarb Państwa. Kupony oprocentowane są według stopy stałej lub zmiennej. Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 PLN.

Rodzaje obligacji ze względu na oprocentowanie:

 • stałe, oparte o kupon płacony rocznie: obligacje pięcioletnie (PS), obligacje dziesięcioletnie (DS), obligacje dwudziestoletnie (WS),
 • oparte na dyskoncie: dwuletnie obligacje zerokuponowe (OK),
 • zmienne: obligacje dziesięcioletnie, oparte na rentowności 52-tyg. bonów skarbowych (DZ), obligacje dwunastoletnie, indeksowane wskaźnikiem inflacji powiększonym o stały kupon płacony rocznie (IZ), obligacje oparte na stawce WIBOR 6 miesięczny (WZ).

Papiery wartościowe rządu Stanów Zjednoczonych - stanowią zobowiązania skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych. Amerykański rynek skarbowych papierów dłużnych jest największy na świecie. Zobowiązania te dzieli się na trzy główne rodzaje:

 • bony skarbowe (Treasury bills - T-bills),
 • średnioterminowe obligacje skarbowe (Treasury notes - T-notes),
 • długoterminowe obligacje skarbowe (Treasury bonds - T-bonds).

Obligacje emitowane są na okresy dwuletnie, trzyletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie i trzydziestoletnie. Nominał amerykańskiej obligacji skarbowej wynosi 1 000 USD. Kupony płatne są co pół roku. Ceny dla obligacji amerykańskich podawane są w konwencji ułamkowej, gdzie minimalna jednostka jest równa 1/32 (lub 1/64) punktu procentowego wartości nominalnej. Amerykańskie bony skarbowe są instrumentami dyskontowymi o terminach zapadalności do 1 roku.

Papiery wartościowe Niemieckiego Rządu Federalnego - stanowią zobowiązania rządu niemieckiego. Niemiecki rynek skarbowych papierów dłużnych jest największy w Europie. Do najbardziej popularnych i najbardziej płynnych papierów skarbowych należą:

 • bony skarbowe (Bubills) - Unverzinsliche Schatzanweisungen,
 • obligacje dwuletnie (Schätze) - Bundesschätzungsweisungen,
 • obligacje pięcioletnie (Bobls) - Bundesobligationen.

Obligacje emitowane są na okresy dwuletnie, pięcioletnie oraz od 10 do 30 lat. Nominał niemieckich obligacji skarbowych to 0,01 EUR. Kupony płatne są raz do roku. Bony skarbowe są instrumentami dyskontowymi o nominale 0,01 EUR.

Euroobligacje Skarbu Państwa - emitowane przez Rząd Polski na okresy od 2 do 30 lat, stałokuponowe - kupon płatny raz lub dwa razy w roku w zależności od waluty.

Transakcje na rynku papierów dłużnych obejmują:

 • transakcje bezwarunkowe:
  - transakcje kupna, w ramach których Klient zobowiązuje się do kupna, a Bank do sprzedaży określonych dłużnych papierów wartościowych w zamian za ustaloną zapłatę,
  - transakcje sprzedaży, w ramach których Klient zobowiązuje się do sprzedaży, a Bank do zakupu określonych dłużnych papierów wartościowych w zamian za ustaloną zapłatę,
 • transakcje warunkowe:
  transakcje, zawarte w wykonaniu Umowy, w ramach których właściciel dłużnych papierów wartościowych zobowiązuje się do ich sprzedaży, a następnie ich odkupu po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w określonym późniejszym terminie.

Rozliczenie transakcji następuje w uzgodnionej pomiędzy stronami dacie waluty.

Dla kogo?
Limity
Warunki otrzymania
Zawarcie umowy

Informacja o rodzajach ryzyka:

Zawieranie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych jest obarczone szeregiem rodzajów ryzyka, w tym w szczególności:

 • ryzyko kredytowe i rozliczeniowe emitenta dłużnych papierów wartościowych: Klient, zawierając transakcje na rynku dłużnych papierów wartościowych, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe i rozliczeniowe leżące po stronie emitenta dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko wyceny zawartej transakcji w dniu rozliczenia: w dniu rozliczenia cena, po której zawarta jest transakcja, może odbiegać, również znacząco odbiegać, od aktualnych cen rynkowych, co może rodzić dla Klienta konieczność poniesienia kosztów, bądź być źródłem dochodów, związanych z rozliczeniem transakcji, i może mieć wpływ na ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez Klienta;
 • ryzyko wyceny zawartych transakcji w trakcie ich trwania: w trakcie trwania zawartych transakcji ceny rynkowe ulegają zmianie i mogą odbiegać, w tym znacząco odbiegać, od cen, po których zostały zawarte transakcje; może to powodować niekorzystną bądź korzystną dla Klienta zmianę wyceny zawartych transakcji;
 • ryzyko gwałtownej zmiany wyceny: wszelkie zmiany wyceny transakcji mogą następować gwałtownie, a ich skala może być znacząca;
 • ryzyko zmienności wyceny instrumentów finansowych:ewentualne zyski lub straty z transakcji mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu, w tym w szczególności:
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych stóp procentowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian poziomu rynkowych cen dłużnych papierów wartościowych,
  • zmian natychmiastowych i terminowych rynkowych kursów walutowych oraz ich wzajemnej relacji,
  • zmian innych cen rynkowych specyficznych dla danego rynku i rodzaju transakcji,
  • zmian wzajemnych relacji cen rynkowych,
  • różnic pomiędzy stawkami referencyjnymi przyjętymi dla danej transakcji a cenami rynkowymi,
  • występowania różnicy pomiędzy cenami kupna i cenami sprzedaży dla danego rodzaju transakcji na rynku finansowym oraz zmian tej różnicy;
  na zmianę cen instrumentów finansowych mogą mieć wpływ czynniki związane m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego;
 • ryzyko związane z reinwestycją płatności kuponowych: w przypadku kuponowych dłużnych papierów wartościowych występuje ryzyko braku możliwości reinwestowania otrzymanej płatności kuponowej według pierwotnie zakładanej rentowności inwestycji, co powoduje, iż faktycznie osiągnięta rentowność z papieru dłużnego trzymanego przez inwestora do daty wykupu będzie odbiegała od pierwotnie zakładanej;
 • ryzyko związane z zaciągnięciem przez Klienta zobowiązań finansowych: w związku z transakcjami na rynku dłużnych papierów wartościowych istnieje możliwość powstania po stronie Klienta zobowiązania finansowego, wynikającego z praw nabytych przez PKO Bank Polski w wyniku zawarcia przedmiotowej transakcji;
 • ryzyko powstania spekulacyjnego charakteru transakcji: aby transakcja miała charakter zabezpieczający musi być dopasowana zarówno pod względem kwot, jak i terminów rozliczenia, do otwartej pozycji walutowej, odsetkowej i płynnościowej Klienta; niedopasowanie w tym zakresie w momencie zawierania transakcji, lub też zmiany w pozycji walutowej, odsetkowej bądź płynnościowej Klienta, mogą powodować, iż zawarte transakcje będą miały częściowo lub całkowicie charakter spekulacyjny; zawieranie transakcji o charakterze spekulacyjnym może narażać Klienta na poniesienie istotnych strat;
 • ryzyko płynności rynku: Klient powinien brać pod uwagę ryzyko zmniejszenia lub braku płynności na danym rynku finansowym, co może skutkować mniej korzystną lub niekorzystną ceną dla transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych;
 • ryzyko wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku danych instrumentów finansowych: istnieje możliwość wystąpienia ograniczeń w dostępności rynku dłużnych papierów wartościowych, które mogą mieć wpływ na cenę transakcji; skutkiem przedmiotowych ograniczeń może być w szczególności brak zapewnienia przez PKO Bank Polski zawarcia i realizacji transakcji kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w dowolnie wybranym przez Klienta terminie;
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając transakcje rynku finansowego powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego;

Zastrzeżenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.