Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwóch prokurentów łącznie, pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Nazwiska osób pracujących w Oddziałach, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku dostępne są u pracowników poszczególnych Oddziałów.

Drukuj