Jak rozliczane są transakcje wykonane kartą?

Wszystkie transakcje płatnicze:

  • dokonane przy użyciu karty są uwzględniane na wyciągu z rachunku, do którego została wydana karta i obciążają rachunek klienta z datą ich dokonania.
  • obciążają rachunek klienta z datą ich dokonania.

W przypadku korzystania z funkcji wielowalutowej, kiedy dokonano podpięcia rachunków walutowych w EUR, GBP, USD, CHF, DKK, SEK albo NOK do karty, transakcje wykonane w tych walutach zostaną rozliczone automatycznie na tych rachunkach, bez kosztów przewalutowania. W przypadku braku środków na rachunku walutowych transakcja zostanie przewalutowana i rozliczona na rachunku głównym w PLN, z wyjątkiem sytuacji, w których transakcja jest realizowana bez blokady środków, wówczas nastąpi obciążenie konta walutowego.

W przypadku gdy klient nie korzysta z funkcji wielowalutowej albo transakcja płatnicza jest w walutach innych niż EUR, GBP, USD, CHF, DKK, SEK albo NOK:

  • Transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Visa, dokonane w walutach obcych są przeliczane przez organizację płatniczą Visa na walutę polską według kursów stosowanych w dniu dokonania transakcji. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Visa dostępne są tutaj
  • Transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych w ramach organizacji płatniczej Mastercard, dokonane w walutach obcych, dla których PKO Bank Polski:
    • prowadzi własną Tabelę kursów – są przeliczane na złote polskie według kursów sprzedaży pieniądza z dnia dokonania transakcji płatniczej,
    • nie prowadzi własnej Tabeli kursów – są przeliczane na walutę polską przez organizację płatniczą Mastercard według kursów stosowanych przez tę organizację w dniu dokonania transakcji. Kursy walutowe stosowane przez organizację płatniczą Mastercard dostępne są tutaj