CRS (z ang. Common Reporting Standard)

to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej.

W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS).

Nakłada ona od dnia 1 maja 2017 r. na polskie instytucje finansowe, w tym PKO Bank Polski obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

Grafika do linku Więcej

Informacja dla klientów z okresu przejściowego od 01.02.2016 r. do 30.04.2017 r.

Więcej

Informacja dla klienta indywidualnego (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

 • CRS (ang. Common Reporting Standard) to wytyczne opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (zwane dalej: „OECD”) dotyczące globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Ich celem jest nałożenie na instytucje finansowe danego państwa obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o rachunkach posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw. Zebrane informacje mają być okresowo przekazywane przez organy podatkowe danego państwa organom podatkowym państw, których rezydentami są ci posiadacze rachunków. Celem wdrożenia CRS jest przeciwdziałanie uchylaniu się od zapłaty podatku przez rezydentów podatkowych poszczególnych krajów, lokujących swoje oszczędności i inwestycje zagranicą.

 • W dniu 9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (zwana dalej: „Dyrektywą”). Na państwa członkowskie Unii Europejskiej nałożony został obowiązek implementacji postanowień Dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Ponadto 29 października 2014 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w ramach OECD (ang. Multilateral Competent Authority Agreement), na podstawie którego zobowiązała się do wdrożenia w Polsce CRS. Dotychczas, do wielostronnego porozumienia przystąpiło ponad 80 państw członkowskich OECD.

  W Polsce, postanowienia ww. Dyrektywy oraz wspomnianego wielostronnego porozumienia zostały zaimplementowane na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (zwanej dalej: „Ustawą”).

  Polskie instytucje finansowe, w tym PKO Bank Polski, mają obowiązek stosować procedury w zakresie identyfikacji Klientów i raportowania danych Klientów będących rezydentami podatkowymi innych państw do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

 • Na podstawie przepisów Ustawy, PKO Bank Polski zobowiązany jest przede wszystkim do pozyskania od Klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej dla celów CRS.

  Krajem rezydencji podatkowej jest kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

  Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.:

  • posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
  • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

  Natomiast warunki powstania rezydencji podatkowej w innych państwach określa ustawodawstwo krajowe tych państw. Ponadto przy uwzględnieniu rezydencji podatkowej należy uwzględniać również postanowienia odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej.

  Obowiązek uzyskania oświadczenia o statusie CRS dotyczy Klientów, którzy zawarli lub zawrą umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy w następujących okresach:

  • od 1 maja 2017 r.

  złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez tych Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w PKO Banku Polskim,

  • do 30 kwietnia 2017 r.

  w przypadku Klientów, którzy zawarli umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy do 30 kwietnia 2017 r., na PKO Banku Polskim ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Klientów na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorując zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków PKO Bank Polski ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, zwróci się do posiadacza rachunku finansowego z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje przekazanie informacji o tym rachunku finansowym do organu podatkowego.

  Niezależnie od złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, PKO Bank Polski zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia Klienta i w tym celu może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Wskazanie przez Klienta rezydencji podatkowej innej niż polska nakłada na PKO Bank Polski obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa  rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku.

  *Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których właściwą jest informacja dla Klienta indywidualnego.

Informacja dla klienta instytucjonalnego

 • CRS (ang. Common Reporting Standard) to wytyczne opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (zwane dalej: „OECD”) dotyczące globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Ich celem jest nałożenie na instytucje finansowe danego państwa obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o rachunkach posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw. Zebrane informacje mają być okresowo przekazywane przez organy podatkowe danego państwa organom podatkowym państw, których rezydentami są ci posiadacze rachunków. Celem wdrożenia CRS jest przeciwdziałanie uchylaniu się od zapłaty podatku przez rezydentów podatkowych poszczególnych krajów, lokujących swoje oszczędności i inwestycje zagranicą.
 • W dniu 9 grudnia 2014 roku przyjęta została Dyrektywa Rady nr 2014/107/UE zmieniająca Dyrektywę Rady z dnia 15 lutego 2011 roku nr 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (zwana dalej: „Dyrektywą”). Na państwa członkowskie Unii Europejskiej nałożony został obowiązek implementacji postanowień Dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Ponadto 29 października 2014 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w ramach OECD (ang. Multilateral Competent Authority Agreement), na podstawie którego zobowiązała się do wdrożenia w Polsce CRS. Dotychczas, do wielostronnego porozumienia przystąpiło ponad 80 państw członkowskich OECD.

  W Polsce, postanowienia ww. Dyrektywy oraz wspomnianego wielostronnego porozumienia zostały zaimplementowane na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (zwanej dalej: „Ustawą”).

  Polskie instytucje finansowe, w tym PKO Bank Polski, mają obowiązek stosować procedury w zakresie identyfikacji Klientów i raportowania danych Klientów będących rezydentami podatkowymi innych państw do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Klienta (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

 • Ustawa nakłada na PKO Bank Polski obowiązek identyfikowania rachunków podlegających raportowaniu (np. rachunku bieżącego, rachunku depozytu automatycznego, rachunku lokaty, rachunku karty kredytowej), poprzez identyfikację czy rachunki finansowe w rozumieniu CRS prowadzone przez PKO Bank Polski znajdują się w posiadaniu co najmniej jednej osoby raportowanej.

  W odniesieniu do Klientów instytucjonalnych, osobą raportowaną jest podmiot będący rezydentem podatkowym w państwie innym niż Polska na podstawie prawa podatkowego tego państwa, z wyłączeniem:

  1. spółki kapitałowej, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
  2. spółki będąca podmiotem powiązanym, w rozumieniu Ustawy, ze spółką określoną w lit. a,
  3. podmiotu rządowego,
  4. organizacji międzynarodowej,
  5. banku centralnego,
  6. instytucji finansowej.

  W odniesieniu do podmiotów takich jak spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub podobnych porozumień prawnych, niemających rezydencji do celów podatkowych traktuje się je jako rezydentów w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu tego podmiotu.

  Pasywnym niefinansowym podmiotem podlegającym raportowaniu jest podmiot niebędący instytucją finansową, którego dochody brutto mają w przeważającej mierze charakter pasywny (dochody z oszczędności i inwestycji), który jednocześnie nie zalicza się do żadnej innej kategorii wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, który jest kontrolowany przez co najmniej jedną osobę fizyczną (beneficjenta rzeczywistego) posiadającą rezydencję podatkową w kraju innym niż Polska.

  Obowiązek uzyskania oświadczenia o statusie CRS dotyczy Klientów, którzy zawarli lub zawrą umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy w rozumieniu CRS w następujących okresach:

  • od 1 maja 2017 r.

  złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez tych Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w PKO Banku Polskim,

  • do 30 kwietnia 2017 r.

  w przypadku Klientów, którzy zawarli umowy z PKO Bankiem Polskim o rachunek finansowy w rozumieniu CRS do 30 kwietnia 2017 r., na PKO Banku Polskim ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Klientów na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorując zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków PKO Bank Polski ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, zwróci się do posiadacza rachunku finansowego z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje przekazanie informacji o tym rachunku finansowym do organu podatkowego.

  Niezależnie od złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, PKO Bank Polski zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia Klienta i w tym celu może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Wskazanie przez Klienta rezydencji podatkowej innej niż polska lub statusu pasywnego podmiotu niefinansowego z co najmniej jednym beneficjentem rzeczywistym mającym rezydencję podatkową inną niż polska nakłada na PKO Bank Polski obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Klienta lub jego beneficjenta rzeczywistego (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku oraz inne dane wymagane przepisami prawa.

  W przypadku pasywnych podmiotów niefinansowych, obowiązki sprawozdawcze obejmują także przekazywanie do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego danych tego beneficjenta. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, państwo lub państwa rezydencji, numer identyfikacji podatkowej, data i miejsce urodzenia beneficjenta rzeczywistego.

  *Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których właściwą jest informacja dla Klienta indywidualnego.