FATCA

Informacja na temat zgodności PKO Banku Polskiego SA z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, PKO Bank Polski SA został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

 • Nazwa: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BP SA
 • Model: IGA 1A
 • Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): WPIM0Q.00000.LE.616
 • Status FATCA: REPORTING MODEL 1 FFI
Grafika do linku

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, prosimy o kontakt z jednostką biznesową PKO Banku Polskiego SA, z którą Państwo współpracują.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące FATCA, także blokady i odblokowania rachunków

 • FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to amerykańskie ustawodawstwo dotyczące identyfikacji obywateli oraz rezydentów podatkowych USA. Jego wynikiem jest szereg umów bilateralnych pomiędzy USA a innymi państwami, z których jedna została podpisana przez rząd RP i USA 7 października 2014 roku (umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz ustawodawstwa FATCA [umowa FATCA]). Nakłada ona na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych i przekazywania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub do upoważnionych przez niego organów informacji na temat tych rachunków, które w dalszej kolejności są przekazywane do amerykańskich organów podatkowych.
 • Rachunek finansowy w rozumieniu FATCA to w szczególności wszelkie rachunki depozytowe i powiernicze, rachunki na których rejestrowane są instrumenty finansowe lub jednostki i certyfikaty w funduszach inwestycyjnych, a także prowadzony dla pieniężnej umowy ubezpieczenia.
 • Klient istniejący to Klient posiadający w Banku rachunek FATCA na dzień 30 czerwca 2014 r.
 • Klient nowy to Klient otwierający rachunek FATCA po 30 czerwca 2014 r., dla którego:
  • Bank nie prowadził żadnych produktów do dnia 30 czerwca 2014 r. (Klient, który nie był Klientem Banku) albo
  • Bank nie prowadził rachunków FATCA na dzień 30 czerwca 2014 r. (Klient, który był Klientem Banku).
 • Nie. Ma to związek z istnieniem tzw. okresu przejściowego (spowodowanego przedłużającym się procesem legislacyjnym i opóźnionym wejściem w życie przepisów krajowych wdrażających Umowę FATCA).

  Klienci, którzy otworzyli swoje pierwsze rachunki FATCA w tym okresie, a saldo rachunku przekroczyło na dzień 1 grudnia 2015 roku wskazane w ustawie limity (klienci indywidualni wg. FATCA – 50 tys. USD z wyłączeniem rachunków powierniczych i maklerskich; klienci instytucjonalni wg FATCA – brak limitu), traktowani są jak klienci nowi w rozumieniu FATCA zobligowani są/byli do złożenia stosowanego oświadczenia o statusie FATCA.

  Niewypełnienie przez Klienta tego obowiązku do 1 grudnia 2016 roku skutkuje dokonaniem blokady środków na rachunkach finansowych.
 • Obowiązek Banku do dokonania blokady rachunków finansowych wynika wprost z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

 • Skutkiem blokady rachunków finansowych jest brak możliwości  dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach, w tym w szczególności dokonywania: wypłat gotówkowych w oddziałach Banku i agencjach, przelewów w oddziałach Banku oraz kanałach zdalnych, realizację zleceń stałych (w tym do ZUS i urzędu skarbowego), jak również spłaty rat kredytów i pobrania opłat lub składek za ubezpieczenie, jeżeli takie płatności dokonywane byłyby z tego rachunku. W przypadku, gdy z rachunku finansowego pobierana jest opłata lub składka za ubezpieczenie, blokada rachunku finansowego może również skutkować wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej.
 • Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,  złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Oświadczenia FATCA  jest  niezbędne do zdjęcia blokady rachunków.

  Zdjęcie blokady nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od daty wpływu takiego Oświadczenia do Banku. Mając na uwadze wspólne relacje Bank dołoży wszelkich starań, aby odbyło się to w możliwie najkrótszym czasie.
 • Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w ciągu 3 dni roboczych po 1 grudnia 2016 r. na rachunki finansowe otwarte między 1 lipca 2014r. a 1 grudnia 2015 r., których posiadacz nie złożył wymaganego oświadczenia, jest nakładana blokada uniemożliwiająca dysponowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku. Blokada zostanie zdjęta z rachunku w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia do Banku prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia FATCA.
 • Nie, na rachunek objęty blokadą FATCA, można dokonywać uznań i wpłat  (operacji zwiększenia salda rachunku). Brak jest możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku, w szczególności dokonywania transakcji obciążeniowych (wypłat i przelewów).
 • Tak, blokada rachunku finansowego nie jest okolicznością, która uzasadniałaby zaniechanie wykonywanie zobowiązań kredytowych posiadacza rachunku bankowego objętego blokadą. Blokada rachunku jest okolicznością, za której wystąpienie odpowiedzialność ponosi posiadacz rachunku, a zatem niewykonanie obowiązku złożenia oświadczenia nie stanowi podstawy do zwolnienia Klienta z odpowiedzialności za opóźnienia w spłacie, w tym również w zakresie zaraportowania opóźnienia do Biura Informacji Kredytowej.
 • Tak, wszelkie dyspozycje Klienta związane z dysponowaniem rachunku ulegają zawieszeniu. Konsekwencje nieuregulowania płatności u podmiotów trzecich może narazić Klienta na dodatkowe koszty, odsetki czy inne konsekwencje np. wypowiedzenie umowy przez kontrahenta.
 • Tak, zajęcia egzekucyjne nie mieszczą się w pojęciu dysponowania środkami przez Klienta czy Bank. Przepisy o egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego mają charakter przepisu szczególnego (szczegółowego) i zostaną zrealizowane.
 • Tak, w przypadku gdy Klient dokonał płatności karta przed dokonaniem blokady rachunku przez Bank, Bank ma obowiązek obciążyć taki rachunek, mimo blokady. Operacja ta to jedynie techniczna realizacja transakcji dokonanej w momencie, w którym Klient miał pełne uprawnienia (nieograniczone blokadą) do dysponowania środkami zgromadzonymi na swoim rachunku.
 • Nie, termin złożenia zlecenia nie wpływa na zakres obowiązków Banku. Blokada uniemożliwia dysponowanie i korzystanie ze zgromadzonych środków przez Klienta, w tym również realizację złożonych przez Klienta zleceń stałych lub poleceń zapłaty.
 • Jeśli przynajmniej jeden ze współposiadaczy rachunku jest Klientem nowymi według FATCA, wtedy wymagane jest złożenie oświadczenia przez wszystkich współposiadaczy, których dotychczas takiego oświadczenia nie złożyli.
 • Nie, blokadą objęta jest całość środków zgromadzonych na rachunku. Każdy ze współposiadaczy rachunku jest uprawniony do dysponowania bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz dokonywania samodzielnie wszelkich czynności wynikających z umowy rachunku. Bank nie ma możliwości rozstrzygnąć jaka część środków jest własnością danego współposiadacza.
 • Klienci mogą pozyskać formularz oświadczenia w dowolnym oddziale Banku lub pobrać bezpośrednio z plików do pobrania poniżej.

  Klienci PKO TFI SA mogą pobrać formularz także pod adresem: https://www.pkotfi.pl/fatca-podstawowe-informacje/

 • Klienci Banku oświadczenie mogą złożyć w dowolnym oddziale Banku lub przesłać na adres korespondencyjny Banku:

  PKO Bank Polski SA
  Centrum Operacji
  Biuro Operacji w Poznaniu
  Wolności 3
  60-914 Poznań

  Klienci Biura Maklerskiego mogą złożyć oświadczenie w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego lub przesłać na adres korespondencyjny Biura Maklerskiego:

  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
  ul. Puławska 15
  02-515 Warszawa

  Formularz oświadczenia dostępny również za pośrednictwem aplikacji SUPERMAKLER (przypominamy, że niezbędne jest uzupełnienie/aktualizacja danych osobowych Klienta), za pośrednictwem której jest również możliwość jego złożenia.

  Klienci PKO TFI S.A. mogą oświadczenie złożyć także za pośrednictwem:

  • telefonu pod numerem 22 358 56 56 lub pod numerem infolinii 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem telefonu,
  • serwisu internetowego dostępnego na stronie pl (zakładka Ustawienia/Dane osobowe) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem Internetu,
  • najbliższej placówki dystrybutora oferującego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (lista POK dostępna jest tutaj: http://www.pkotfi.pl/placowki/),
  • poczty tradycyjnej poprzez odesłanie wypełnionego Oświadczenia o statusie FATCA na adres korespondencyjny PKO BP Finat sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.