MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) – obowiązki informowania organów podatkowych przez Bank o schematach podatkowych klientów i kontrahentów

Obowiązki MDR zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193).

Ordynacja podatkowa została znowelizowana w związku z implementacją do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r.

Obowiązki raportowania schematów podatkowych MDR są wykonywane przez Bank począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 lipca 2020r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych - na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1106) wprowadzono m.in.:

 1. obowiązek ponownego raportowania schematów podatkowych transgranicznych, dla których pierwszej czynności dokonano po 25 czerwca 2018r.,
 2. obowiązek retrospektywnego przekazania przez Bank w roli wspomagającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, którego pierwsza czynność związana z wdrożeniem nastąpiła w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dotychczas obowiązek raportowania retrospektywnego dotyczył wyłącznie promotorów i korzystających.

Aby prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie MDR, Bank może się indywidualnie kontaktować z klientami i kontrahentami, aby poinformować o wypełnieniu obowiązków lub uzyskać dodatkowe informacje.

Przepisy wymagają dochowania należytej staranności nie tylko w relacji z organami podatkowymi, lecz również z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję. Regulacje dotyczą stron uczestniczących w transakcjach, w ich przygotowaniu, wdrożeniu oraz wsparciu.

Pełna treść Ordynacji podatkowej, w której znajdują się przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (Dział III Rozdział 11a Ustawy) dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001325/U/D20201325Lj.pdf 

Nowelizacja przepisów obowiązująca od 1 lipca 2020r. wprowadzająca m.in. obowiązek ponownego raportowania dla niektórych schematów podatkowych dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/O/D20201106.pdf 

Ministerstwo Finansów opublikowało także Objaśnienia podatkowe „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”, które dostępne są pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/

 

FAQ – Często zadawane pytania wraz z odpowiedziami z zakresu raportowania MDR

 • Raportowanie schematów podatkowych to ustawowy obowiązek informowania organów administracji podatkowej o schematach podatkowych, nałożony na bank oraz innych podatników od dnia 1 stycznia 2019 r.
 • Obowiązek raportowania schematów podatkowych nakładają przepisy Działu III Rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).
 • Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych weszły z życie 1 stycznia 2019 r.

  Dodatkowo w określonych przypadkach obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy zdarzeń po dniu 25 czerwca 2018 r. (schematy podatkowe transgraniczne) lub po dniu 1 listopada 2018 r. (schematy podatkowe inne niż transgraniczne), jeżeli pierwsza czynność związana z wdrażaniem tego schematu podatkowego (rozpoczęciem procesu wdrożenia) dokonana została po tych datach granicznych.

 • Celem raportowania schematów podatkowych jest pozyskiwanie przez administrację skarbową informacji o zdarzeniach i transakcjach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej lub naruszenia innych przepisów podatkowych.

  Raportowane przez podatników informacje służą również celom statystycznym oraz mają być wykorzystywane przez organy podatkowe do poprawy jakości systemu podatkowego.

 • Transakcje, które spełniają ustawowe przesłanki uznania za schemat podatkowy, mogą być raportowane zarówno przez bank, jak i jego klientów. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych, bank każdorazowo poinformuje klienta w przypadku identyfikacji transakcji będącej schematem podatkowym.
 • Raportowaniu podlegają schematy stanowiące agresywną optymalizację podatkową oraz schematy podatkowe, które nie stanowią formy unikania opodatkowania, ale spełniają przesłanki wynikające z Ustawy.
 • W przypadku, gdy w zakresie współpracy z bankiem klient zidentyfikuje transakcję będącą schematem podatkowym, powinien niezwłocznie przekazać taką informację pracownikowi banku.
 • Tak, w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, w szczególności w przypadku schematów podatkowych, w których bank pełni rolę promotora lub wspomagającego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, bank może zwracać się do klientów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub złożenie dodatkowych dokumentów i oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Klient powinien przekazać je w terminie wskazanym przez bank.
 • Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym wynika wprost z przepisów Działu III Rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa i jest obowiązkiem sprawozdawczym.

  Przekazanie informacji o schemacie podatkowym nie powinno rodzić negatywnych konsekwencji dla podatnika. Zaraportowanie schematu podatkowego nie wyklucza jednak, że zostanie on w przyszłości zakwestionowany przez organ podatkowy.

 • Bank jako promotor będzie każdorazowo informował klienta o przekazaniu informacji o tym schemacie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Wyłącznie w przypadku schematu podatkowego innego niż standaryzowany, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, informacja o schemacie przekazana będzie z danymi klienta wyłącznie w sytuacji, gdy zwolni on bank z zachowania tajemnicy bankowej (zawodowej). W przeciwnym wypadku bank przekaże do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie informację o liczbie podmiotów, którym udostępnił taki schemat.

 • NSP to Numer Schematu Podatkowego nadawany i ujęty w rejestrze prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Przy stosowaniu przepisów MDR bank jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, czyli prawnie chronionej tajemnicy określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie: Prawo bankowe, o obrocie instrumentami finansowymi, o doradztwie podatkowym, o radcach prawnych, Prawo o adwokaturze, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.