1. DEFINICJE

BANK, MY, -MY W ODPOWIEDNICH FORMACH - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł

DANE KONTAKTOWE 

infolinia (czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu): 800 302 302

infolinia Korporacje i Samorządy (czynna pn-pt 8-18): 801 363 636

formularz kontaktowy: https://www.pkobp.pl/napisz-do-nas/                                 https://www.pkobp.pl/napisz-do-nas-klient-biznesowy/

KOMUNIKAT - informacja udostępniona Użytkownikowi przez Bank w placówce, na Stronie internetowej, w Serwisie internetowym, w aplikacji mobilnej, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną lub aktualności

UŻYTKOWNIK - osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej 

SERWIS INTERNETOWY - element usługi bankowości elektronicznej udostępnianej przez nas, umożliwiający obsługę produktów i usług dla Użytkownika w naszym Banku przez Internet

STRONA INTERNETOWA - nasza strona internetowa dostępna pod adresem www.pkobp.pl

2. OKREŚLENIE ZASAD KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ 

są to usługi świadczone na odległość drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej poprzez przekaz danych na Twoje żądanie. W szczególności jest to:

 • składanie oświadczeń, w tym składanie wniosków i zawieranie umów
 • wypełnianie formularza kontaktowego (np. zamawianie wideorozmowy, zgłaszanie reklamacji)
 • zapis na newsletter

inne usługi o charakterze informacyjnym

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ

 • z materiałów dostępnych na naszej Stronie internetowej możesz korzystać wyłącznie na własny użytek
 • ze Strony internetowej możesz korzystać wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej
 • Strona internetowa stanowi przedmiot praw własności intelektualnej Banku, w związku z czym jesteś zobowiązany do nienaruszania przedmiotowych praw
 • żadna część informacji zawartych na Stronie internetowej nie może być wykorzystywana przez Ciebie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody
 • za pośrednictwem Strony internetowej możesz przejść do Serwisu internetowego, a następnie zalogować się do niego używając indywidualnych danych uwierzytelniających
 • Strona internetowa używa plików cookies, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności
 • korzystając ze Strony internetowej nie możesz:
  • dostarczać treści o charakterze bezprawnym
  • korzystać z naszej Strony internetowej w sposób naruszający prawa innych osób
  • wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie naszej Strony internetowej; dotyczy to również przesyłania plików zainfekowanych wirusami
  • podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę naszej Strony internetowej
  • blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez nas
  • uzyskiwać ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób
  • zakłócać działania Strony internetowej w jakikolwiek inny sposób

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • do korzystania z naszej Strony internetowej potrzebny jest dostęp do Internetu
 • w celu sprawnej obsługi Strony należy korzystać z jak najnowszej wersji przeglądarki typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, które umożliwiają korzystanie z plików cookies, Java Script, i SSL
 • podczas korzystania ze Strony internetowej zalecamy posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego
 • informacje dotyczące korzystania z Serwisu internetowego, a także Strony internetowej znajdziesz tu:

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/wymagania-techniczne-ipko/

CO MOŻE ZAWIERAĆ STRONA INTERNETOWA

treści należące do nas (są to m.in. dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio i video) oraz linki lub odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas.

REKLAMACJE

 • wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony internetowej możesz kierować:

  - w formie pisemnej – osobiście w placówce albo przesyłką pocztową

  - ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w placówce

  - elektronicznie –  w Serwisie internetowym lub na Stronie internetowej.

  Aktualne numery telefonów i adresy, pod które możesz składać reklamacje podane są na Stronie internetowej oraz w placówkach

  • rozpatrujemy reklamację niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni poinformujemy Ciebie o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Użytkownika– osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
  • w przypadku Użytkownika innego niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji
  • do zachowania przez nas powyższych terminów wystarczy, że wyślemy do Ciebie odpowiedź przed ich upływem
  • odpowiedź na reklamacje wyślemy do Ciebie w formie papierowej albo, o ile złożyłeś taki wniosek, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną lub w uzgodnionej formie w przypadku Użytkownika nie będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  • masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem
  • podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów w przypadku osób fizycznych są:
   • w przypadku konsumentów - Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, działający zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.zbp.pl
   • zarówno w przypadku konsumentów, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego
  • jako Użytkownik masz także prawo do odwołania się od naszej decyzji w przedmiocie Twojej reklamacji do Rzecznika Klienta Biuro Rzecznika Klienta, PKO BANK POLSKI KANCELARIA, 22-411 Zamość, ul. Partyzantów 15
  • jeśli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • jeśli jesteś konsumentem, masz również możliwość zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów
  niezależnie od opisanego wyżej postepowania reklamacyjnego, w każdym czasie przysługuje Tobie prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • dodatkowe informacje dotyczące świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w zakresie usług bankowości elektronicznej i usług bankowości telefonicznej znajdziesz m.in. w Szczegółowych warunkach świadczenia usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej oraz składania oświadczeń w PKO Banku Polskim SA
 • dodatkowe informacje dotyczące świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi konkretnych produktów przez Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców regulują dodatkowo odrębne regulaminy
 • w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, napraw technicznych lub przywrócenia poprawności funkcjonowania usługi możliwe jest wyłączenie lub ograniczenie dostępu do Strony internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia; informacja o wyłączeniu lub ograniczeniu dostępu zostanie przekazana w Komunikacie
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie internetowej
 • więcej informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną znajdziesz w zakładkach dotyczących bezpieczeństwa:

https://www.pkobp.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/ 
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/bezpieczenstwo-bankowosci-elektronicznej/ 
https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko-biznes/bezpieczna-obsluga/

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.