Grupa PKO Banku Polskiego oraz PKO Bank Polski po raz drugi prezentują Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

[GRI 102-1, 102-51] Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi odrębną część Sprawozdania Zarządu z działalności, a po raz pierwszy zostało opublikowane za 2018 rok. [GRI 102-50] Oświadczenie prezentuje działalność grupy za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. [GRI 102-52] Grupa publikuje oświadczenia w cyklu rocznym. [GRI 102-54] Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie ze Standardami GRI (GRI Standards: opcja „core”) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego określonymi w przepisach ustawy o rachunkowości. Kryteria podmiotu zobligowanego do sporządzania Oświadczenia spełnia zarówno Grupa Kapitałowa Banku, jak też podmiot dominujący, jakim jest PKO Bank Polski. W Oświadczeniu poszczególne kwestie zostały przedstawione w ujęciu grupy z wyszczególnieniem banku. [GRI 102-10, 102-49] W oświadczeniu za 2019 rok nastąpiła zmiana zastosowanego standardu raportowania z krajowego Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) na międzynarodowy GRI Standards.

[GRI 102-56] Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za 2019 rok nie jest poddawane audytowi zewnętrznemu. [GRI 102-48] Oświadczenie nie zawiera korekt informacji z poprzednich raportów. [GRI 102-42, 102-46] Przygotowanie Oświadczenia zostało poprzedzone badaniem istotności zagadnień określonych w ustawie o rachunkowości. Badanie istotności, przeprowadzone na jesieni 2019 roku, polegało w pierwszym kroku na przeglądzie zdefiniowanych dotychczas grup interesariuszy Grupy Kapitałowej Banku (w tym banku) oraz obszarów wzajemnego oddziaływania podmiotów grupy i otoczenia. [GRI 102-40, 102-47] Identyfikujemy następujące istotne grupy interesariuszy i kluczowe zagadnienia niefinansowe:

Istotne grupy interesariuszyKluczowe zagadnienia niefinansowe
AkcjonariuszeZarządcze: Etyka, Polityka informacyjna, System kontroli wewnętrznej
KlienciŚrodowiskowe: Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa
Otoczenie społeczne, w tym społeczności lokalneSpołeczne: Bezpieczeństwo produktów i konsumentów, Komunikacja marketingowa, Ochrona prywatności, Przeciwdziałanie korupcji, Prawa człowieka, Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne, Współpraca z podmiotami publicznymi, Relacje z podwykonawcami i dostawcami
PracownicyPracownicze: Zatrudnienie, wynagrodzenia i różnorodność, Relacje ze stroną pracowniczą, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozwój i edukacja

W drugim kroku dokonano analizy zakresu zarządzania obszarami objętymi Oświadczeniem oraz przeglądu istniejących polityk w banku i we wszystkich podmiotach zależnych banku. W badaniu istotności wykorzystano następujące narzędzia:

  • przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z przedstawicielami komórek organizacyjnych centrali w poszczególnych obszarach,
  • analiza bazy danych notatek ze spotkań z inwestorami pod kątem podnoszenia ważnych dla nich zagadnień społecznych i środowiskowych,
  • skierowanie do podmiotów zależnych zapytań uzupełniających posiadaną wiedzę,
  • przegląd przepisów wewnętrznych banku i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Badanie istotności wykazało, że we wszystkich obszarach objętych Oświadczeniem, bank i większość podmiotów zależnych posiada odpowiednie polityki, a ryzyka uznane za kluczowe były identyfikowane już wcześniej w procesie zarządzania ryzykiem. Tam, gdzie takie polityki są w przygotowaniu, wyraźnie to wskazaliśmy. W prezentacji zagadnień w Oświadczeniu utrzymaliśmy zasadę, że informacje podawane są we właściwym kontekście w celu ułatwienia ich zrozumienia (m.in. opis ryzyk identyfikowanych w grupie umieściliśmy w odpowiednich rozdziałach dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i środowiskowych). Przy opisie zwracaliśmy uwagę na zasadę „comply or explain” (zastosuj się lub wyjaśnij): informacje o braku pełnej koordynacji wybranych polityk na poziomie grupy opatrzyliśmy wyjaśnieniem.

Drukuj