Grupa PKO Banku Polskiego oraz PKO Bank Polski po raz trzeci prezentują Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

[GRI 102-1] Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi odrębną część Sprawozdania Zarządu z działalności. [GRI 102-51] Ostatnie oświadczenie zostało sporządzone za 2019 rok. [GRI 102-50, 102-52] Oświadczenie prezentuje działalność grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i jest publikowane w cyklu rocznym. [GRI 102-54] Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie ze Standardami GRI (GRI Standards: opcja „core”) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego określonymi w przepisach ustawy o rachunkowości. Kryteria podmiotu zobligowanego do sporządzania Oświadczenia spełnia zarówno Grupa Kapitałowa Banku, jak też podmiot dominujący, jakim jest PKO Bank Polski. W Oświadczeniu poszczególne kwestie zostały przedstawione w ujęciu grupy z wyszczególnieniem banku. [GRI 102-10, 102-49] W oświadczeniu za 2020 rok nie ma znaczących zmian w raportowaniu organizacji i jej łańcuchów dostaw, ani innych zmian w sposobie raportowania.

[GRI 102-56] Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok nie jest poddawane audytowi zewnętrznemu. [GRI 102-48] Nie zawiera korekt informacji z poprzednich raportów, za wyjątkiem przeliczenia roku bazowego w szacunku emisji gazów cieplarnianych w wyniku dostępności dokładniejszych danych dla niektórych lokalizacji. [GRI 102-42, 102-46] Przygotowanie Oświadczenia zostało poprzedzone badaniem istotności zagadnień określonych w ustawie o rachunkowości. Badanie istotności, przeprowadzone na jesieni 2020 roku, polegało w pierwszym kroku na przeglądzie zdefiniowanych dotychczas grup interesariuszy Grupy Kapitałowej Banku (w tym banku) oraz obszarów wzajemnego oddziaływania podmiotów grupy i otoczenia. [GRI 102-40, 102-47] Identyfikujemy następujące istotne grupy interesariuszy i kluczowe zagadnienia niefinansowe:

Istotne grupy interesariuszyKluczowe zagadnienia niefinansowe
ŚrodowiskoweSpołeczne i pracowniczeZarządcze
Klienci, Pracownicy, Otoczenie społeczne,
w tym społeczności lokalne, Akcjonariusze
Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowaWpływ na otoczenie społeczne, Prawa człowieka, Relacje z podwykonawcami i dostawcami, Relacje z pracownikamiRelacje z klientami, Etyka, Bezpieczeństwo produktów i klientów, Ochrona prywatności, Przeciwdziałanie korupcji, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W drugim kroku dokonano analizy zakresu zarządzania obszarami objętymi Oświadczeniem oraz przeglądu istniejących polityk w banku i w podmiotach zależnych banku. W badaniu istotności wykorzystano następujące narzędzia:

  • przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z przedstawicielami komórek organizacyjnych centrali,
  • analizy kontaktów z agencjami ratingowymi ESG i innymi interesariuszami,
  • badania opinii interesariuszy w zakresie istotności zagadnień dla wizerunku firmy,
  • skierowanie do podmiotów zależnych zapytań uzupełniających posiadaną wiedzę,
  • przegląd przepisów wewnętrznych banku i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Badanie istotności wykazało, że we wszystkich obszarach objętych Oświadczeniem, bank i większość podmiotów zależnych posiada odpowiednie polityki, a ryzyka uznane za kluczowe były identyfikowane już wcześniej w procesie zarządzania ryzykiem. Tam, gdzie takie polityki są w przygotowaniu, wyraźnie to wskazaliśmy. W prezentacji zagadnień w Oświadczeniu utrzymaliśmy zasadę, że informacje podawane są we właściwym kontekście w celu ułatwienia ich zrozumienia (m.in. opis ryzyk zidentyfikowanych w grupie umieściliśmy w odpowiednich rozdziałach dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i środowiskowych). Przy opisach zwracaliśmy uwagę na zasadę „comply or explain” (stosuj lub wyjaśnij): informacje o braku pełnej koordynacji wybranych polityk na poziomie grupy opatrzyliśmy wyjaśnieniem.

[GRI 102-44] Bank zaobserwował większe zainteresowanie inwestorów kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego w porównaniu z 2019 rokiem. Pytania najczęściej dotyczyły działań banku na rzecz wspierania interesariuszy w walce z epidemią, szczególnie w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania banku, bezpieczeństwa klientów i pracowników oraz zaangażowania w inicjatywy społeczne. Inwestorów interesowały także informacje o podejściu banku do finansowania branż wysokoemisyjnych i sektora wydobywczego, polityki różnorodności kadry zarządzającej i kryteriów zrównoważonego rozwoju. Udział banku w międzynarodowych ujawnieniach takich jak CDP Disclosure Insight Action czy Coal Policy Tool został pozytywnie oceniony przez inwestorów. W odpowiedzi na rosnące znaczenie zagadnień ESG w relacjach z inwestorami, bank uruchomił nowy serwis ESG na stronie Relacji Inwestorskich.

Drukuj