2023-05-23 11:40

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. na 21 czerwca 2023 r.

2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zwołanego na 21 czerwca 2023 r.

3. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok

8. Uchwała w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym

9. Uchwała w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku

10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok

11. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok

12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok

13. Uchwała w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania

14. Uchwała w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

16. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

17. Uchwała w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

18. Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

19. Oceny Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.:

20. Formularze i pełnomocnictwa