W jakim celu stworzyliśmy słowniczek?

Ustawa o usługach płatniczych wprowadziła standaryzację nazw w zakresie najważniejszych świadczeń powiązanych z rachunkami płatniczymi. W przepisach definiowane są pojęcia stosowane w ramach użytkowania m.in. kont osobistych, kart debetowych i kredytowych. W słowniczku tłumaczymy czym są te usługi, jak je rozumiemy i jakich synonimów używamy na naszej stronie internetowej.

Wykaz pojęć w słowniczku

Pojęcia z ustawy

Jakie nazwy dodatkowo stosujemy?

Definicje wprowadzone ustawą o usługach płatniczych

Wyjaśnienie

kredyt w rachunku płatniczym

limit odnawialny

kredyt odnawialny

limit kredytowy

Umowa o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który kredytodawca udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta

Określona kwota dodatkowych pieniędzy na koncie osobistym (przyznawana na podstawie umowy zawieranej na 12 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia). W ramach kredytu każdy wpływ na konto zmniejsza potencjalne zadłużenie, co pozwala na skorzystanie z nowej puli środków

polecenie przelewu

przelew do innego banku

przelew

przelew natychmiastowy

przelew krajowy

Usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych instytucjach płatniczych

polecenie przelewu SEPA

przelew SEPA

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy w euro pomiędzy kontami prowadzonymi w instytucjach płatniczych w krajach EOG

polecenie przelewu wewnętrznego

przelew wewnętrzny

przelew do PKO Banku Polskiego

przelew do naszego banku

przelew wewnątrzbankowy

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu pieniędzy pomiędzy rachunkami w PKO Banku Polskim

polecenie przelewu w walucie obcej

przelew walutowy

przelew dewizowy

krajowy przelew walutowy

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro

Transakcja płatnicza w formie bezgotówkowej, która polega na przekazaniu waluty innej niż złoty oraz euro pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez polskie instytucje płatnicze 

polecenie zapłaty

brak używanych dodatkowo  synonimów

Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika

Usługa w formie bezgotówkowej, w ramach której (na podstawie Twojej zgody) automatycznie regulujemy z konta powtarzające się płatności

powiadamianie SMS

powiadomienia SMS

komunikaty SMS

Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS

Przesyłanie wiadomości SMS o wybranych zdarzeniach dot. usług płatniczych (pełna lista zdarzeń)

prowadzenie rachunku płatniczego

prowadzenie konta

prowadzenie konta osobistego

prowadzenie konta bankowego

prowadzenie rachunku

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta

Usługa prowadzenia konta, w ramach której możesz:

 • otwierać lub zamykać rachunki
 • wykonywać przelewy, wpłaty i wypłaty pieniędzy
 • przechowywać środki na rachunku

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

historia operacji

zestawienie transakcji

zestawienie operacji

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

Przygotowanie na Twoje zlecenie zestawienia transakcji wykonanych na rachunku z danego okresu

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

płatność kartą za granicą

transakcje zagraniczne

transakcja kartą za granicą

zagraniczna transakcja kartą

operacja kartą  za granicą

Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty

Zapłata kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

wypłata kartą za granicą

transakcje zagraniczne

wypłata gotówki kartą za granicą

wypłata gotówki z bankomatów za granicą

Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

Wypłata pieniędzy przy pomocy karty (np. w bankomatach) poza Polską, a na terenie krajów EOG

wydanie karty płatniczej

wznowienie karty

wydanie karty

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy

Usługa, w ramach której wydajemy kartę płatniczą

obsługa karty debetowej

korzystanie z karty debetowej

używanie karty debetowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika

Korzystanie z karty debetowej do konta, np.:

 • do zapłaty w sklepach
 • do wypłaty i wpłaty gotówki

obsługa karty kredytowej

korzystanie z karty kredytowej

używanie karty kredytowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy

Korzystanie z karty kredytowej, w szczególności w zakresie:

 • wypłaty gotówki
 • płatności za towary i usługi
 • zlecenia przelewu z karty kredytowej
 • składania dyspozycji finansowych związanych z kartą

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

wydanie zaświadczenia

wydanie zaświadczenia o rachunku

wydanie zaświadczenia o koncie

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi

Sporządzenie różnego rodzaju zaświadczeń dotyczących konta

wypłata gotówki

wypłata pieniędzy

Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

Wypłata gotówki z rachunku płatniczego:

 • w bankomacie
 • oddziale PKO Banku Polskiego

wpłata gotówki

wpłata pieniędzy

Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

Wpłata gotówki na rachunek płatniczy:

 • we wpłatomacie
 • w oddziale PKO Banku Polskiego

usługa bankowości telefonicznej

serwis telefoniczny

infolinia banku

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii, która umożliwia m.in.:

 • sprawdzenie salda konta
 • zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku

usługa bankowości elektronicznej

bankowość internetowa

bankowość elektroniczna

aplikacja mobilna IKO

aplikacja IKO

serwis internetowy iPKO

serwis iPKO

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

Dostęp do rachunku płatniczego przez iPKO oraz IKO, które umożliwiają m.in.:

 • sprawdzenie salda konta
 • zmianę limitów do płatności bezgotówkowych i transakcji kartą
 • zlecanie dyspozycji dotyczących rachunku

zlecenie stałe

brak używanych dodatkowo synonimów

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy

Cykliczne przelewanie z konta określonej sumy pieniędzy na wskazany przez Ciebie rachunek

 

Drukuj