Dokumenty i regulaminy

W związku z zakończonym 1 sierpnia 2015 r. przejęciem SKOK Wesoła w Mysłowicach przez PKO Bank Polski SA, ilekroć w załączonych poniżej dokumentach pojawią się odwołania do nazwy przejętej Kasy należy przez to rozumieć
PKO Bank Polski.