Gwarancje FG POIR

 

 1. Brak prowizji za udzielenie gwarancji FG POIR.
 2. Dopłata do oprocentowania kredytu
 3. Brak dodatkowych formalności związanych z wyceną i ustanawianiem zabezpieczenia.
 4. Szybki dostęp do środków z kredytu.

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, które spełniają następujące kryteria:

 • jest rezydentem,
 • należy do sektora MŚP (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym),
 • jest uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • spełnia kryteria dostępu (wariant 1 lub wariant 2)

Wariant I   Ścieżka podmiotowa

Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być także objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, jeżeli Kredytobiorca spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
 3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
 4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
 5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu,  w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo – rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
 8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym;
 12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji;
 13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
 16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

WARIANT II   Proekologiczna ścieżka oceny – ścieżka przedmiotowa

Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być również objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, na realizację własnego lub zleconego Kredytobiorcy przez podmiot trzeci (dalej „zlecający”) projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w jednej z poniższych kategorii:

 1. gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:
   a/ zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,
   b/ technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,
   c/ technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych(w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,
   d/ infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,
   e/ instalacje do recyklingu odpadów;
 2. elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych);
 3. odnawialne źródła energii;
 4. magazynowanie energii;
 5. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych;
 6. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
 7. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu);
 8. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
 9. inwestycje w kogeneracje;
 10. rozwój sieci ciepłowniczych.

Kredyt zabezpieczony gwarancją FG POIR nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał już wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE;  szczegółowe warunki uzyskania gwarancji spłaty kredytu zostały określone w dokumencie „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR”, który jest zamieszczony w części „Dokumenty”.

 

Przeznaczenie
Wysokość i rodzaj gwarancji
Okres obowiązywania gwarancji
Wniosek o udzielenie
Dopłata do odsetek

Za udzielenie gwarancji FG POIR nie jest pobierana prowizja.