Gwarancje FG POIR

 

 1. Brak prowizji za udzielenie gwarancji FG POIR.
 2. Dopłata do oprocentowania kredytu
 3. Brak dodatkowych formalności związanych z wyceną i ustanawianiem zabezpieczenia.
 4. Szybki dostęp do środków z kredytu.

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, które spełniają następujące kryteria:

 • jest rezydentem,
 • należy do sektora MŚP (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym),
 • jest uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • spełnia kryteria dostępu (wariant 1 lub wariant 2)

Wariant I

 1. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu innowacji, będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo – rozwojowych, przy czym:
  - wdrażana innowacja ma formę prawa własności przemysłowej lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  - wdrożenie innowacji polega na wykorzystaniu własnych lub nabytych rozwiązań wypracowanych na podstawie wiedzy naukowej i technicznej lub doświadczenia zdobytego w danej branży, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
 1. Projekt realizowany w oparciu o własne lub nabywane wyniki prac badawczo – rozwojowych i polega na wdrożeniu licencji krajowych lub zagranicznych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w tym przewiduje upowszechnienie i komercjalizację konkretnego rozwiązania innowacyjnego na szerszą skalę.

Wariant II

Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być także objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, jeżeli Kredytobiorca spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 2. Będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
 3. Posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
 4. Posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
 5. Jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 6. Jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 7. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenie realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
 8. W ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 9. W ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 10. W ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 11. W ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w programie akceleracyjnym;
 12. W ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania prac badawczo-rozwojowych lub innowacji;
 13. W ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac badawczo – rozwojowych lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 14. W ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 15. W ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
 16. W ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

 

 

Przeznaczenie
Wysokość i rodzaj gwarancji
Okres obowiązywania gwarancji
Wniosek o udzielenie
Dopłata do odsetek

Za udzielenie gwarancji FG POIR nie jest pobierana prowizja.