Polecenia
wypłaty

Sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy

Więcej

Sprzedaż
czeków bankierskich

Wystawienie czeku w celu przekazania określonej przez Klienta kwoty na rzecz remitenta wskazanego przez Klienta.

Więcej

Realizacja czeku zagranicznego

Usługa skupu i inkasa czeku zagranicznego zapewnia Klientom PKO Banku Polskiego m.in. możliwość dokonania rozliczeń transakcji handlu zagranicznego.

Więcej

Poręczenie wekslowe
w obrocie zagranicznym

Zabezpieczenie zapłaty weksla z tytułu transakcji handlowej albo zawartej umowy

Więcej

Dyskonto należności z tyt. akredytywy obcej

Przekazanie środków na rzecz beneficjenta

Więcej
Gwarancje
Akredytywy
Inkaso