Polecenia
wypłaty

Sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy

Poręczenie wekslowe
w obrocie zagranicznym

Zabezpieczenie zapłaty weksla z tytułu transakcji handlowej albo zawartej umowy

Dyskonto należności z tyt. akredytywy obcej

Przekazanie środków na rzecz beneficjenta

Sposób na podzieloną płatność

Podzielona płatność (Split Payment) może być realizowana w rozliczeniach elektronicznych między firmami. Kwota VAT z faktury podczas przelewu zostaje przekazana na specjalny rachunek VAT firmy.

Gwarancje
Akredytywy
Inkaso