Polecenia
wypłaty

Sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy

Poręczenie wekslowe
w obrocie zagranicznym

Zabezpieczenie zapłaty weksla z tytułu transakcji handlowej albo zawartej umowy

Dyskonto należności z tyt. akredytywy obcej

Przekazanie środków na rzecz beneficjenta

Gwarancje
Akredytywy
Inkaso