Polecenia
wypłaty

Sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy

Sprzedaż
czeków bankierskich

Wystawienie czeku w celu przekazania określonej przez Klienta kwoty na rzecz remitenta wskazanego przez Klienta.

Realizacja czeku zagranicznego

Usługa skupu i inkasa czeku zagranicznego zapewnia Klientom PKO Banku Polskiego m.in. możliwość dokonania rozliczeń transakcji handlu zagranicznego.

Poręczenie wekslowe
w obrocie zagranicznym

Zabezpieczenie zapłaty weksla z tytułu transakcji handlowej albo zawartej umowy

Dyskonto należności z tyt. akredytywy obcej

Przekazanie środków na rzecz beneficjenta

Gwarancje
Akredytywy
Inkaso