1. Ograniczenie ryzyka otrzymania przez kupującego niewłaściwego lub niepełnowartościowego towaru lub otrzymania towaru w terminie innym niż uzgodniony w kontrakcie. Ryzyko to można znacznie ograniczyć poprzez wskazanie w akredytywie terminów realizacji transakcji i takich dokumentów, od których prezentowania bank uzależnia zapłatę w akredytywie. Dokumentami takimi są np. konosament morski, certyfikat jakości, ilości lub wagi, protokół jakości towaru (urządzenia), protokół uruchomienia maszyny itp.
 2. Ograniczenie ryzyka prawnego związanego z transakcją. Wszystkie akredytywy otwierane przez PKO Bank Polski podlegają międzynarodowym uregulowaniom opublikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową działającą w Paryżu pod nazwą "Jednolite Zwyczaje i Praktyka dla Akredytyw Dokumentowych".
 3. Ograniczenie ryzyka kursowego - w przypadku, gdy akredytywa z odroczonym terminem płatności wyrażona jest w walucie innej niż waluta, w której importer prowadzi swoje rozliczenia, może on, w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego, zawrzeć z bankiem otwierającym umowę terminowego kursu wymiany walut.
 4. Ułatwienie uzyskania finansowania i poprawa płynności finansowej zleceniodawcy akredytywy - w przypadku akredytywy z odroczonym terminem płatności.
 5. W przypadku Klientów PKO Banku Polskiego (zleceniodawców akredytyw) korzystających z internetowego kanału komunikacji z PKO Bankiem Polskim TradeService, zleceniodawca ma możliwość, bez konieczności wizyty w siedzibie PKO Banku Polskiego:
  - zlecić PKO Bankowi Polskiemu otwarcie albo zmianę warunków akredytywy w obrocie krajowym i zagranicznym,
  - tworzenia własnych szablonów zleceń, właściwych dla danego kontrahenta albo typu akredytywy,
  - monitorowania stanu realizacji zlecenia otwarcia albo zmiany warunków akredytywy,
  - komunikowania się z PKO Bankiem Polskim w zakresie dotyczącym obsługi akredytyw własnych (przekazywanie do PKO Banku Polskiego dyspozycji i otrzymywanie informacji z PKO Banku Polskiego),
  - wglądu - na swoim komputerze - do wizerunków dokumentów  (skanów dokumentów), zaprezentowanych przez beneficjenta w ramach realizacji akredytywy,
  - generowania sprawozdań dotyczących akredytyw własnych danego Klienta.
 1. Szybkość - obsługa transakcji przy wykorzystaniu systemu SWIFT.
Dla kogo?

Odbiorcami produktu są klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa klienci sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

Przeznaczenie
Waluta
Formy zabezpieczenia
Warunki wypowiedzenia umowy
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji i opłat bankowych, związanych z otwarciem i realizacją akredytywy dokumentowej własnej, mogą być indywidualnie ustalane z Klientem.