1. Poprawa płynności finansowej beneficjenta poprzez wcześniejsze dysponowanie środkami pieniężnymi z tytułu zrealizowanej akredytywy. 
 2. W przypadku dyskonta bez regresu (dotyczy akredytywy potwierdzonej przez PKO Bank Polski) - przejęcie ryzyka niewypłacalności banku otwierającego akredytywę przez bank dyskontujący
Dla kogo?

Odbiorcami produktu są klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa, klienci sektora publicznego oraz instytucje finansowe.

Przeznaczenie
Warunki dyskontowania należności z akredytyw obcych
Formy zabezpieczenia
Realizacja dyskonta należności z akredytywy obcej
Okres kredytowania
Waluta
Informacje dodatkowe
Warunki wypowiedzenia umowy
Forma i sposób uruchomienia kredytu
Wniosek o udzielenie kredytu

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim

Oprocentowanie

 1. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO Banku Polskiego, wyrażoną w punktach procentowych, przy czym:

  1) w przypadku dyskonta należności w walucie polskiej, stawką referencyjną jest stawka WIBOR,
  2) w przypadku dyskonta należności wyrażonej w walucie wymienialnej, stawką referencyjną jest:
  a) EURIBOR dla EUR,
  b) LIBOR dla USD, GBP i CHF.
 2. Do wyliczenia stopy procentowej dyskonta stosuje się stawkę referencyjną z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy o dyskonto należności z akredytywy dokumentowej albo dokonania wypłaty zdyskontowanej należności z akredytywy dokumentowej.