1. Ograniczenie ryzyka związanego z towarem – dokumenty handlowe, będące przedmiotem inkasa, zostaną wydane kupującemu (płatnikowi inkasa) dopiero po spełnieniu przez kupującego warunków określonych w instrukcjach inkasowych sprzedającego (podawcy inkasa), czyli po dokonaniu przez kupującego zapłaty za dokumenty (inkaso typu D/P – Dokumenty w zamian za Płatność) albo po podjęciu przez kupującego zobowiązania wekslowego dotyczącego zapłaty za te dokumenty w terminie odroczonym (inkaso typu D/A – Dokumenty w zamian za Akcept weksla).

  2. Niski koszt operacji bankowej.

  3. Prosta procedura - po wysłaniu towaru, sprzedający składa w PKO Banku Polskim dokumenty wraz z instrukcjami inkasowymi, w których podaje wszystkie szczegóły pobrania przez bank należności za dokumenty inkasowe.

  4. Szybkość - obsługa przy wykorzystaniu systemu SWIFT.

  5. Wszystkie inkasa obsługiwane przez PKO Bank Polski podlegają normom zwyczajowym opracowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, pod nazwą: Jednolite Reguły Inkasa.
  6. Wzrost płynności finansowej - przypadku inkasa z odroczonym terminem płatności podawca inkasa nie musi czekać aż do tego terminu i może zdyskontować zwrócony ramach inkasa weksel, który został zaakceptowany albo wystawiony przez płatnika.
Warunki otrzymania
  1. Posiadanie przez podawcę inkasa rachunku w PKO Banku Polskim
  2. Złożenie przez podawcę inkasa w PKO Banku Polskim instrukcji inkasowych oraz dokumentów handlowych i/lub weksli.
Waluta
Zasady anulowania inkasa
Termin realizacji
Realizacja inkasa
Dla kogo?
Przeznaczenie
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji i opłat bankowych, związanych z realizacją inkasa importowego mogą być indywidualnie ustalane z klientem.