1. Ograniczenie ryzyka związanego z towarem - kupujący (płatnik inkasa) ma możliwość wglądu do dokumentów inkasowych (np. dokumentów reprezentujących towar), jeszcze przed dokonaniem za nie zapłaty albo przed podjęciem zobowiązania wekslowego do zapłaty w terminie odroczonym.
 2. W przypadku Klientów PKO Banku Polskiego (płatników inkasa) korzystających z internetowego kanału komunikacji z PKO Bankiem Polskim TradeService,  płatnik inkasa ma możliwość, bez konieczności wizyty w siedzibie PKO Banku Polskiego:
  - zobaczenia na swoim komputerze wizerunków dokumentów będących przedmiotem inkasa (skany dokumentów),
  - zlecenia PKO Bankowi Polskiemu realizacji płatności za te dokumenty albo poinformowania PKO Banku Polskiego o odmowie zapłaty za dokumenty będące przedmiotem danego inkasa,
  - komunikowania się z PKO Bankiem Polskim w zakresie dotyczącym obsługi inkas dokumentowych importowych (przekazywanie do PKO Banku Polskiego dyspozycji i otrzymywanie informacji z PKO Banku Polskiego),
  - generowania sprawozdań dotyczących inkas dokumentowych importowych danego klienta.
 3. Niski koszt operacji bankowej.
 4. W przypadku inkasa z odroczonym terminem płatności płatnik inkasa nie musi angażować swoich środków finansowych przed realizacją kontraktu - zapłata następuje terminie odroczonym, na ogół dopiero po odbiorze przez płatnika towaru (wykorzystanie weksla terminowego).
 5. Prosta procedura i szybkość obsługi przy wykorzystaniu systemu SWIFT.
Zasady anulowania inkasa

Na podstawie pisemnej dyspozycji banku podawcy (podawcy inkasa) albo na podstawie pisemnej dyspozycji płatnika inkasa - przed wydaniem dokumentów inkasowych płatnikowi.

Termin realizacji
Dla kogo?
Waluta
Informacje dodatkowe
Przeznaczenie
Warunki otrzymania

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji i opłat bankowych, związanych z realizacją inkasa importowego mogą być indywidualnie ustalane z klientem.