1. Przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika (zleceniodawcy poręczenia), za którego udzielono poręczenia wekslowego przez bank udzielający poręczenia - bank udzielając poręczenia wekslowego nieodwołalnie zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty, którą obejmuje poręczenie, na rzecz wierzyciela wekslowego (prawnego posiadacza weksla).
 2. Wzmocnienie wiarygodności dłużnika - w przypadku, gdy poręczycielem jest solidny bank, stanowi dla wierzyciela jeden z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia sie przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Dobry standing finansowy banku poręczającego weksel przynosi również korzyści dłużnikowi, gdyż wzmacnia jego wiarygodność finansową, dzięki czemu może on wynegocjować z kontrahentem niższą cenę lub korzystniejsze warunki transakcji, np. dłuższy okres odroczenia płatności.
 3. Jednakowe lub podobne w wielu krajach prawo wekslowe ułatwia ewentualne dochodzenie roszczeń z weksla.
 4. W przypadku Klientów PKO BP SA (zleceniodawców poręczenia wekslowego) korzystających z internetowego kanału komunikacji z PKO Bankiem Polskim TradeService, zleceniodawca ma możliwość, bez konieczności wizyty w siedzibie PKO Banku Polskiego:
  - zlecić PKO Bankowi Polskiemu udzielenie poręczenia wekslowego w obrocie zagranicznym,
  - monitorowania stanu realizacji zlecenia udzielenia poręczenia wekslowego,
  - komunikowania się z PKO Bankiem Polskim w zakresie dotyczącym obsługi poręczenia wekslowego w obrocie zagranicznym (przekazywanie do PKO Banku Polskiego dyspozycji i otrzymywanie informacji z PKO Banku Polskiego),
  - zobaczenia na swoim komputerze wizerunku żądania wypłaty z tytułu udzielonego przez PKO Bank Polski poręczenia wekslowego, złożonego przez wierzyciela (skany dokumentów), o ile takie żądanie zostanie złożone,
  - generowania sprawozdań dotyczących poręczeń wekslowych w obrocie zagranicznym danego Klienta.
Dla kogo?

Odbiorcami produktu są klienci korporacyjni, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klienci sektora publicznego.

Przeznaczenie
Formy zabezpieczenia
Waluta
Informacje dodatkowe

Opłaty i prowizje

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim. Stawki prowizji i opłat bankowych, związanych z udzieleniem poręczenia wekslowego mogą być indywidualnie ustalane z Klientem.