Misja
i wartości

Chcąc utrzymać uniwersalny, polski charakter, Bank konsekwentnie wzmacnia pozycję lidera we wszystkich ważnych segmentach rynku. Dążąc do osiągnięcia tego nadrzędnego celu, rozwija się w sposób zrównoważony, skupiając się na rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, z którymi buduje silne, długookresowe relacje. Dzięki zwiększonej sprawności operacyjnej zdecydowanie i konsekwentnie poprawia jakość obsługi klientów. Równocześnie dba o zachowanie stabilnej rentowności zgodnej z oczekiwaniami akcjonariuszy, prowadząc ostrożną politykę zarządzania ryzykiem. Aby budować zespół z najbardziej wartościowych pracowników na rynku, ma ambicje stać się najlepszym pracodawcą w polskim sektorze finansowym.
Chęć i gotowość do ciągłego doskonalenia się znalazła odzwierciedlenie w najnowszej strategii PKO Banku Polskiego na lata 2013-2015. Jej główne cele to trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy, utrzymanie wysokiej efektowności kosztowej, wzrost udziałów rynkowych oraz jakości i efektywności obsługi klientów. Chcemy jednocześnie aktywnie poszukiwać możliwości rozwoju w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez przejęcia lub alianse.


Nowa strategia na lata 2013-2015 wyznacza 6 kierunków działań kluczowych:

  • satysfakcję klienta,
  • doskonałość dystrybucyjną – związaną z lepszą i bardziej efektywną obsługą klientów oraz rozwojem kanałów zdalnych,
  • innowacje i technologie – zwiększenie innowacyjności w dziedzinie nowych rozwiązań finansowych nie tylko w zakresie produktów, ale także kanałów dystrybucji,
  • efektywność organizacji – związaną z utrzymaniem wysokiej konkurencyjności poprzez wprowadzenie inteligentnej informacji zarządczej, optymalizacji zarządzania ryzykiem i płynnością,
  • rozwój kompetencji – głównie w zakresie rozwoju kompetencji pracowników oraz rozwoju kultury korporacyjnej,
  • akwizycje i alianse – finansowane posiadanymi istotnymi nadwyżkami kapitału.

 

Naszymi wartościami są: