Informacje ogólne

PKO Bank Polski SA prowadzi emisję dłużnych instrumentów finansowych na rynku polskim i międzynarodowym.

Informacje o programach emisji

Podstawowe informacje o Emisji

Emisja obligacji w USD na rynek amerykański w formacie 144A

W dniu 26 września 2012 r. PKO Finance wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 USD

Ratingi

Rating Programu EMTN oraz Rating emisji USD – Regulacja 144A

Zadłużenie z tytułu papierów dłużnych

Zobowiązania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z tytułu emisji papierów wartościowych

PKO Finance AB

Sprawozdania finansowe